Guldimund ude med ny stærk og hudløst ærlig dobbelt-single

25 nov 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Asger Nordt­orp Peder­sen har været en del af de to bands TÅRN og Blaue Blu­me, men har siden 2016 haft sol­opro­jek­tet med det højsko­lesang­bog­s­klin­gen­de pro­jekt Gul­di­mund. Det har fra star­ten af været inter­es­sant lytning.

Sær­ligt det roman­ti­ske og inti­me num­mer Til Min Mæl­kebøt­te var jeg svært glad for, og det end­te da også på min liste over de bed­ste dan­ske san­ge fra 2018. Gul­di­mund har fra star­ten af evnet at ska­be både inter­es­san­te kom­po­si­tio­ner samt et velskre­vet og san­se­ligt smukt og ofte hver­dags­po­e­tisk tek­stu­ni­vers som er lige dele tan­ke­væk­ken­de, lige­fremt ærligt og rørende.

Det nye mate­ri­a­le er ingen und­ta­gel­se. Gul­di­munds tid­li­ge­re mate­ri­a­le er dog pt. fjer­net fra de for­skel­li­ge strea­m­ing­p­lat­for­me, og der­med er tav­len nu visket ren. Hans nye dob­belt­sing­le Bræn­der Sta­dig (med Ikk’ End­nu som b‑side) mar­ke­rer under alle omstæn­dig­he­der en loven­de, frisk gen­start på projektet. 

 

Dob­belt­sing­len afspej­ler rent musi­kalsk et cen­tralt ele­ment i Asgers opvækst, nem­lig at han siden han var barn og i man­ge år frem har sun­get i kir­ke­kor. Det nye mate­ri­a­le er såle­des rod­fæ­stet i sal­me- og vise­tra­di­tio­nen. Det er med andre ord få vir­ke­mid­ler, som gør sig gæl­den­de, for­stå­et på den måde, at der rent instru­men­talt er skå­ret ind til benet. Pres­se­med­del­el­sen beskri­ver meget præ­cist før­stesing­len således:

Med slæ­ben­de trom­mer, en aku­stisk gui­tar, bas og Asgers for­tæl­len­de vokal som udgangs­punkt, er ”Bræn­der Sta­dig” en sang der pla­ce­rer sig der, hvor lyset kan anes, men frag­men­te­res af de man­ge skyg­ge­si­der, der fort­sat pla­ger forholdet.”

Tag f.eks. den­ne tekst­bid som eksem­pel fra Bræn­der Sta­dig:

”Du ved kun alt for godt, at jeg er brændt ud, men noget i mig bræn­der stadig”.

Det ærli­ge islæt, som også har ken­de­teg­net det tid­li­ge­re mate­ri­a­le, er skru­et helt op på maks og føles nu nær­mest hud­løst ærligt. Nøg­ter­nt beskri­ven­de på den ene side, men sam­ti­dig følel­ses­fuldt fremført.

Det sam­me kan man roligt sige om b‑siden Ikk’ end­nu, hvor tran­gen til at lade aggres­sio­ner­ne mani­feste­re sig i den fysi­ske vir­ke­lig­hed er tru­en­de tæt på :

Jeg skreg så højt af dig i dag, at jeg ku’ se at du blev ban­ge for mig / Og dine ban­ge øjne sag­de, du tro­e­de fak­tisk at jeg vil­le slå dig / Det kun­ne jeg aldrig gøre / Det for­tæl­ler jeg mig selv, imens jeg tør­rer mit spyt af væg­gen / Og jeg har i hvert fald ikke gjort det endnu”

Tema­et fra de to san­ge er repræ­sen­ta­tivt for det kom­men­de album Dem, Vi Ple­je­de At Være, der er sat til at udkom­me til febru­ar 2021. Album­met hand­ler om at kæm­pe for et par­for­holds bestå­en og isce­ne­sæt­ter en meget svær og kri­tisk fase i par­for­hol­det, som det udspil­ler sig i kon­kre­te hver­dags­si­tu­a­tio­ner og betragt­nin­ger, hvad enten det i arrig­skab og afmagt hand­ler om at rive sine ynd­lings t‑shirts i styk­ker og smadre kaf­fe­kop­per, eller iagt­ta­gel­ser af hvil­ke ting der lig­ger på nat­bor­det ved svi­ger­morens dødsleje.

Det står i min optik klart, at Gul­di­mund som musi­kalsk pro­jekt langt fra er brændt ud — det bræn­der i den grad sta­dig, som den­ne nye dob­belt­sing­le demon­stre­rer. Jeg glæ­der mig meget til det kom­men­de album i det nye år!

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!