Videopremiere: OS TO — De Smukke Unge

30 nov 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Julie Montauk

Duo­en Euge­nia (Johan Ask og Camil­la Pape) har skif­tet navn til OS TO, og skif­tet mar­ke­res med en ny sing­le, der præ­sen­te­rer en mere til­gæn­ge­lig og (synth)poppet til­gang end tid­li­ge­re, både i instru­men­te­ring og lyrik.

Jeg har fået for­nø­jel­sen af at være vært for vide­op­re­mi­e­ren på duo­ens før­ste sing­le, som med et lil­le nøk til Kim Lar­sens 32 år gam­le De Smuk­ke Unge Men­ne­sker er en kær­lig hyl­dest til de unge.

Video­en, som i øvrigt er ret flot, afspej­ler på meget røren­de vis san­gens lyrik, der dre­jer sig om de unges håb, drøm­me, længsel, skrø­be­lig­hed, mod og vil­je til livet.

Her er en lil­le bid fra lyrikken:

De smuk­ke unge / de ved hvad de vil / den bed­ste ver­sion af sig selv / de læn­ges / de ved hvad de tror / de læn­ges imod smer­te og håb / mod stjer­ner­ne med hjer­ter­ne udenpå

Lyrik­ken er gen­nem­gå­en­de direk­te og for­holds­vis nem at afko­de, og det stil­ler efter min mening, tema­et taget i betragt­ning, et vis krav til auten­ci­te­ten i den måde, den bli­ver leve­ret på, hvis man skal tro på orde­ne og måske end­da føle dem. Hel­dig­vis bli­ver lyrik­ken leve­ret meget over­be­vi­sen­de og tro­vær­digt. I Camil­la Papes ømme vokal synes jeg vir­ke­lig, man for­nem­mer en oprig­tig keren og omsorg for ung­dom­men. Hun siger selv om san­gens budskab:

”De unge i dag er van­vit­tig modi­ge og ambi­tiø­se. De bærer følel­ser­ne uden­på og navi­ge­rer i en vild ver­den. Fra seri­en SKAM til soci­a­le medi­er er det vir­ke­lig røren­de at se, hvor­dan de er dre­vet af en åben­hed i følel­ser og deres søgen efter iden­ti­tet. De er skrø­be­li­ge, omsorgs­ful­de og kær­li­ge. Vi vil ger­ne hyl­de dem og for­tæl­le dem, det hele nok skal gå”.

De Smuk­ke Unge er før­ste udspil fra album­met Ver­dens Ende, som udkommer
næste år.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!