Blitzkrig — Varm Kind (vi kommer aldrig ud)

11 nov 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har et styk­ke tid fulgt det rela­tivt nye og hidtil rime­ligt ukend­te band Blitzkrig, og med den nye­ste sing­le Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud), der udkom i fre­dags, er det tid til at Musik Mig Blidt gør sit til at udbre­de kend­ska­bet til det­te loven­de band.

Blitzkrig er fra det køben­havn­ske Nord­ve­st­kvar­ter, men med­lem­mer­ne har rød­der i Thy. For­san­ger Simon Møl­ler Eli­as­sons dybe og let tea­tral­ske vokal pas­ser glim­ren­de til de dram­ti­ske tek­ster, der bear­bej­der længs­ler, lider­lig­hed og des­pe­ra­te drøm­me om at ven­de til­ba­ge til ung­dom­mens uskyld. Det er de sto­re stor­lad­ne lyd­bil­le­der, som ban­det dyr­ker, mens de hel­ler ikke skyr patos­fyld­te gui­tar­so­lo­er, som for at under­stre­ge de følel­ser, der er på spil i teksterne.

Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud) fun­ge­rer som en reak­tion på ver­dens for­fald og råd­den­skab — kli­ma­kri­sen, tåbe­li­ge præ­si­den­ter, Bre­xit, flygt­nin­ge­strøm­me samt egne og andres for­vent­nin­ger­ne til at rea­li­se­re sig selv i et  præ­sta­tions­sam­fund, og ja — fort­sæt selv listen. San­gen til­by­der et eska­pi­stisk mod­svar, eller måske nær­me­re en for­svars­re­ak­tion — at man luk­ker af for omver­de­nen og i ste­det hen­gi­ver sig til nær­hed med sin elskede.

Bud­ska­bet løser selvsagt ikke nog­le pro­ble­mer af oven­stå­en­de karak­ter, men på den anden side, har vi nok alle brug for at dyr­ke kær­lig­he­den og det nære, for at få ener­gi til at fin­de ud af alt det svæ­re og for­hold os til ver­dens ofte depri­me­ren­de til­stand, set med de over­ord­ne­de briller.

Læg din var­me kind, ind mod min. Lad det ram­le ned. Lad det hele gå ad hel­ve­de til.” (Omkvæ­det til Varm Kind)

For­san­ger Simon Møl­ler Eli­as­son for­tæl­ler om Varm Kind:

”Egne krav, den evi­ge nyheds­strøm og dår­li­ge frem­tids­ud­sig­ter gør mig helt rundt­os­set. Jeg har brug for at læg­ge min kind mod mine elske­des i fred og ro – bare for en stund.”

Gui­ta­rist Peter Hyl­le fortsætter:

”Vi er en gene­ra­tion fyldt med bekym­ring for ver­dens udvik­ling. Det er for man­ge af os alt­op­slu­gen­de. På “Varm Kind” for­sø­ger vi at ska­be rum til det inti­me, mens dom­me­dags­klok­ker­ne ringer,”

Hvis du spør­ger mig, er mis­sio­nen lyk­ke­des på et num­mer, hvor en elek­tro­nisk puls smel­ter effekt­fuldt sam­men med klas­si­ske rock-elementer.

 

Lyt også til de for­ri­ge sing­ler herunder:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!