Lyrebyrds — Beaches

20 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Jeg har mod­ta­get en mail fra det nye dan­ske pla­de­sel­skab Stuc­co Records om deres før­ste sig­ning Lyre­byrds.

Lyre­byrds er en ny ung duo med for­san­ger Thor­b­jørn Peder­sen og skul­le iføl­ge deres Face­book pro­fil være ovre i den elek­tro­ni­ske, pop­pe­de afdeling.

At døm­me ud fra deres før­ste sing­le Bea­ches, er det elek­tro­ni­ske dog meget under­to­net. San­gen har et vist slægtskab med engel­ske The XX med dens iøre­fal­den­de, mini­ma­li­sti­ske til­gang til pop­pen, hvor enk­le, svæ­ven­de gui­tar rif­fs dri­ver san­ge­ne fremad.

Voka­len er til­ba­ge­læ­net, men også meget skrø­be­lig, undren­de og under­sø­gen­de i sin krak­ter. Den er ikke insi­ste­ren­de, men har sin styr­ke i sit drøm­men­de uskylds­re­ne udtryk, der veks­ler mel­lem håb og sorg. Og så græn­ser den til det andro­gy­ne, hvil­ket pir­rer mine ører. Den lyder ikke som så man­ge andre voka­ler, og det kan jeg godt lide.

En EP er påvej i star­ten af janu­ar. Det lover godt.

Lyre­Byrds — Beaches

Lyre­byrds — Beaches

 

Lyre­byrds | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

One Comment

  1. […] Gene­relt har ‘Bea­ches’ fået en vir­ke­lig flot mod­ta­gel­se. Fle­re pro­mi­nen­te blogs, her­i­blandt Musik Mig Blidt, lytter.dk og Won­ders Make Joy, har taget rig­tig flot imod Lyre­byrds og Køben­havns Universitets […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!