Vind billetter til Braids på Ideal Bar (support: TM Hunter)

29 nov 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Braids-2-credit-Landon-Speers

(OBS! Se kon­kur­ren­ce læn­ge­re nede)

Cana­di­ske Braids giver kon­cert på Vegas Ide­al Bar fre­dag den 4. decem­ber. Ban­det dyr­ker en form for sofi­sti­ke­ret og fines­se­rig elektro/synthpop — nog­le vil­le kal­de det art­pop — med øje for fine melo­di­er og for­skel­lig­ar­te­de klan­ge og ofte på en bund af aku­sti­ske istrumenter.

Fra at have en lidt repe­ti­tivt dvæ­len­de og drøm­men­de lyd har grup­pen udvik­let sig til at være mere direk­te og inten­se i udtryk­ket og med fle­re hooks på melo­dif­ron­ten som på det sene­ste album Deep In the Iris. Braids er der­med også ble­vet mere til­gæn­ge­li­ge, men uden at gå på kom­pro­mis med det fra star­ten høje ambi­tions­ni­veau samt lysten til at eks­pe­ri­men­te­re og udfor­dre, hvad pop­mu­sik kan og skal lyde som.

Ban­dets fine for­nem­mel­se for kon­tra­ster og tek­s­tu­rer i musik­ken går i den grad igen i grup­pens visu­elt impo­ne­ren­de og san­se­li­ge uni­vers, både når det gæl­der musik­vi­deo­er og artwork. Dyk ned i mine favo­rit­ter fra Deep In the Iris her­un­der, star­ten­de med en af mine ynd­lings­san­ge fra i år — Miniskirt:


 

 

 

TM Hunter er support

Dan­ske TM Hunter er sup­port for Braids og er bestemt værd at duk­ke op i god tid til. Egent­lig er det synd, at de her blot næv­nes i en bisæt­ning og ikke i et sær­skilt ind­læg. Duo­en udgav en yderst loven­de debut-ep i 2012, som jeg den­gang i min anmel­del­se kon­klu­de­re­de såle­des: “(…) her er rige­ligt med talent til at glæ­de sig til en LP i frem­ti­den” (link til ind­læg).

Her over tre år sene­re er har den­ne frem­tid så ende­lig ind­hen­tet os, og TM Hunter er klar med sing­le­for­lø­be­ren for debutal­bum­met 1.12.5.24, som udkom­mer i janu­ar 2016. Sing­len hed­der Vil­lains og er en smuk, atmos­fæ­risk omgang, der i kraft af for­san­ger The­re­se Fis­cher­son næsten lyder som en nor­disk ver­sion af Lana Del Ray. Det er sæl­somt, dra­gen­de og lidt mystisk.

 

Konkurrence:

I sam­ar­bejde med, efter min mening, Dan­marks mest frem­sy­ne­de og kva­li­tets­be­vid­ste book­ings­el­skab Smash!Bang!Pow! udlod­der MMB 2x2 bil­let­ter til Braids’ kon­cert på Ide­al Bar fre­dag den 4. decem­ber. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blot­te sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn sene­st den 2. decem­ber med over­skrif­ten “Braids”.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!