De 5 mest lovende artister jeg hørte på Uhørt Festival 2019

16 sep 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En de bed­ste musik­festi­va­ler for dansk upco­m­ing musik er Uhørt Festi­val, som siden 2013 har fun­det sted i Køben­havn. I år præ­sen­te­re­de festi­va­len 39 kunst­ne­re, og i det­te ind­læg kan du stif­te bekendt­skab med seks af de mest loven­de blandt de ca. 20 arti­ster, jeg nåe­de at høre.

Klaptrae

Klap­trae har jeg fulgt siden 2017, hvor han før­ste gang hav­de en sang på min guld­korns­play­li­ste (som desvær­re ikke er til­gæn­ge­lig læn­ge­re). Den bæren­de kraft i Klap­trae er Laurits Ste­in­berg, som åben­lyst har ladet sig inspi­re­re af Bon Ivers 22, A Mil­li­on. Han kom­bi­ne­rer elek­tro­ni­ske, atmos­fæ­ri­ske og fol­ke­de ele­men­ter i et stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de, som både er engelsk- og dansk­spro­get. Showca­sen på Uhørt gav mig lyst til at høre en fuld kon­cert med Klap­trae. Også for­di jeg ved, at Klap­trae har rige­ligt i ærmet til en fuld­læn­ge-kon­cert. Jeg har nem­lig fået lov at lyt­te til et pre­view af det kom­men­de album, der skul­le udkom­me her i efter­å­ret. Du kan roligt glæ­de dig!

 

Klap­trae har p.t. tre num­re lig­gen­de på Soundcloud, du kan høre lige her:

 

BYLJA

Mar­chel Mørk og Emil Aagaards fæl­les elek­tro­ni­ske pro­jekt BYLJA har jeg fortjent fea­tu­red her på blog­gen før. Jeg har sta­dig til gode at høre dem mere end 30 min. live, men både da jeg hør­te dem på SPOT festi­val i maj og igen på Uhørt, hav­de jeg en fan­ta­stisk ople­vel­se af at bli­ve trans­por­te­ret til et magisk drøm­meland, som jeg i hvert fald ikke hav­de lyst til at for­la­de efter så kort tid, som beg­ge dis­se to kon­cer­ter varede.

Duo­en har en i DK-sam­men­hæn­ge unik, læk­ker elek­tro-orga­nisk lyd med melan­kol­ske under­to­ner, som bedst kan sam­men­lig­nes med island­ske Kias­mos eller sven­ske Gid­ge. Duo­en, der nu er sig­net til de gode folk på Cele­bra­tion Records, for­ven­ter jeg mig meget af i fremtiden!

 

Ilt

Køben­havn­ske Ilt for­e­ner stær­ke melo­di­er, udsvæ­ven­de kom­po­si­tio­ner og repe­ti­ti­ve gui­tar­fi­gu­rer. Resul­ta­tet er meget medi­ta­tivt og drøm­men­de. De læg­ger sig et inter­es­sant sted mel­lem noget pop­pet og mere alter­na­tivt. Først­nævn­te skyl­des san­ge­nes iøre­fal­den­hed og sidst­nævn­te kan til­skri­ves ban­dets evne og lyst til at ufor­dre lyt­te­ren med ryt­meskif­te og kom­po­si­tio­ner som ikke føl­ger vers/omkvæd form­len. Såle­des byder num­re som Infi­ni­te og Bea­m­ing Light på fle­re over­ra­sken­de over­gan­ge, som næsten ska­ber nye num­re i num­me­ret. Lyt engang til ban­dets et år gam­le EP, mens du ven­ter på ban­dets næste move.

 

Lunar

Lunar spil­le­de en kon­cert med mas­ser af selv­til­lid og musi­kalsk over­skud. Ban­dets gro­ovy, skæ­ve, let psy­ke­de­li­ske pop med refe­ren­cer til 60’erne og 70’erne er svært ikke at lade sig char­me­re og måske lige­frem for­fø­re af. Det hjæl­per alt sam­men på det, at bas­sen er læk­kert vug­gen­de, trom­mer­ne sprø­de og ofte syn­ko­pe­re­de, saxo­fo­nen halvlum­mert drøm­men­de og front­man­den meget karis­ma­tisk. Hele udtryk­ket vir­ker bare til­ba­ge­læ­net cool. Og så elsker jeg også, at klaveret/synthesizer på man­ge num­re ikke kun veks­ler mel­lem akkor­der, men bidra­ger med hel­støb­te inte­gre­re­de melo­di­er i num­re­ne! Gene­relt fun­ge­rer det ski­de godt live — lige­som det gør i ind­spil­let form!

Lunar udgav en ny EP for kun et par ugers tid siden, men deres bag­ka­ta­log af ældre EP’er er også værd at dyk­ke ned i.

 

Rigmor

Rig­mor har ind­til vide­re kun en enkelt sing­le ude, som jeg før kon­cer­ten på Uhørt, syn­tes rig­tig godt om. Ban­dets tek­stu­ni­vers base­rer sig på Micha­el Strun­ges dig­te og de tema­tik­ker hans for­fat­ter­skab behand­ler som ensom­hed, menings­løs­hed og alt det, som er dys­funk­tio­nelt i sam­fun­det. Sang for sang krøb både musik og lyrik ind under huden på publi­kum, ikke mindst tak­ket være et meget nær­væ­ren­de band — ikke mindst ban­dets for­san­ger Sarah Wich­mann, der til en af san­ge­ne trå­d­te ned fra sce­nen, så hun stod helt i øjen­høj­de med publikum.

 

Nyd sing­len Træ mens du væb­ner dig med tål­mo­dig­hed og ven­ter på Rig­mors debut-EP, der efter sigen­de skul­le udkom­me til febru­ar 2020.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!