Premiere: Excelsior udgiver video til den nyeste single ‘Argo’

1 jun 2017 by Sasja Melgaard Lassen, No Comments »

Vi har her på Musik­mig­blidt fået æren af at præ­sen­te­re Excelsi­o­rs nye video til sing­len Argo. Argo er tred­jesing­len fra Excelsi­o­rs debut-EP Supe­rim­po­sed, der udkom d. 12. maj 2017 gen­nem pla­de­sel­ska­bet Antip­ho­ni­cs, der bl.a. også har sig­net Masa­so­lo og Qui­ck Qui­ck Obey. Excelsoir er Anja T. Lahr­manns sol­opro­jekt, hvor hun er gået mere i dyb­den med den elek­tro­ni­ske com­pu­ter-pro­du­ce­re­de musik.

Anja T. Lahr­mann er nok bedst kendt som front­kvin­den i Ice Cream Cat­hed­ral, men bevæ­ger sig nu i en mere elek­tro­nisk avant-gar­de ret­ning, der er præ­get af mini­ma­lis­me og nog­le mere jazze­de ele­men­ter. Sam­ti­dig er Anjas smuk­ke og kla­re vokal med til at for­tæl­le fine histo­ri­er gen­nem san­ge­ne, hvil­ket bli­ver tyde­ligt gen­nem de mini­ma­li­sti­ske produktioner.

Video­en til tred­jesing­len Argo udfor­sker spæn­din­gen mel­lem at miste sig selv og den men­ne­ske­li­ge længsel efter over­na­tur­li­ge evner. I begyn­del­sen af video­en høres en stem­me, der taler et ukendt sprog. Det kun­ne lyde som en trold­dom eller en del af noget spi­ri­tu­elt, hvil­ket er med til at sæt­te den lidt mysti­ske og over­troi­ske ram­me for video­en. Video­en til Argo for­tol­ker nem­lig det kab­ba­li­sti­ske ritu­al “Golem”, hvori en andro­gyn karak­ter for­sø­ger at ska­be en per­fekt ver­sion af sig selv i en san­se­lig til­stand mel­lem drøm og vir­ke­lig­hed. Argo bæres af Anjas tyde­li­ge vokal, og der er et fedt grund­be­at i num­me­ret, der sup­ple­res af elek­tro­ni­ske synth-lyde. I løbet af num­me­ret til­fø­jes fle­re effek­ter, som giver en fed opbyg­ning, der slut­ter på toppen.

I video­en ser vi en per­son, der kæm­per for at slip­pe fri, af de reb der bin­der ham. Først lig­ger han på jor­den, hvor­ef­ter han rej­ser sig. I oprejst figur kaster han støv på jor­den, hvoraf “det per­fek­te selv” ska­bes. Da det nyskab­te men­ne­ske åbner mun­den, lig­ger en sed­del med ordet “homon­culus” på tun­gen, hvil­ket er lat­insk for “kun­stigt frem­stil­let lil­le men­ne­ske”. Det lil­le men­ne­ske er alt­så en per­fekt udga­ve af sel­vet, men på sam­me tid et kun­stigt og over­na­tur­ligt men­ne­ske, der måske kun er til ste­de i drøm­men. Rebe­ne kun­ne sym­bo­li­se­re et men­ne­ske bun­det af sam­fun­dets nor­mer, der der­for må ska­be en ny og mere per­fekt udga­ve af sig selv for at slip­pe fri.

Med den­ne video viser Anja T. Lahr­mann, at Excelsi­or udfor­sker græn­sen mel­lem vir­ke­lig­hed og fik­tion, og for­tæl­ler histo­ri­er, der reflek­te­rer over vores sam­fund i dag. Alt det­te gør hun på den fine­ste måde med hen­des smuk­ke vokal og elek­tro­ni­ske minimalisme.

Hele Supe­rim­po­sed-EP’en kan høres her:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!