Vind billetter til Public Service Broadcasting på Loppen

17 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

PSB_Final_DK-2310

Tors­dag den 20. novem­ber spil­ler Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting på Lop­pen — deres før­ste head­li­ner-show på dansk jord! (Køb bil­let her)

Jeg har fået lov at udlod­de 2x2 bil­let­ter til kon­cer­ten! For at vin­de bil­let­ter skal du blot sva­re på føl­gen­de spørgsmål:

Hvad hed­der de to her­rer i ban­det (nav­ne­ne er ret fantastiske!)? 

Send sva­ret i en mail til mail@musikmigblidt.dk sene­st 19. novem­ber kl. 21. 

Lige­gyl­digt om du er hel­dig at vin­de eller ej, er det en kon­cert, jeg på det var­me­ste kan anbe­fa­le! For det før­ste har det bri­ti­ske band fun­det en helt sær­lig, distinkt og lege­syg lyd, der for­e­ner kraut­ro­ck, psy­ke­de­lisk rock, folk og synt­h­ba­se­ret 80’er-musik. Det hele er instru­men­talt — og dog. San­ge­ne er kry­dret med lyd­samp­les fra gam­le oplys­nings­film, arkivmate­ri­ale og pro­pa­gandafilm. Kom­po­si­tio­ner­ne er som resul­tat både hyp­no­tisk fasci­ne­ren­de, ufor­ud­si­ge­li­ge og — fri­stes man til at sige, oplysende.

For det andet skul­le det være en hel­heds­op­le­vel­se at se PSB live, hvor det visu­el­le også spil­ler en stor rol­le i form af — ja du gæt­te­de det — film­klip fra net­op gam­le oplys­nings­film, arkivmate­ri­ale og pro­pa­gandafilm. Ban­det beskri­ver selv live-ople­vel­sen således:

Live, the films are scre­e­ned simul­ta­neous­ly as lap­tops are fid­d­led with, drums are poun­ded, the­re­mins are waf­ted at, gui­tars are bas­hed and banjos furious­ly plucked.”

 Debutal­bum­met Inform-Educa­te-Entertain udkom i 2013 til mas­ser af roser fra især den engel­ske pres­se. For­in­den hav­de PSB udgi­vet en lige­så bemær­kel­ses­vær­dig EP, The War Room, som jeg omtal­te i rosen­de ven­din­ger her.

Jeg vil præ­sen­te­rer dig for tre favo­rit­ter fra dis­se udgi­vel­ser. Num­re­ne Eve­rest og Spit­fi­re, der er oder til hen­holds­vis det ære­fryg­tind­g­y­den­de Mount Eve­rest og det klas­si­ske bri­ti­ske Spit­fi­re-fly, som spil­le­de en vig­tig rol­le i 2. ver­denskrig, samt det lækre gui­tar- og synt­hdrev­ne num­mer Dig For Victory. 

 

Stream Inform-Educa­te-Entertain herunder:

 

Nyt album på vej

unnamed (1)

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting udkom­mer den 23. febru­ar 2015 med et nyt album, som jeg ser meget frem til. Den­ne gang for­tæl­ler ban­det via lyd og bil­le­der histo­ri­en om det histo­ri­ske rum­kapløb mel­lem USA og Sov­je­tu­ni­o­nen fra 1957–1972. En tea­ser til The Race For Spa­ce er alle­re­de landet:

Tra­ck­li­sten kom­mer til at se såle­des ud.

1. The Race For Space
2. Sputnik
3. Gagarin
4. Fire In The Cockpit
5. E.V.A.
6. The Other Side
7. Valentina
8. Go!
9. Tomorrow

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!