12 mar
2023

Premiere: GRO udgiver rave-energisk live video af singlen Better Be Yours


Foto: Mads Kinnerup

Efter en lang pau­se på Musik Mig Blidt kick­star­tes blog­gen igen med en læk­ker­bi­sken af en eks­klu­siv pre­mi­e­re — en live video fra en af mine ynd­lings­kunst­ne­re på den dan­ske musiks­ce­ne, nem­lig arti­sten GRO.

Vi har at gøre med anden­sing­len Bet­ter Be Yours fra hen­des kom­men­de album num­mer to, hvis rave­de sær­præg rent visu­elt sæt­tes for­nemt i sce­ne via den far­ve­ri­ge, flim­ren­de og blin­ken­de lyssætning.

Julie Møl­ler Chri­sti­an­sen, som står bag GRO, har jeg skre­vet en del om tid­li­ge­re. Ikke kun i form af GRO, men også det tid­li­ge­re band­pro­jekt We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself (WATWFTCTKI), som kør­te en hår­de­re, electro-pop-ravet stil.

GRO’s lyd går på hen­des nye mate­ri­a­le net­op i en mere elek­tro­nisk og ravet ret­ning, og det høres umi­sken­de­ligt på det­te num­mer. Det har nok også noget at gøre med, at Mads Kin­nerup, som også var en af hoved­kræf­ter­ne i WATWFTCTKI, spil­ler en stør­re rol­le i pro­duk­tio­nen og til­bli­vel­ses­pro­ces­sen i den­ne omgang, end tid­li­ge­re. Den ener­gi­ske acid-bas og de 90’er-dan­ce-agti­ge, ryt­misk hug­gen­de synt­hak­kor­der, kry­dret i video­en med kla­re refe­ren­cer til klub­mil­jø­ets neonæ­ste­tik, min­der såle­des en del om nog­le af hove­d­in­gre­di­en­ser­ne i WATWFTCTKI.

I for­hold til stu­di­eud­ga­ven af sing­len synes jeg fak­tisk, at den­ne live­ver­sion er lidt mere enga­ge­ren­de end ori­gi­na­len. Det kan selv­føl­ge­lig have noget at gøre med den medri­ven­de bil­ledsi­de og den inten­se ener­gi i sel­ve live­per­for­man­cen fra GRO og hen­des med­mu­si­ke­re. Det visu­el­le giver bestemt et skud smit­ten­de ekstra ener­gi til besku­e­ren, men når jeg ale­ne for­hol­der mig til lyd­bil­le­det, spo­rer mine ører også nog­le små ændrin­ger. Per­kus­sio­nen fra Tro­els Dan­kert er mere “tight” med tyde­li­ge­re smæld i det pen­du­le­ren­de trom­meslag, acid-bas­sen er mere sprød i kan­ten og til­fø­jer en fyl­di­ge­re og mere “row­dy” bund til de ned­re regi­stre. Og så klæ­der det num­me­ret, at der er til­fø­jet lidt ekstra rum­klang til bl.a. Julies lyse og luf­ti­ge vokal, som der­med får lov at hæn­ge og svæ­ve i luf­ten i læn­ge­re tid og såle­des udvi­de num­me­rets ibo­en­de him­mel­stræ­ben­de, atmos­fæ­ri­ske karak­ter. Man kan leven­de fore­stil­le sig, hvor fedt det­te num­mer bli­ver at ople­ve til frem­ti­di­ge kon­cer­ter med fuld band­se­tup og lysshow!

 

Rent tema­tisk kred­ser tekst­si­den om kær­lig­heds­li­vets op- og nedture:

Bet­ter Be Yours hand­ler om at tur­de tro på kær­lig­he­den, også selv­om den man­ge gan­ge har fået tæsk, og man er ble­vet sår­et. Det er helt natur­ligt at have peri­o­der, hvor det går min­dre godt i et for­hold, og man har brug for en lil­le pep­talk for at hol­de gej­sten oppe, så vores inten­tion var at lave et ener­gisk rave-pop tra­ck, der invi­te­rer lyt­te­ren til at hol­de modet og tål­mo­dig­he­den oppe, når par­for­hol­det dril­ler” (GRO og Mads om Bet­ter Be Yours).

Bet­ter Be Yours er titelnum­me­ret fra GRO’s kom­men­de album, som udkom­mer d. 2 juni. Album­met er et tera­pe­u­tisk kon­cep­tal­bum, som hun har skre­vet med Mads Kin­nerup, hen­des eks­kæ­re­ste, i tiden efter deres bre­akup. Også pro­du­cer og musi­ker Mads Bjørn har været inde over tilblivelsen.

