Premiere: Hør Blå Minders smukke og melankolske debutsingle ‘For Hende’

24 mar 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Step­ha­nie Levassor

Blå Min­der har rød­der i Køben­havn, og træk­ker især inspira­tion fra sin­ger songwri­ting, post-punk og jazz. I dag kan Musik Mig Blidt både pre­mi­e­re ban­dets før­ste sing­le og den der­til­hø­ren­de musik­vi­deo! Num­me­ret For Hen­de er før­ste smags­prø­ve fra Blå Min­ders debutal­bum, som udkom­mer i som­me­ren 2017.

Siden ban­det send­te num­me­ret til mig for lidt over en måned siden, har jeg hørt num­me­ret intenst både i Musik Mig Blidt-hulen og på far­ten, og har tal­ri­ge gan­ge taget mig selv i at nyn­ne den smuk­ke melo­di for mig selv og i nog­le til­fæl­de også højt. Det skyl­des måske, at når omkvæ­det fal­der, er effek­ten beru­sen­de. Der er noget for­lø­sen­de ved det, som bry­der det blå uni­vers med noget lyst og håbe­fuldt, både på det lyri­ske og det musi­kal­ske plan. Lyt selv:

 

Det er også en dob­belt­hed, som ban­det selv er bevidst om. San­ger, sangskri­ver og band­le­der Anna Lind fortæller:

Alle har et blåt min­de. Og alle ken­der den stær­ke stem­me fra håbet. I Blå Min­ders ver­den bli­ver tema­et tab til et spændstigt og poe­tisk melo­di­u­ni­vers, der vir­ker sært lin­dren­de på os, der lyt­ter. Når man dyk­ker ned i det blå – og til tider sor­te – kom­mer der erken­del­ser og følel­ser, som for­stær­ker bån­det til den, man har mistet. Vi håber, at dem, der lyt­ter til vores san­ge, mær­ker, at vi er man­ge sam­men i det blå.”

Beskri­vel­sen vid­ner om et band, som ken­der deres egne vir­ke­mid­ler, og som ved hvad de ger­ne vil udtryk­ke. For det ram­mer meget godt, det følel­ses­re­gi­ster, jeg gen­nem­går, når jeg lyt­ter til For Hen­de. Anna Linds nær­væ­ren­de vokals klang ram­mer en melan­kolsk streng i mig. Godt hjul­pet på vej af drøm­men­de kor og hele instru­men­te­rin­gen, der bæres af afdæm­pet jazzet ryt­me­sek­tion samt reflek­sions­ind­by­den­de kla­ver og gui­tar. Og så er der alli­ge­vel noget håbe­fuldt og lyst og let ved num­me­ret, sær­ligt i det dra­gen­de og i struk­tu­ren repe­ti­ti­ve omkvæd, som jeg har svært ved at defi­ne­re bed­re, end Anna Lind gjor­de i citatet.

Den­ne fine sing­le er som sagt taget fra Blå Min­ders kom­men­de debutal­bum, der udkom­mer sene­re på året, og som jeg, ikke over­ra­sken­de, ser frem til. Det er ind­spil­let i sam­ar­bej­de med Jan Rør­dam og med Jør­gen Knub på mix og master.

Blå Min­der er grund­lagt af san­ger og sangskri­ver Anna Lind i sam­ar­bej­de med ban­dets gui­ta­rist Ras­mus Prik og med i trup­pen er bas­sist Asger Mah­necke, trom­mesla­ger Pel­le Fabæch Niel­sen og Sara Lind på kor og synthesizer.

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!