Spændende nytænkning af koncertformatet på Forbrændingen i Albertslund

6 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »
Suburban Summit
Min var­me­ste anbe­fa­ling til det­te unik­ke sam­ar­bej­de mel­lem Mat­t­hew E. Whi­te og Tei­tur, som kan ople­ves på For­bræn­din­gen i Albert­slund i aften kl. 21!
 
Arran­ge­ment “Subur­ban Sum­mit” er et for­søg på at nytæn­ke kon­cer­top­le­vel­sen og bry­de med den for­ud­si­ge­lig­hed, som ofte her­sker til kon­cer­ter. Det mest over­ra­sken­de til kon­cer­ter er typisk, at kunst­ne­ren iblandt de gam­le ken­din­ge måske spil­ler lidt af det nye­ste mate­ri­a­le. Eller måske fyrer et cover eller to af for at spi­ce det lidt op. 
 
Til “Subur­ban Sum­mit lig­ger alt åbent. Kon­cep­tet er, at de to kunst­ne­re har en uge på sel­ve spil­le­ste­det til sam­men at ska­be musik. De har 100 % kunst­ne­risk fri­hed. I aften kan resul­ta­tet mel­lem den ame­ri­kan­ske indie-stjer­ne Mat­t­hew E. Whi­te og det færø­ske natio­nal­k­leno­die Tei­tur Las­sen ses og ikke mindst høres!

 

Cadeau For­bræn­din­gen i Albert­slund for at tæn­ke ud af boksen!
 
Du kan føl­ge lidt med i hvad de to her­rer har i ærmet i aften via even­tets Face­book og på For­bræn­din­gens Ins­ta­gram.
 
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!