Forpremiere: We Are The Way For The Cosmos To Know Itself udgiver ny lækker synthpop-single

2 apr 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt-ynd­lin­gen med det for­modent­lig læng­ste band­navn i Dan­mark, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, er klar med en ny electro/synthpop sing­le + B‑side. Den udkom­mer offi­ci­elt i mor­gen d. 3. april, men kan strea­mes eks­klu­sivt her på siden alle­re­de i dag.

End­nu engang er det en utro­lig læk­ker lyd, grup­pen for­mår at ska­be. Der er beats, som næsten får karak­ter af piskes­mæld, og de futuri­sti­ske synt­hs vil­le, hvis de kun­ne ses med det blot­te øje, sik­kert være neon­far­ve­de — i hvert fald de lyse­ste og mest lynen­de af dem. Og det er i den­ne sam­men­hæng en god ting, hvis du skul­le være i tvivl! På top­pen gli­trer for­san­ger Julie Chri­sti­an­sens vokal van­ligt med ynde­fuld sød­me, som kon­trast til den lidt dystre tekst. Giv sing­len Under The Sun et spin eller syv herunder!

 

Ban­det for­tæl­ler selv om singlen:

“Under The Sun” er skre­vet sam­men med vores ven og musi­kal­ske part­ner Mads Björn. Mads lave­de sid­ste år et remix af vores sang “Sky”, som vi blev svært gla­de for. Der­for beslut­te­de vi os for, at arbej­de med ham igen. Både på Under The Sun og den instru­men­tale B‑side “Cros­s­ro­ads of Infi­ni­ty”, har vi arbej­det med vores fasci­na­tion for 90er synt­hs. Sær­ligt acid bass lines og sto­re sfæ­ri­ske pads.

Vi arbej­der for tiden meget med det ambi­va­len­te og det mod­stri­den­de. Med “Under The Sun” har vi søgt at ska­be en kon­trast mel­lem den opløf­ten­de, stor­lad­ne pro­duk­tion og en rela­tivt mørk tekst, som er inspi­re­ret af ensom­hed og følel­sen af, at der som­me­ti­der er noget stør­re end en selv, der bestem­mer hvil­ke valg, man kan tage.”

B‑Siden Cros­s­ro­ads Of Infi­ni­ty kan du høre her:


Foto: Ale­xan­der H Jespersen

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!