28 aug
2021

Yehras fjerde single “Resonate” vil få dig helt ned i gear


Foto: Omar Elkharadly

Efter en læn­ge­re pau­se fra Musik Mig Blidt, grun­det ting og sager, der har fyldt i mit pri­vat­liv, er jeg glad for at ven­de til­ba­ge og dele den­ne fjer­de sing­le og under­spil­le­de per­le fra Yehra med jer der­u­de. Num­me­ret cemen­te­rer, at den dansk-cana­di­ske/­b­ar­ba­di­ske duo bestå­en­de af instrumentalist/producer Ras­mus Liebst og san­ger Jen Mahon har gang i noget vir­ke­lig fint!

Reso­na­te et ufat­te­lig læk­kert og hel­støbt num­mer, som vir­ke­lig nyder godt af Jen Mahons for­før­en­de vokal. Pro­duk­tio­nen utro­lig har­monisk og luf­tig med sin vug­gen­de, var­me gui­tar-strøg, nær­mest hvi­sken­de bli­de per­kus­sion og næn­som­me, vibre­ren­de elek­tro­ni­ske ele­men­ter. Hvis du lyt­ter godt efter i den sid­ste tred­je­del, kan du også høre en finur­lig, svup­pen­de dryplyd i bea­tet. Og læg da også lige mær­ke til den lige dele længsels­ful­de og tri­um­fe­ren­de trom­pet, som så smukt run­der num­me­ret af!

Hvis musik kan omsæt­tes til følel­sen af læg­ge sig til godt til ret­te på et tykt lag omfav­nen­de vat eller Alpa­ca uld og kom­me helt ned i gear, så må det lyder ca. sådan her:

 

Reso­na­te er skre­vet og udført af Yehra og Otto Rut, opta­get i Køben­havn og Tor­on­to, pro­du­ce­ret Ras­mus Liebst, mik­set af Mads Oustrup og maste­re­ret af Hol­ger Lagerfeldt.

Hør mere Yehra i den­ne tid­li­ge­re arti­kel: http://www.musikmigblidt.dk/dagdroem-dig-vaek-til-yehras-sensuelle-debutsingle.html

26 maj
2021

Guldkorn januar — marts 2021

Det er ble­vet tid til at stop­pe op og gøre sta­tus over de num­re, som gjor­de størst ind­tryk på mig i før­ste kvar­tal af 2021.

Hvert num­mer er som altid nøje udvalgt blandt tusind­vis af lyt­te­de num­re, så for­hå­bent­lig er du enig i, at dis­se num­re kan noget væsent­ligt mere end gen­nem­snit­tet  — der­af tit­len “Guld­korn”.

Num­re med dansk oprin­del­se på playlisten:

Chri­sti­an Haa­se, Gul­di­mund, Eik Octo­bre, When Saints Go Machine, The Mali­bu Bea­ch­band, Bite The Bul­let, Pil, Gur­li Octavia, Fre­de­rik Valen­tin, Far­ve­blind, Lucas Forch, Nan­na Bech, Com­mu­ni­ons, Bil­lie and The Bell, GRO, Jacob David, Kom Vi Løber, Life of Lola, Oli­ver Dengsø, Yehra, Tro­pe, Madon­na­tel­lo, Blitzkrig, Late Run­ner, Ghost Coast Choir, Skak­mat, Cas­per Clau­sen (fra Efter­klang — vokal på Rone-num­mer), Kalaha (feat. Hjal­te Ross & Maria Køhn­ke) og Kam­ma. 

