Preteen Zenith

21 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Pre­te­en Zenith er et nyt opstar­tet pro­jekt star­tet af Tim DeLaugh­ter, front­mand fra Trip­ping Dai­sy og The Polyp­ho­nic Spree. Resten af ban­det består også af med­lem­mer fra dis­se to bands.

Ind­til vide­re fore­læg­ger der kun én rig­tig sang, nem­lig Bre­ath, som star­ter afdæm­pet ud med lo-fi bag­grunds­støj, gui­tar og sød muse­lig­nen­de stem­me. Det lyder lidt som en psych-folk vug­ge­vi­se, lige ind­til det for­sig­ti­ge bry­des af et fuld­blod­sor­ke­ster og et sam­men­stem­men­de BRREEEAAATTHH kor.

Det­te vir­ker meget for­lø­sen­de, men desvær­re varer for­løs­nin­gen alt for kort. Den kun­ne sag­tens fort­sæt­te og byg­ge end­nu mere op, men i ste­det væl­ger ban­det kort efter at udfa­se melo­di­en til for­del for ren percus­sion og ufo­ku­se­re­de toner. Lidt et antik­li­maks så kort efter et kli­maks. Men mon ikke, det skal fun­ge­rer lidt som en tea­ser for, hvad vi har i vente?

Pre­te­en Zenith — Bre­at­he by Good Records Recordings

 

Pre­te­en Zenith | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!