Guldkorn januar & februar 2020

10 maj 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Her kom­mer den bed­ste nyop­da­ge­de musik fra janu­ar og febru­ar. Marts og april føl­ger sna­rest, så du kan få den aller­ny­e­ste musik ser­ve­ret på et sølv­fad. Det er nemt og det er godt — og vigtigt!

Sær­ligt i dis­se tider, hvor vi ikke kan gå til live­kon­cer­ter, og som­me­rens festi­va­ler er afly­ste, og en vig­tig kil­de til at opda­ge ny musik der­med er os frarø­vet. Det­te går også sær­ligt udover nye arti­ster, som nu ikke kan opbyg­ge et publi­kum gen­nem tur­néer og festi­val­jobs. Der­for er det mit ydmy­ge håb, at det­te ind­læg kan hjæl­pe med sæt­te fokus på en ræk­ke af dis­se kunst­ne­re, som pt. måske er ekstra svæ­re at opdage!

Dan­ske arti­ster inklu­de­rer i den­ne omgang:

GRETA, Sal­ka, Alpas Ave, Hymns from Nine­veh, Talitha Fer­ri, Kúlu, MALMØ, Boo­le­an Car­go, Yune, AyOwA, The Blue Van, Flag Whi­te, Johan Gran­berg og Goss. 

Guldkorn januar 2020

1. STRØM — Last Try
2. Doug­las Dare — The Joy In Sara­h’s Eyes
3. Hig­ha­saki­te — Under The Sun
4. GRETA — Daughter
5. Solo­mon Grey — Inter­sta­te 695
6. Richard Luke — Love in Falling
7. Tourist — Bunny
8. Foreign Fields — Don’t Give Up
9. bonjr — Para­noia ??? by yui, a rework
10. Gen­ga­hr — Never A Low
11. Sal­ka — Station
12. Cold Mail­man — You-Sha­ped Hole
13. Solei­ma — Roses

 

Ekstra guldkorn fra januar 2020

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Sus­an­ne Sund­før — When The Lord
2. Sal­ka — Station
3. Alpas Ave — Bla­ck Mirror
4. Ben Lukas Boy­sen — Fabrizio
5. Lau­ra Gib­son & Dave Dep­per — Let’s go
6. Hymns from Nine­veh — Den Sorg­lø­se Sommer
7. Circa Waves — Love You More
8. Other Lives — Lost Day

Sus­an­ne Sund­før — When The Lord

 

Sal­ka — Station

 

Alpas Ave — Bla­ck Mirror

 

Ben Lukas Boy­sen — Fabrizio

 

Lau­ra Gib­son & Dave Dep­per — Let’s go

 

Hymns from Nine­veh — Den Sorg­lø­se Sommer

 

Circa Waves — Love You More

 

Other Lives — Lost Day

Guldkorn februar 2020

1. Talitha Fer­ri — Home
2. Tourist — Elixir
3. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
4. Kúlu — I’m Right Here
5. Lou­is The Child — Big Time (X Games Theme)
6. Klang­stof — Phan­toms (ft. LUWTEN)
7. MALMØ — Farewell Roa­ring Oce­an: The Ine­vi­tab­le End, Pt III
8. Boo­le­an Car­go — Mira­c­le (feat. Benja­min Askholm)
9. BLOMMA — August
10. Yune — Odd One Out
11. Camel Power Club — Gizmo
12. Hig­ha­saki­te — All For Love
13. Clem Leek — Land
14. Nik­las Pas­ch­burg — Duvet
15. Ali­ce Baldwin — Plea­se tell my mum to burn me
16. Tras­hla­goon & Par­ra for Cuva — Cat­ching Birds
17. AyOwA — First Frost
18. Tri­vi­al Shields — Rejection The­ra­py ft. San­du Ndu

 

Ekstra guldkorn fra februar 2020

Her får du igen mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Mar­tin Kohl­stedt — JINGOL (Hen­rik Schwarz Recurrent)
2. Robot Koch — Liquid
3. I Bre­ak Hor­ses — Death Engine
4. Foreign Fields — Rose Colored
5. Akira Kosemu­ra — Love Is About Daily Leaps
6. The Slow Show — Hard to Hide (Nik­las Pas­ch­burg Rework)
7. The Blue Van — Heavy Load
8. Flag Whi­te — Ikaros
9. Johan Gran­berg — Turn Off the Light
10. Goss — Figh­ting For The Gospel ft. Sel­ma Judith
11. Rone — Babel (Alter­na­ti­ve version)

Mar­tin Kohl­stedt — JINGOL (Hen­rik Schwarz Recurrent)

 

Robot Koch — Liquid

 

I Bre­ak Hor­ses — Death Engine

 

Foreign Fields — Rose Colored

 

Akira Kosemu­ra — Love Is About Daily Leaps

 

The Slow Show — Hard to Hide (Nik­las Pas­ch­burg Rework)

 

The Blue Van — Heavy Load

 

Flag Whi­te — Ikaros

 

Johan Gran­berg — Turn Off the Light

 

Goss — Figh­ting For The Gospel ft. Sel­ma Judith

 

Rone — Babel (Alter­na­ti­ve version)

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!