Thy Music Collective & LYDTAET indtager Heineken Stardome

24 sep 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

stardome

Der er noget, der ulmer rent musi­kalsk i Nord­jyl­land! Først blev det pro­g­res­si­ve Thy Music Col­lecti­ve etab­le­ret og nu begyn­der end­nu et musi­kalsk kol­lek­tiv at sæt­te sit aftryk på musik­land­ska­bet i DK — De kal­der sig Lydtaet!

De har holdt nog­le suc­ces­ful­de og vel­be­søg­te events i Aal­borg, men nu er det min­sand­ten ble­vet Køben­havns tur. I dag kl. 17 ind­ta­ger Lyd­ta­et såle­des i sam­ar­bej­de med Thy Music Col­lecti­ve den nyop­før­te pop-up dome Hei­ne­ken Star­do­me i Søn­der­mar­ken. Det er end­da gra­tis! Face­book-even­tet fin­der du her: https://www.facebook.com/events/1479765569013215/

Her vil bands fra beg­ge lej­re bli­ve showca­set. De er: Hol­low Hol­low, Far­ve­blind, Spring & I, This Is You, DRENGEBANDE, Mag­no­lia Sho­als og STRANGLR

Der er noget for en hver smag må man sige. Far­ve­blind er LYD­TA­ETs nye­ste skud. Musik­ken er en blan­ding af det elek­tro­ni­ske og det orga­ni­ske, og at døm­me efter de før­ste live­an­mel­del­ser samt det ener­gi­ske onli­ne­ma­te­ri­a­le er sand­syn­lig­he­den for en hel­støbt, san­se­lig audio­visu­el ople­vel­se stor!

 

Hol­low Hol­low tager arven op fra VETO og pla­ce­rer kom­forta­belt i spænd­fel­tet mel­lem rock og elek­tro­nisk. Power-electro-rock kun­ne man kal­de det.

 

Spring & I er en pige­duo, der gør sig bemær­ket med min­mi­alelek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler og poe­tisk tostemmighed.

 

This Is You spil­ler alter­na­tiv indi­ero­ck med fæn­gen­de, mør­ke melodier.

 

DRENGEBANDE hav­de jeg på min play­li­ste for maj/juni, og det var ingen en til­fæl­dig­hed. En vir­ke­lig fin og lyt­te­vær­dig EP KOM TIL BYEN har været uden siden slut-juni. Driv­kraf­ten bag DRENGEBANDE er for­san­ger og sangskri­ver THOMSE ‚og han dyr­ker et lyrisk post-pop­pet C.V. Jør­gen­sen-agtigt uni­vers kry­dret med drøm­men­de gui­tarklan­ge. Pro­duk­tio­nen fra pro­du­cer­par Mads Brinch og Bjar­ke Pors­mo­se (halv­de­len af ban­det 4 Guys From The Futu­re og for Mads Brin­chs ved­kom­men­de tid­li­ge­re pro­du­cer for bl.a. Mel­lem­blond og Schultz & Fore­ver) er dyna­misk og ska­ber en god balan­ce mel­lem album­mets man­ge instru­men­ter. Des mere jeg lyt­ter til EP’en, des mere gror det på mig!

 

Mag­no­lia Sho­als var på min liste over 15 dan­ske up-and-com­ing bands, du skal hol­de øje med i 2015, og har siden udgi­vet et solidt indi­ero­ck­al­bum, der går The Tin­der­sti­cks, Inter­pol og The Natio­nal i bedene.

Her er num­me­ret Rid­dle No. 9 fra debutal­bum­met Tenants i aku­stisk Køk­ken Session:

 

STRANG­L­R’s udtryk er svæ­ven­de, atmos­fæ­risk og båret af synt­he­sizer og fal­set-vokal. Musik­ken lader dig bli­ve ført væk på en sky af sar­te farver.

 

Et udvalg af Lyd­ta­et-kunsn­te­re har i øvrigt kre­e­ret det­te effek­ti­ve rework af Disclo­su­re ft. Sam Smit­hs’ Latch:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!