Vind billetter til Latter i Mørket med Nils Frahm!

16 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

BLAM S4 PANTONE 70x100cm

I sam­ar­bej­de med Tea­ter Repu­blique udlover Musik Mig Blidt 1x2 bil­let­ter til den unik­ke fore­stil­ling Lat­ter i Mør­ket, der opfø­res i tea­tret på Øster­bro ind­til den 24. maj. Musi­ker og kom­po­nist Nils Fra­hm spil­ler live med ori­gi­nal musik i samt­li­ge fore­stil­lin­ger! For at være med i lod­træk­nin­gen, skal man blot sen­de mig sva­ret på føl­gen­de spørgs­mål: Hvem har instru­e­ret Lat­ter i Mør­ket?

Send sva­ret til mail@musikmigblidt.dk sene­st søn­dag den 18. maj.

Om du er hel­dig at vin­de eller ej, kan jeg klart anbe­fa­le at gå ind og ople­ve fore­stil­lin­gen.

Læs i øvrigt del 1 af mit eks­klu­si­ve inter­view med Nils Fra­hm!

Sel­ve styk­kets histo­rie byg­ger på Vla­di­mir Naboko­vs (Loli­ta) roman af sam­me navn og hand­ler Albi­nus (Tho­mas Mørk), der for­la­der sin fami­lie til for­del for den unge, smuk­ke Mar­got (Cla­ra Fasting). I en bil­u­lyk­ke mister Albi­nus synet, hvor­ef­ter Mar­got fører ham bag lyset i et bed­ra­ge­risk spil med Albi­nus’ bed­ste ven, Rex (Johan­nes Lil­leø­re).

 

Jeg har selv været inde og ople­ve fore­stil­lin­gen, og det var en stor og meget san­se­lig ople­vel­se, hvor musik­ken spil­le­de en afgø­ren­de rol­le.

Min stør­ste anke mod fore­stil­lin­gen er, at det var svært at føl­ge med i histo­ri­en — i plot­tet. Det blev præ­sen­te­ret frag­men­te­ret og næsten som et pus­le­spil, som man skul­le kon­cen­tre­re sig meget for at få lagt rig­tigt. Det hjalp, at jeg kend­te lidt til histo­ri­en og hand­lin­gen på for­hånd, så lidt research inden kan anbe­fa­les! Hel­dig­vis er plot­tet nær­mest sekun­dært. Det er den eks­pe­ri­men­te­ren­de form, som for alvor gør Lat­ter i Mør­ket inter­es­sant.

Fore­stil­lin­gen er en kryds­ning mel­lem per­for­man­ce art og høre­spils­kon­cert og der­med dan­ner forms­pro­get ram­me om det tragi­ske tre­kants­dra­ma. Nar­ra­ti­vet gen­ta­ges tre gan­ge i for­skel­li­ge ver­sio­ner, hvor for­skel­li­ge san­ser hos publi­kum på skift akti­ve­res og sus­pen­de­res. Sce­ne­de­sig­net er mini­ma­li­stisk, køligt frem­med­gø­ren­de og ofte deci­de­ret far­ligt at bevæ­ge sig i lige­som styk­ket selv. Der er sto­re, run­de spej­le og væg­ge, der kon­stant dre­jer rundt om sig selv, lan­ter­ner og bund­ter af mur­sten, der hæn­ger ned fra lof­tet og pen­du­le­rer tru­en­de fra side til side og tru­er med at ram­me den blin­de Albi­nus. Mysti­ske stå­l­kon­struk­tio­ner som går næsten i ét med gul­vet dan­ner et slags uover­sku­e­ligt labyrin­tisk land­skab, der dels mimer den fare­ful­de og svi­g­ag­ti­ge vej Albi­nus bevæ­ger sig ud på og dels ska­ber rum for at tre­kants­dra­ma­et kan mani­feste­re sig i en lang­som, sigen­de og sni­gen­de koreo­gra­fi.

