Hymns from Ninevehs nye album (gen)åbner dine øjne for verdens skønhed

18 apr 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

San­ger og sangskri­ver Jonas H. Peter­sen har begå­et et album fuld af, hvad man kun­ne kal­de spr­ud­len­de højskole/salmepopsange. Det er ment alde­les positivt.

Tek­ster­ne er mesten­dels hver­dagsnæ­re, men sam­ti­dig både livs­klo­ge og ful­de af ånde­lig­hed og tak­nem­me­lig­hed over livets sto­re og små forun­der­lig­he­der, som ofte fin­des i de poe­ti­ske beskri­vel­ser af natu­rens ind­virk­ning på men­ne­sket. Både lyrik og de flot­te melo­di­er og arran­ge­men­ter med man­ge lag, har noget smukt, livs­be­kræf­ten­de over sig. Måske er det den ro og glæ­de, som jeg for­nem­mer, at Jonas H. Peter­sen fin­der i natu­ren, i sin tro på Gud og ikke mindst i kær­lig­he­den til og fra sine med­men­ne­sker. Men i hvert fald over­strøm­mes jeg af en følel­se af fortrøst­nings­fuld­hed og tak­nem­me­lig­hed til mine omgi­vel­ser, når jeg lyt­ter til san­ge­ne på Sin­dets Asyl. Den der erken­del­se af at sæt­te pris på ting, man tit glem­mer at sæt­te pris på, forstærkes.

Års­ti­der­nes skif­ten og der­med natu­rens for­vand­ling bli­ver på album­met en meta­for for men­ne­ske­li­vet, men sam­ti­dig bli­ver natu­ren i sig selv en kil­de til for­vand­ling i mennesker.

”San­ge­ne på det her album kom efter en lang peri­o­de med uro og råd­vild­hed. En dag aller­sidst i janu­ar, helt uden­for sæson, sang solsor­te­ne plud­se­lig i bir­ken uden­for mit vin­due. Det blev mit ven­de­punkt. Det var som om, fug­le­ne sang for mig – san­ge om, at for­vand­lin­gen var mulig, at der fand­tes et asyl for mit sind.”

Et cen­tralt tema på Sin­dets Asyl er, at vi kan for­vand­le angst til ro (som næsten er tit­len på et af num­re­ne) gen­nem vores rela­tio­ner til natu­ren og vores fami­lie og ven­ner. Som en linje lyder på num­me­ret Kastanjer: “Jeg tror, jeg kom for at for­tæl­le dig, du ik’ bor ale­ne med smer­ten i ver­den.” Med andre ord — du er ikke er din egen lyk­kes smed – vi er hinandens.

”At vi ikke er ale­ne med smer­ten i ver­den, at vi skal bære hinandens
byr­der, er et helt cen­tralt bud­skab. Det er noget, jeg har brug for at høre, men også noget af det, jeg som sangskri­ver er kom­met for at sige.”

Pla­den cemen­ter i min optik Jonas H. Peter­sen som en af Dan­marks bed­ste sangskri­ve­re. Hvis du ikke ken­der hans bag­ka­ta­log, kan det også anbe­fa­les (her gem­mer der sig bl.a. et helt geni­alt jule­al­bum fra 2011) — men lyt lige til Sin­dets Asyl først!

Find album­met på din fore­truk­ne strea­m­ingtje­ne­ste eller lyt evt. nede­nun­der via Youtube:


Foto: Den­nis Morton

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!