Travelling Tribes — Snowflakes (Premiere)

21 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

TravellingTribes - NY pressebillede

Da Tra­vel­ling Tri­bes’ debutal­bum Eve­ryt­hing Seems To Chan­ce udkom i 2012, var det en sær­de­les udansk og kom­pro­mis­løs affæ­re, der udspil­le­de sig. Udsty­ret med i vest­li­ge ører ekso­ti­ske instru­men­ter som kine­sisk cel­lo og et væld af slagt­tøj fra bl.a. Afri­ka bevæ­ge­de ban­dets lyd sig mel­lem alter­na­tiv rock og det nog­le vil­le kal­de ver­dens­mu­sik med et til tider stam­me­ag­tigt præg. Album­met kaste­de bl.a. en pris af sig for Årets Dan­ske Wor­ld Kom­po­nist ved Danish Music Awards Wor­ld for san­gen Unheard Songs of Sor­row samt en plads i Roskil­de Festi­vals 2013-program.

Nu kan Musik Mig Blidt eks­klu­sivt løf­te slø­ret for en stem­nings­fuld og smuk live­ver­sion af den nye sang Snow­fla­kes. San­gen vil være at fin­de på ban­dets andet album Arti­fi­ci­al Moon­lights, som udkom­mer man­dag den 24. novem­ber på alle de digi­ta­le plat­for­me via det dan­ske pla­de­sel­skab ILK.

Tra­vel­ling Tri­bes — Snow­fla­kes (live)

 

Jeg kan des­u­den afslø­re, at det nye album bibe­hol­der Tra­vel­ling Tri­bes’ særeg­ne, mysti­ske og ekso­ti­ske lyd, men også viser sig snert mere melo­disk end sin for­gæn­ger, hvad Snow­fla­kes er en for­nem demon­stra­tion af. Det indo­ne­si­ske slagtøjsin­stru­ment Gamelan, som ban­det af den indo­ne­si­ske ambas­sa­de lån­te en hel last­bil fuld af, spil­ler des­u­den en cen­tral rol­le på Arti­fi­ci­al Moon­lights. Victor Dyb­broe (trom­mer) uddyber:

Vi var ikke inter­es­se­re­de i at pla­den skul­le lyde som fire dan­ske­re, der spil­ler indo­ne­sisk musik — vi vil­le ger­ne lyde som os selv. Alt er mani­p­u­le­ret, så lyt­te­ren ikke kan iden­ti­fi­ce­re hvor­dan lyden er lavet, og så tvin­ger man lyt­te­ren væk fra den ana­ly­ti­ske til­gang til musik­ken og til i ste­det at for­nem­me stem­nin­gen i sangene.”

Anders Filip­sen (keys og vokal) supplerer:

Vi har blan­det lyden fra Gamelan med de øvri­ge instru­men­ter, så det bli­ver ube­stem­me­ligt. Det er mod­sæt­nin­gen mel­lem det kun­sti­ge og natur­li­ge og mel­lem det mani­p­u­le­re­de og orga­ni­ske, der fasci­ne­rer os, og som også peger til­ba­ge til album­mets titel og det kun­sti­ge måneskin.”

Releasekoncert i Dome Of Visions

Tra­vel­ling Tri­bes spil­ler des­u­den kon­cert og hol­der relea­se­fest for pla­dens vinylud­ga­ve den 19. decem­ber i Dome Of Visions (Face­book-event her)!

Lige­som i video­en, du lige har set, vil de ene­ste lyskil­der i Dome Of Visions være 5 flim­ren­de drøm­me­lam­per, som ska­ber cir­ku­læ­re bevæ­gel­ser af lys og skyg­ge, der pas­ser så fint til ban­dets drøm­men­de, fil­mi­ske og lidt hyp­no­ti­ske og mysti­ske musik.


UPDATE: Album­met er nu udkom­met på diver­se platforme:

 

Tra­vel­ling Tri­bes er:

Emil Jen­sen: Vocal and guitar
Lil Lacy: Vocal, key­bo­ards and cello
Anders Filip­sen: Key­bo­ards and vocal
Victor Dyb­broe: Drums and percussion

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!