3Photo Claudi Thyrrestrup
Foto: Clau­di Thyr­re­strup

Nils Fra­hms base er til­ba­ge­truk­ket i rum­met, og lige­som i hans solos­hows dan­ner et vir­var af instru­men­ter en ret vin­kel, så Fra­hm har kor­test mulig afstand til at udø­ve sin magi på det instru­ment eller  — i fler­tal — de instru­men­ter som han i situ­a­tio­nen måt­te ønske at betje­ne. Nils Fra­hm er kendt som lidt af en blæks­p­rut­te på sce­nen, og det får vi også eksemp­ler på i løbet af fore­stil­lin­gen — omend kun glimt­vis i for­hold til hvad jeg tid­li­ge­re har ople­vet.

Fra­hm har både en rol­le som for­mid­ler af de følel­ser og stem­nin­ger, der er ind­lej­ret i for­tæl­lin­gen og som aktiv, lyd­lig med­spil­ler på hand­lings­pla­net.

Før­ste akt fore­går f.eks. i total mør­ke, hvor publi­kum har hoved­te­le­fo­ner på. Vi ople­ver hoved­per­so­nen Albi­nus’ på én gang san­se­be­rø­ve­de og san­se­for­stær­ke­de vir­ke­lig­hed som blind. Vi star­ter såle­des bag­fra ift. histo­ri­ens kro­no­lo­gi, hvor Albi­nus alle­re­de er fortabt i Mar­got og Rex’ net af bed­rag og løg­ne. Det­te for­tæl­les gen­nem lyde og sku­e­spil­ler­nes stem­mer i et meget pir­ren­de 3‑agtigt lydu­ni­vers, hvor man efter­la­des lige­så for­vir­ret og rundt­os­set som Albi­nus selv. Nils Fra­hms’ musik under­stre­ger den uba­lan­ce, som Albi­nus for­nem­mer via en mørk bro­de­ren­de bas. Den for­stær­ke­de bas, der udgår fra en ana­log synt­he­sizer, sen­der på pul­se­ren­de vis de lave fre­kven­ser gen­nem krop­pen, så man tyde­ligt og på meget fysisk vis for­nem­mer den alle­steds­nær­væ­ren­de trus­sel.

2Photo Claudi Thyrrestrup
Foto: Clau­di Thyr­re­strup

Til sidst i fore­stil­lin­gen spil­ler Nils Fra­hm en mini­kon­cert, hvor de musi­kal­ske tema­er gen­be­sø­ges. Især når han slår over i cir­ku­læ­re, repe­ti­ti­ve toner på kla­ve­ret, for­nem­mes det bed­ra­ge­ri­ske spin­del­væv, som Albi­nus på uhyg­ge­lig og tragisk vis vik­les ind i.

Som inkar­ne­ret Nils Fra­hm fan, efter­la­des jeg sul­ten efter meget mere af Nils Fra­hms musik. Men Fra­hms kom­po­si­tio­ner og ikke mindst hans van­li­ge inten­se og nær­væ­ren­de optræ­den fun­ge­rer glim­ren­de som for­tol­ken­de og med­ska­ben­de kom­po­nent i fore­stil­lin­gens san­se­mæt­te­de uni­vers.

Lat­ter i Mør­ket er en san­se­ligt beri­gen­de ople­vel­se, uan­fæg­tet, hvor meget man i for­vej­en ken­der til Nils Fra­hms musik.

Udover musik­ken i trai­le­ren, kan du få en for­nem­mel­se af det musi­kal­ske udtryk, Nils Fra­hm har udvik­let ved at strea­me to skit­ser, som Hotel Pro For­ma har lagt op. Her skal det under­stre­ges, at der net­op er tale om skit­ser og ikke styk­ker, du kan høre i net­op den­ne form under fore­stil­lin­gen.

 

 

Læs mere om Lat­ter i Mør­ket via Hotel Pro For­mas hjem­mesi­de.

Bestil bil­let­ter via Repu­bliques hjem­mesi­de.

 

Instruk­tion:

Kir­sten Dehl­holm

Sceno­gra­fi:

Kir­sten Dehl­holm

Manuskript:

Mogens Rukov efter roman af Vla­di­mir Nabokov

Med­vir­ken­de:

Tho­mas Mørk, Sarah Wer­ner Juel og Johan­nes Lil­leø­re

Musik (live):

Nils Fra­hm

Koreo­gra­fi:

Met­te Ing­vart­sen

Lys­de­sign:

Jes­per Kongs­haug

Lyd­de­sign:

Kri­sti­an Hver­ring

Kostu­me­de­sign:

Hen­rik Vibs­kov

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!