Rainbrother: Lækker folk-rock i et skiftevis tilbagelænet og opløftende univers

28 maj 2017 by Sasja Melgaard Lassen, No Comments »

Rain­bro­t­her har før opt­rå­dt på Musik­mig­blidts guld­korns­li­ste fra april, og blev også nævnt i for­bin­del­se med SPOT-Festi­val. Men dren­ge­ne i Rain­bro­t­her kan noget sær­ligt, og fortje­ner deres eget indlæg.

Rain­bro­t­her er et dansk band, der er for­met af front­man­den Bjar­ke Bendt­sen fra det psy­ke­de­li­ske folk­band The Migrant, der nu bevæ­ger sig over i det mere elek­tro­nisk folk-rock­e­de med grup­pen Rain­bro­t­her. Rain­bro­t­her består af Bjar­ke på vokal, Aske og Bjar­ke på gui­tar, Lars på trom­mer, Simon på bas og Kri­sti­an på keys og shakes.

Ban­det har alle­re­de opvar­met for bands som Pala­ce Win­ter, og fin­der deres inspira­tion hos kunst­ne­re som Neil Young, The Doors og Deven­dra Ban­hart.

 

Tales From The Drought

Rain­bro­t­hers debu­a­ta­l­bum Tales From The Drought udkom 3. febru­ar 2017, og er pro­du­ce­ret af Noah Geor­ge­son, der bl.a. også har pro­du­ce­ret for The Stro­kes og Deven­dra Ban­hart.

Album­met omhand­ler, iføl­ge ban­det selv, tiden på vej­en mel­lem de for­skel­li­ge kon­cer­ter, og de reflek­sio­ner man gør sig på tou­ren. Det er dis­se tider, hvor man min­des både det smuk­ke og det bekym­ren­de, og for­sø­ger at accep­te­re de beslut­nin­ger, der er taget og tin­ge­nes nuvæ­ren­de tilstand.

Åbnings­num­me­ret River­si­de er, lige­som afslut­nings­num­me­ret The Sun, over 7 min. langt, hvil­ket indi­ke­rer at album­met skal høres i sin hel­hed i ste­det for i små dele.

River­si­de invi­te­rer lyt­te­ren med ind i et opløf­ten­de uni­vers med en læk­ker aku­stisk lyd. Num­me­ret er skif­ten­de i tem­po, hvil­ket giver lyt­te­ren en følel­se af at bli­ve båret af en blæst, eller at fly­de afsted på en flod og bare nyde udsig­ten og det man møder på vej­en. Den­ne følel­se ska­bes ved et læk­kert rul­len­de jung­le­ag­ti­ge beats, drøm­men­de wester­ngu­i­tar, ryt­misk finur­li­ge kor-ele­men­ter samt repe­ti­ti­ve melo­di­ske møn­stre. På den måde er åbnings­num­me­ret en god indi­ka­tor for, hvad resten af album­met har at byde på.

Korar­ran­ge­men­ter­ne, som fin­des på tværs af album­met, kører lige­som i melo­disk ring og med­vir­ker gene­relt til at ska­be tran­ce­ag­ti­ge til­stan­de hos lyt­te­ren. Det smuk­ke, psy­ke­de­li­ske num­mer East Afri­can Dream er måske det tyde­lig­ste eksem­pel herpå.

Gene­relt er Tales From The Drought et album, hvor man opslu­ges af det musi­kal­ske nu frem­for at se frem mod det for­lø­sen­de omkvæd eller kli­maks, vi ken­der fra popu­lær­mu­sik­ken. Dej­ligt befriende!

Der er dog også num­re på album­met, der har en mere tæt og rock­et lyd og er mere mål­be­vid­ste i sine struk­tu­rer, såsom num­me­ret Bre­ak Out, der udkom til­ba­ge i 2016 som grup­pens før­stesing­le. Bre­ak Out er mere uptem­po og let­te­re psy­ched, og det lidt mere hasti­ge num­mer giver et godt afbræk i album­mets ellers meget til­ba­ge­læ­ne­de stil.

Jeg vil også næv­ne num­me­ret Blue, der blev album­mets anden­sing­le, og udkom i janu­ar det­te år, som bril­le­rer med sprød folk-rock­et lyd og som­mer­lig stem­ning. Både sang og video er iføl­ge ban­det inspi­re­ret af “kær­lig­hed, ønskedrøm­me og stal­king”, og det er også der­hen at tan­ker­ne føres af den lidt mum­len­de vokal og de til­ba­ge­læ­ne­de trom­mer. Blue er efter min mening helt klart et af album­mets højdepunkter.

Ban­det er hel­ler ikke ban­ge for at skrue helt ned for tem­po­et og op for ømhe­den og inder­lig­he­den som på Han­ging og The Sun.

Rain­bro­t­her har alt­så skabt et hel­støbt og alsi­digt album, som fortje­ner et stort publi­kum. Vi her på Musik Mig Blidt glæ­der os til at føl­ge deres næste træk.

Hør Tales From The Drought i sin hel­hed her:

 

Koncert

Rain­bro­t­her kan ople­ves i Pum­pe­hu­sets Byha­ve den 8. juni sam­men med KVADRAT som en del af Bands Of Tomor­rows Uimod­ståe­li­ge. Tjek det ud!

Face­book-event her: https://www.facebook.com/events/1927236477490572/?fref=ts

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!