Guldkorn januar — marts 2021

1. dodie — Rainbow
2. SYML — TRUE
3. IZHAV — Catch the Sun
4. Chri­sti­an Haa­se — Sne Blød Hud
5. Kyle Pre­ston — Papyrus
6. Gul­di­mund — Små Fingre
7. Astrid Cor­des — The­re, There
8. Eik Octo­bre — Fal­ling Apart into Someo­ne New
9. When Saints Go Machine — Emotional
10. Tom Day — Never Give Up (2020 Reprise)
11. The Mali­bu Bea­ch­band — The Beach / The End
12. Bite The Bul­let — Lose Myself
13. Het­her — Mor­ning Bells
14. Pil — Omvendt
15. Gur­li Octavia — Most Of All (Live @ Atlas, Aar­hus, 2019)
16. Fre­de­rik Valen­tin — Blue (feat. Jeuru)
17. Far­ve­blind — Why
18. Lucas Forch — Apart
19. Nan­na Bech — Traf­fic Light (Radio Edit)
20. Loney, Dear — Trifles
21. Com­mu­ni­ons — Bird of Passage
22. Bene­dikt — Head on a Spike
23. ROSTAM — The­se Kids We Knew
24. Skul­lcrus­her — Song for Nick Drake
25. Bil­lie and The Bell — Song to the Siren
26. Bil­lie and The Bell — Hope The­re’s Someone
27. Far­ve­blind — Hor­se (feat. Ravi Kuma)
28. GRO — Fade in Time
29. Hay­den Cal­nin — Lightning
30. Jacob David — Styrhus
31. Kom Vi Løber — Flyg­tigt, forvirrende
32. Life of Lola — Befo­re I Met You
33. Oli­ver Dengsø — Ghost
34. Yehra — Daydreaming
35. Wolf Ali­ce — The Last Man on Earth
36. Par­ra for Cuva — Ordel (feat. Beau Diako & Kyson)
37. Seamus Actor — The Only Living Boy in New York
38. Tro­pe — Jeg Vågner
39. Karl Zine — Greenscreen
40. Madon­na­tel­lo — You Owe Me Rent
41. Cele­ste — A Litt­le Love
42. Astrid Cor­des — Not Gon­na Die Tonight
43. Blitzkrig — BBB
44. Late Run­ner — Spring
45. Bene­dikt — Purp­le and Green
46. Lut­t­rell — Snoop Dawk
47. Kam­ma – Heartbroken
48. Madon­na­tel­lo — Call Em’ Off
49. Ellip­hant — Notorious
50. Late Run­ner — I Wear Shades
51. Cyrus Rey­nolds — Wildlight
52. Karl Zine — HYPER
53. Mol­ly Lewis — Oce­a­nic Feeling
54. SYML — Stay Close
55. Robot Koch, Lis­som, Juli­en Mar­chal — Doppelgänger

 

Ekstra guldkorn fra januar — marts 2021

Her får du mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud (i hvert fald ikke i fuld udga­ve) eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for (lyt til musik­ken efter listen)!

1. Ben Laver — Asylum
2. PaulWetz — Peop­le (Dark Rave Edit)
3. Ghost Coast Choir — Bro­ken Voice
4. Radi­cal Face — Under The Same Sun
5. Skak­mat — Det Går
6. Bar­ba­ros­sa — Hide
7. Bar­ba­ros­sa — Make It Through
8. Bar­ba­ros­sa — Awa­ke­ners Awa­ken Us
9. Rone & Fri­ends — Bre­at­he In Feat. Yael Naim
10. Rone & Fri­ends — Clo­ser (Cas­per Clau­sen & Melis­sa Laveaux)
11. Kyle Pre­ston — Theia
12. Kalaha — Hurt You Once Again (feat. Hjal­te Ross & Maria Køhnke)
13. Alba August — Lights (Pia­no Version)
14. Zel­la Day — Holo­ce­ne (feat. Wey­es Blood)
15. Thi­bault Cau­vin — Myste­ry of Love (Sufjan Ste­vens cover)
16. Clark — Lam­bent Rag
17. Paper Dog — Whe­re Do We Go?
18. Kam­ma — Drowning
19. Tony Ander­son — Retour
20. Luke Howard, Buda­pe­st Art Orche­stra — Pas­sion / Sleep
21. Vegard & Ivar Band — Only Fuck Me Baby

 

Ben Laver — Asylum

 

PaulWetz — Peop­le (Dark Rave Edit)

 

Ghost Coast Choir — Bro­ken Voice

 

Radi­cal Face — Under The Same Sun

 

Skak­mat — Det Går

 

Bar­ba­ros­sa — Hide

 

Bar­ba­ros­sa — Make It Through

 

Bar­ba­ros­sa — Awa­ke­ners Awa­ken Us

 

Rone & Fri­ends — Bre­at­he In Feat. Yael Naim

 

Rone & Fri­ends — Clo­ser (Cas­per Clau­sen & Melis­sa Laveaux)

 

Kyle Pre­ston — Theia

 

Kalaha — Hurt You Once Again (feat. Hjal­te Ross & Maria Køhnke)

 

Alba August — Lights (Pia­no Version)

 

Zel­la Day — Holo­ce­ne (feat. Wey­es Blood)

 

Thi­bault Cau­vin — Myste­ry of Love (Sufjan Ste­vens cover)

 

Clark — Lam­bent Rag

 

Paper Dog — Whe­re Do We Go?

 

Kam­ma — Drowning

 

Tony Ander­son — Retour

 

Luke Howard, Buda­pe­st Art Orche­stra — Pas­sion / Sleep

 

Vegard & Ivar Band — Only Fuck Me Baby

 

Musik Mig Blidts Best of 2021 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2021” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet (:

For at afspil­le i din Spo­ti­fy-app — tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne herunder.

For at afspil­le i din Tidal-app — tryk på play­li­stens titel herunder.

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!