Quick Quick Obey: Eksklusiv efterårsplayliste + vind billetter til Ideal Bar!

5 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

quick quick

2014 har været året, hvor det nord­jy­ske band Qui­ck Qui­ck Obey fik et min­dre gen­nem­brud med en ræk­ke suc­ces­ful­de kon­cer­ter rundt om i lan­det samt udgi­vel­sen debutal­bum­met Bulb Days, der blev godt mod­ta­get af medi­er i både ind- og udland. Året bli­ver fejret med en sid­ste kon­cert på Ide­al Bar i Køben­havn, lør­dag den 8. novem­ber, inden ban­det træk­ker sig til­ba­ge og foku­se­rer på at skri­ve nyt materiale.

Kon­cer­ten mar­ke­rer på den måde enden på et kapi­tal og star­ten på et nyt. Afte­nen teg­ner til at bli­ve noget udover det sæd­van­li­ge, for Qui­ck Qui­ck Obey tager Mag­no­lia Sho­als (tid­li­ge­re skre­vet om her) og andre ven­ner fra Thy Music Col­lecti­ve med som sup­port. Men ikke bare sup­port i almin­de­lig for­stand. Afte­nen vil i ægte kol­lek­tiv ånd byde på både sam­ar­bej­der og gæsteoptrædener.

Jeg skyl­der nok læse­ren at næv­ne, at Thy Music Col­lecti­ve er et nystar­tet musik­kol­lek­tiv som QQO for­san­ger Esben Hal­ki­er er for­mand for, og som har til for­mål at frem­me det for­bav­sen­de mas­si­ve talent­ful­de vækst­lag i Thy og omegn, der også tæl­ler bands som Lars and The Hands of Light, Mont Oli­ver, The Divers, This Is You, m.fl. (Hør evt. kol­lek­ti­vets samp­le-mixta­pe her).

 

Vind billetter

Jeg har fået for­nø­jel­sen af at udlod­de 2x2 bil­let­ter til kon­cer­ten på lør­dag. For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du kom­men­te­re på det­te ind­læg på MMB’s face­book side. De to mest kre­a­ti­ve kom­men­ta­rer træk­kes som vin­de­re! Dead­li­ne for del­ta­gel­se er tors­dag den 6. november. 

 

Eksklusiv efterårsplayliste fra Quick Quick Obey

Novem­ber mar­ke­rer over­gan­gen mel­lem efter­år og vin­ter. Det kan nu for alvor mær­kes, at dage­ne er ble­vet kor­te­re og vej­ret kol­de­re. De smuk­ke røde, gule og oran­ge nuan­cer på træ­er­ne er på vej til helt at for­svin­de, swe­a­tre­ne er for længst ble­vet en del af beklæd­nin­gen, og folk tæn­der i sti­gen­de grad stea­rin­lys og fin­der tæp­pe og lune hjem­mesko frem i for­sø­get på at hyg­ge den begyn­den­de vin­ter­træt­hed — og tung­hed væk.

Jeg spurg­te Qui­ck Qui­ck Obey hvil­ken musik, der for dem dan­ner et pas­sen­de sound­tra­ck til den­ne tid og stem­ning? Her har du ban­dets svar:

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!