Suburban Summit #2: Thy Music Collective + John Schmersal & Toko Yasuda.

22 okt 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

suburbansummit2-1920x1080px

De har gang i noget vir­ke­lig fedt på For­bræn­din­gen i Albert­slund. De har udvik­let et kon­cert­for­mat, der for­sø­ger at bry­de med den for­ud­si­ge­lig­hed, som ofte her­sker til kon­cer­ter. Det er et for­mat, hvor for­skel­li­ge kunst­ne­re flyt­ter ind på spil­le­ste­det med det for­mål at for­e­ne deres kræf­ter og ska­be noget nyt og unikt sam­men – ingen reg­ler, ingen afta­ler — bare et blankt styk­ke papir og et spil­le­sted. Publi­kum ved med andre ord ikke, hvad de får, for arti­ster­ne ved ikke, hvad der opstår. Det ene­ste som lig­ger fast er, at det hele skal udmønte sig i en slags kon­cert. Til “Subur­ban Sum­mit”, som For­bræn­din­gen har valgt at navn­gi­ve kon­cep­tet, lig­ger alt med andre åbent og der er 100 % kre­a­tiv frihed.

Til før­ste omgang Subur­bi­an Sum­mit var det de to her­rer Mat­t­hew E. Whi­te og Tei­tur som fik lov at ska­be noget unikt sammen.

Den­ne gang er det Thy Music Col­lecti­ve og ægte­par­ret John Sch­mer­sal og Toko Yas­u­da, som har haft to hele uger til at fol­de sig ud i kre­a­tiv sam­hø­rig­hed. Den eks­klu­si­ve kon­cert kan ople­ves på For­bræn­din­gen i Albert­slund i aften den 22. oktober. 

Bil­let­ter kan fås til halv pris ved at bru­ge kampag­ne­ko­den “thy”: http://forbraendingen.dk/events/suburban-summit‑2/

Face­book-event­si­de: https://www.facebook.com/events/1633545310291011/

Om kunstnerne

Thy Music Col­lecti­ve har for­længst slå­et deres navn fast i musik-Dan­mark. Kol­lek­ti­vet består af sig­ni­fi­kan­te og spæn­den­de bands som Qui­ck Qui­ck Obey, Lars and The Hands of Light, Mont Oli­ver, This Is You, The Entre­pre­n­eurs, Dren­ge­ban­de, Mag­no­lia Sho­als  m.fl. Det er dis­se kre­a­ti­ve sjæ­le fra det nord­jy­ske kol­lek­tiv, du kan ople­ve til Subur­bi­an Sum­mit #2:

suburbian-summit-2-2

John og Toko mød­te hin­an­den i New York indi­e­ban­det Enon i nul­ler­ne, og har siden spr­ud­let af musik hver især. John har des­u­den spil­let i ban­det Bra­ni­ac, haft sit eget sol­opro­jekt, lavet film­mu­sik og pro­du­ce­ret musik for man­ge acts, her­i­blandt Court­ney Loves Hole og man­ge andre. I dag er han fast del af live­ban­det Cari­bou.

Toko har spil­let i bands som The Van Pelt og The Lap­se, og har des­u­den haft en kort tid i Blon­de Red­he­ad. Toko har også udgi­vet et solo­al­bum under nav­net Plvs Vltra. Hun er fast del af Annie Clar­kes St. Vin­cent-pro­jekt, hvor hun spil­ler både gui­tar og Moog.

Som Esben Hal­ki­er (Qui­ck Qui­ck Obey) fra Thy Music Col­lecti­ve siger:

”Det er to af New Yor­ks helt sto­re svær­væg­te­re på indi­es­ce­nen, der møder en flok sult­ne ulve fra Thy på For­bræn­din­gen. Ame­ri­kas east coast, møder Jyl­lands west coast på Vestegnen!”
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!