Slap nu af! vol. 4

4 nov 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Vladimir Kush7

Artwork: Vla­di­mir Kush

Slap nu af! er en serie play­li­ster, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­give sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­meri, ren­dyr­ket eska­pisme eller deci­de­ret meditation.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­tige, ukend­te kunst­nere op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­nere ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sen­de serie.  Fokus­set rent gen­re­mæs­sigt vil være domi­ne­ret af chil­lede, drøm­mende elek­tro­ni­ske toner, men også sho­e­gaze, ambi­ent og ny-klas­sisk instru­men­tal musik vil være repræsenteret.

En betrag­te­lig del af arti­sterne rum­ste­rer sta­dig i under­grun­den og kan der­for ikke fin­des på strea­m­ingtje­ne­sterne eller iTu­nes, og hvis de gør, er det ikke sik­kert, at det spe­ci­fikke num­mer gør, for­di det enten ikke offi­ci­elt er udgi­vet end­nu, er en demo eller et uof­fi­ci­elt remix. Så vær­sgo at læne dig til­bage og slap­pe af med guld­korn fra undergrunden!

End­nu engang fin­der vi i fel­tet en del dan­ske arti­ster. Ukendt Under Andet Navn åbner play­li­sten med den smuk­ke Newton. Furns er er repræ­sen­te­ret med to num­re  i form af Sparks — et læk­kert gyn­gen­de gro­ovy num­mer samt den som­mer­chil­le­de Haunt MeBoo­le­an Car­go har en ny EP ude, hvor den drøm­men­de, melan­kol­ske og næsten Appa­rat’­ske Found er hen­tet fra. Kir­sten Stub­be Teg­l­b­jærgs fine poe­ti­ske Drøm­me­n­es lyd er ble­vet remixet på lækre­ste vis af lands­man­den Aebe­loe — taget fra den sprit­nye Hamsif­te remix-EP. Sidst men ikke mindst har vi Bjørn Ale­xan­der Gøtzs­che Lan­ges Flag Whi­te pro­jekt med num­me­ret Yose­mi­te. Et rum­klangs­smukt og synt­hg­li­tren­de num­mer, der end­nu engang lover godt for en for­hå­bent­lig snar­lig udgivelse. 

 

Tra­ck­li­ste:

1. Ukendt Under andet navn — Newton
2. Kyson — Oce­an Tides (Andrea remix)
3. Furns — Sparks
4. Boo­le­an Car­go — Found (feat. Shelby)
5. Tin Gar­dens — Alt‑J (Tim Gar­dens remix)
6. Tin Gar­dens — Deep Sea
7. S O H N — The Whe­el (Employ­ee Of The Year Remix)
8. Furns — Haunt Me
9. Pale — Rundown
10. Pale — Two Wrongs
11. Sym­me­try — The Hunt
12. Stef­fa­loo — You’re Not The­re (Pro­du­ced by Stumbleine)
13. Benoît Piou­lard — After Hours (duet with Nico Cox, posted on the occa­sion of Lou Reed’s death)
14. Sha­lom — Fri­ends (MSSSS)
15. Car­toon The­ra­py — Moving On
16. Stwo — Qui­et Life
17. Stwo — Vir­go (ft. Shay Lia)
18. Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting (PSBHQ) — The­me From PSB (Fold’s Tech­ni­co­lour Remix)
19. Spa­ce­man — Gift
20. Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg — Drøm­me­n­es Lyd (Aebe­loe Remix)
21. Flag Whi­te — Yosemite
22. Gem Club — Polly
23. Gem Club — Hypericum

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!