Vind billetter til koncert med Bonne nuit Johnny i Brønshøj Vandtårn

27 apr 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har været nys­ger­rig på kon­cer­ter i Brøns­høj Vandtårn, siden jeg læste, at en af mine kla­re favo­rit­ter på dansk jord, Lowly, ind­spil­le­de sit net­op udkom­ne album i den kated­ral­lig­nen­de beton­byg­ning og afslut­te­de ind­spil­nin­ger­ne med to udsolg­te kon­cer­ter i vandtår­net. Det mere ukend­te band Bon­ne nuit John­ny ind­spil­le­de også sit debutal­bum i vandtår­net og giver nu kon­cert sam­me sted d. 11 maj — en gyl­den mulig­hed for både at ople­ve vandtår­nets ekstre­me rum­klang og spe­ci­el­le stem­ning, samt stif­te bekendt­skab med et, efter min mening, over­set band her­hjem­me. Og så kan du end­da vin­der bil­let­ter til kon­cer­ten (læs hvor­dan til sidst i artiklen)!

Bon­ne nuit John­ny er en kvar­tet bestå­en­de af Marco Ege­berg, Nico­li­ne Ege­berg og Den­nis Tuo­mi og ikke mindst front­mand, Ras­mus Brix, der skri­ver både tekst og musik. Tid­li­ge­re har Ras­mus Brix opt­rå­dt under sit eget navn, og Musik Mig Blidt hånd­pluk­ke­de ham til at spil­le til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 4 til­ba­ge i 2016. En smuk ople­vel­se at høre live, skul­le jeg hil­se at sige! 

Bri­ti­ske Ben Howard er nok det navn, der umid­del­bart, kom­mer tæt­test på, hvis jeg skal sam­men­lig­ne Bon­ne nuit John­ny’s musi­kal­ske udtryk med noget. Musik­ken er dvæ­len­de, mørk og reflek­sions­ind­by­den­de med bl.a. hyp­no­ti­se­ren­de gui­tar­fi­gu­rer, dybt brum­men­de bas­klan­ge og Ras­mus Brix’ næsten mes­sen­de vokal. Sid­ste år udkom debutal­bum­met Wig, der snildt kun­ne være endt på min liste over de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2018, hvis jeg hav­de valgt at publi­ce­re en sådan. Udnyt­tel­sen af den stor­lad­ne rum­klang i Vandtår­net er meget tyde­lig og sær­de­les effekt­fuld på pla­dens 7 num­re og bidra­ger i mine ører til, at musik­kens ibo­en­de ensom­hed får en ekstra dyb dimen­sion. Hør selv om du kan for­nem­me, hvad jeg mener:

I den­ne musik­vi­deo, som er opta­get i Brøns­høj Vandtårn, kan du få en for­nem­mel­se for rum­mets smuk­ke, dra­ma­ti­ske arki­tek­tur, samt hvor­dan Bon­ne nuit John­ny’s lyd vil tage sig ud i rummet:

Vind billetter!

Musik Mig Blidt har fået lov at udlod­de 5x2 bil­let­ter til kon­cer­ten d. 11.maj i Brøns­høj Vandtårn. For at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen skal du smi­de en kom­men­tar på opsla­get på enten Face­book, Twit­ter eller Ins­ta­gram sene­st kl. 21, d. 9. maj. Vin­der­ne kon­tak­tes umid­del­bart derefter. 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!