UNDERSTRØM — Aarhus Festuge

30 aug 2016 by Niels Christian Juul Dejgaard, No Comments »

understrøm

Aar­hus Festu­ge er godt i gang, og med den kom­mer 2‑dags festi­va­len, UNDERSTRØM. Der vil være gra­tis kon­cer­ter langs åen, og man­ge af MMB’s favo­rit­ter er at fin­de på pla­ka­ten. UNDERSTRØM afhol­des på fire for­skel­li­ge sce­ner, hvor for­skel­li­ge aktø­rer står for hver deres sce­ne. SPOT-Festi­val, Lim­bo Col­lecti­ve og showca­se­festi­val­len Oppen­hei­mer er nog­le af aktø­er­ne bag sce­ner­ne, som præ­sen­te­rer for­skel­li­ge spæn­den­de nav­ne. Her er nog­le af dem, vi glæ­der os til!

Fredag d.2/9

Anna Schar­ling, 16.15, Immer­vad — præ­sen­te­ret af Oppenheimer:

Anna Schar­ling og pro­du­ce­ren Gustaf Ljung­gre­en udgav sid­ste år deres før­ste EP. Musik­ken er pri­mært aku­stisk og folk-inspi­re­ret, dog med kant og som­me tider med elek­tro­nisk bund. Ljung­gre­en, som sid­ste år vandt Årets Gud­man, er én af de helt sto­re pro­du­ce­re, og har tid­li­ge­re arbej­det sam­men med nog­le sto­re nav­ne. Vi snak­ker C.V Jør­gen­sen, Stef­fen Brandt og Eivør.  Ud over Schar­ling og Ljung­gre­en, har de gui­ta­ri­sten, Anna Roe­mer, med live. Pro­jekt hand­ler — i min optik — mest om Schar­lings vokal, som vir­ke­lig er impo­ne­ren­de. Hun ram­mer hele regi­stret smukt, timet og intimt. En vir­ke­lig ind­dra­gen­de stem­me, der får tan­ker­ne til at vandre.

 

JÆRV, 19.00, Møl­le­par­ken — præ­sen­te­ret af Stu­den­ter­hus Århus:

JÆRV, som tid­li­ge­re har været på guld­korns­li­sten, er begyndt at bevæ­ge sig fra under­grunds­sce­nen og ind i det stør­re ram­pe­lys. Frem­ra­gen­de kon­cer­ter på Trai­ler­park, UHØRT og SPOT har givet en vel­fortjent hype. JÆRV har en spids lyd, mas­se­re af synt­hs og fine tek­ser. Et godt take på synt­hpo­esi i Dan­mark anno 2016. De min­der om en dansk­spro­get CHINAH, hvil­ket ikke er ufor­stå­e­ligt, da for­san­ge­ren i JÆRV, Aman­da Glind­vad er søstre med, ja, CHINAH for­san­ger, Fine Glind­vad. JÆRV udgav i marts EP’en Dit Hav. En både og stærk og spæn­den­de debut, pro­du­ce­ret af Mat­hi­as Peder­sen Sch­midt. JÆRV er ude med ny sing­le, Befri mig/Befri Dig i sep­tem­ber, som i øvrigt er mixet af super­pro­du­cer, Car­sten Hel­ler (The Minds of 99, Nep­hew, Tuborwe­e­kend, VETO, LARS H.UG).

 

Shy Shy Shy, 21.00 — Immer­vad, præ­sen­te­ret af Oppenheimer:

Astrid Cor­des og Simon Kjeld­gaard fra Shy Shy Shy er — om nogen — ikke et nyt navn på MMB. Dels har de flit­tigt figu­re­ret blandt vores guld­korn, dels har vi anbe­fa­let dem til både SPOT- og Roskil­de Festi­val. Beg­ge kon­cer­ter var strå­len­de, og i sær på Roskil­de, viste de, at de for­mår at spil­le for et stort publi­kum. De er utro­lig ener­gi­ske live men sam­ti­dig vir­ke­lig vel­spil­len­de. De har en åben­lys flirt med 80’erne, og det er svært ikke at få et smil på læben, under deres live-optræ­de­ner. Aller­bedst er de, når de syn­ger deres per­fekt afstem­te duet. Vi glæ­der os til solnedgangs-pop!

 

Lørdag d.3/9

Modest, 14.20, Under Skt. Cle­mens Bro — præ­sen­te­ret af Lim­bo Collective

Modest er det nye­ste skud, på den halv­sy­re­de stam­me som er århus-label, Bry­stet. Vi ken­der dem b.la. da de også repræ­sen­te­rer Cla­ris­sa Con­nel­ly, der tid­li­ge­re har fået omta­le her på siden. Århu­si­an­ske Modest er dog i en helt anden bold­ga­de. Med deres stø­je­de og insi­ste­ren­de lyd, er det umu­ligt ikke at give dem et ‘post-punk’ stem­pel. De har kun udgi­vet sing­len Love­song, i fysisk form på kas­set­tebånd, og ellers på soundcloud. Deres lyd er skra­bet, og om end ikke nyska­ben­de, så i hvert fald dyb­følt. Tema­tisk bevæ­ger Modest sig igen­nem tee­na­ge-des­pe­ra­tion og tungsin­dig­hed, og giver det et pun­ket udtryk. De hev 5 stjer­ner hjem for deres optræ­den på Pop Revo under Radar Festi­val, så på trods af mang­len­de mate­ri­a­le, er der poten­ti­a­le i det her projekt!

 

The Vice, 20.15, Under Skt. Cle­mens Bro — præ­sen­te­ret af Lim­bo Collective

End­nu et lokalt band — sek­stet­ten, The Vice, har med bare 2 sing­ler, fået en del under­grunds­hy­pe. Deres lyd vir­ke­lig fly­den­de, simp­le og lækre gui­tar­rifs, en svæ­ven­de bund og en inci­te­ren­de samt lidt sår­et vokal. Udover musik­ken, er det vir­ke­lig vel­pro­du­ce­ret og lyder på én gang under­grund, men også vir­ke­lig pole­ret. Det her pro­jekt emmer af poten­ti­a­le, og med 2 øre­hæn­ge­re i træk, skal de ople­ves live!

 

Læs mere:
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/understroem

Andre næv­ne­vær­di­ge: MMB-dar­ling Masa­so­lo, 120-tran­ce­gut­ter­ne fra Far­ve­blindpop med kant fra Kill J, atmos­fæ­risk pop fra Katri­ne Sto­chholm, skæv pop fra Yune og inder­li­ge sin­ger song-wri­ter san­ge fra Jens Ulrik Kle­e­mey­er.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!