Vind billetter til Public Service Broadcasting på Loppen

17 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

PSB_Final_DK-2310

Tors­dag den 20. novem­ber spil­ler Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting på Lop­pen — deres før­ste head­li­ner-show på dansk jord! (Køb bil­let her)

Jeg har fået lov at udlod­de 2x2 bil­let­ter til kon­cer­ten! For at vin­de bil­let­ter skal du blot sva­re på føl­gen­de spørgs­mål:

Hvad hed­der de to her­rer i ban­det (nav­ne­ne er ret fan­ta­sti­ske!)?

Send sva­ret i en mail til mail@musikmigblidt.dk sene­st 19. novem­ber kl. 21. 

Lige­gyl­digt om du er hel­dig at vin­de eller ej, er det en kon­cert, jeg på det var­me­ste kan anbe­fa­le! For det før­ste har det bri­ti­ske band fun­det en helt sær­lig, distinkt og lege­syg lyd, der for­e­ner kraut­ro­ck, psy­ke­de­lisk rock, folk og synt­h­ba­se­ret 80’er-musik. Det hele er instru­men­talt — og dog. San­ge­ne er kry­dret med lyd­samp­les fra gam­le oplys­nings­film, arkivmate­ri­ale og pro­pa­gandafilm. Kom­po­si­tio­ner­ne er som resul­tat både hyp­no­tisk fasci­ne­ren­de, ufor­ud­si­ge­li­ge og — fri­stes man til at sige, oply­sen­de.

For det andet skul­le det være en hel­heds­op­le­vel­se at se PSB live, hvor det visu­el­le også spil­ler en stor rol­le i form af — ja du gæt­te­de det — film­klip fra net­op gam­le oplys­nings­film, arkivmate­ri­ale og pro­pa­gandafilm. Ban­det beskri­ver selv live-ople­vel­sen såle­des:

Live, the films are scre­e­ned simul­ta­neous­ly as lap­tops are fid­d­led with, drums are poun­ded, the­re­mins are waf­ted at, gui­tars are bas­hed and banjos furious­ly pluck­ed.”

 Debutal­bum­met Inform-Educa­te-Entertain udkom i 2013 til mas­ser af roser fra især den engel­ske pres­se. For­in­den hav­de PSB udgi­vet en lige­så bemær­kel­ses­vær­dig EP, The War Room, som jeg omtal­te i rosen­de ven­din­ger her.

Jeg vil præ­sen­te­rer dig for tre favo­rit­ter fra dis­se udgi­vel­ser. Num­re­ne Eve­rest og Spit­fi­re, der er oder til hen­holds­vis det ære­fryg­tind­g­y­den­de Mount Eve­rest og det klas­si­ske bri­ti­ske Spit­fi­re-fly, som spil­le­de en vig­tig rol­le i 2. ver­denskrig, samt det lækre gui­tar- og synt­hdrev­ne num­mer Dig For Victory.  

 

Stream Inform-Educa­te-Entertain her­un­der:

 

Nyt album på vej

unnamed (1)

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting udkom­mer den 23. febru­ar 2015 med et nyt album, som jeg ser meget frem til. Den­ne gang for­tæl­ler ban­det via lyd og bil­le­der histo­ri­en om det histo­ri­ske rum­kapløb mel­lem USA og Sov­je­tu­ni­o­nen fra 1957–1972. En tea­ser til The Race For Spa­ce er alle­re­de lan­det:

Tra­ck­li­sten kom­mer til at se såle­des ud.

1. The Race For Spa­ce
2. Sput­nik
3. Gaga­rin
4. Fire In The Cock­pit
5. E.V.A.
6. The Other Side
7. Valen­ti­na
8. Go!
9. Tomor­row

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!