Polaroids of dead lovers — “Baby’s On Tour”

8 sep 2016 by Signe Rønsov, No Comments »

skaermbillede-2016-09-08-kl-20-18-02

Den net­op udgiv­ne sing­le Baby’s On Tour, der ram­te det vir­tu­el­le musi­ku­ni­vers d.29/8, sæt­ter med den tem­me­ligt simp­le struk­tur og et gen­nem­gå­en­de tema, lyd til en for mig sav­net del af det dan­ske indielandskab. 

Num­me­ret sen­der tan­ker­ne i ret­ning af dan­ske indi­epop nav­ne som The Raveo­net­tes, spe­ci­elt til grup­pens før­ste udgi­vel­ser (Whip it on, Chain Gang Of Love). På num­me­ret bru­ges ele­men­ter fra sam­me tosi­de­de lyd­bil­le­de, med brug af både det meget pole­re­de og det distor­te­de og pun­ke­de. Med over­vægt af synt­he­sizers, mani­p­u­le­re­de og over­di­men­sio­ne­re­de gui­tar­rum, samt over­skyg­gen­de brug af rum­klang og chorus. 

For mig ska­ber num­me­ret med en gen­ne­m­ar­bej­det og skarp pro­duk­tion en beha­ge­lig ram­me, opbyg­get af gen­ken­de­lig­hed og sans for dyna­mik. Sam­ti­dig bli­ver blø­de­re ele­men­ter som sylo­fon­lig­nen­de synt­he­sizer-klok­ker, brugt til at balan­ce­re den mere skar­pe og strin­gen­te vokalpræstation. 

Pola­roids Of Dead Lovers er et nyt dansk indi­epop pro­jekt, skabt af Las­se Liis­berg med rød­der i Oden­se. Pro­jek­tet begynd­te som et sove­væ­rel­ses-pro­jekt for et års tid siden, og i okto­ber 2015 udgav han den før­ste sing­le John­ny, Play Somet­hing Sad, som vi fea­tu­re­de på play­li­sten for novem­ber 2015. Baby’s On Tour er pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Mads Emil Aagaard fra ban­det Slaugh­ter Beach og mar­ke­rer en kla­re­re og mere synth-præ­get pro­duk­tion end på de to tid­li­ge­re udgiv­ne tra­cks, der er til­gæn­ge­li­ge på Soundcloud. 

Selv­om den­ne fine sing­le ikke baner vej for sen­sa­tio­nel­le nye indi­e­to­ner, er den et sær­de­les vel­pro­du­ce­ret og gen­nemtænkt bud på et nyt skud på den dan­ske indie-stam­me. Melo­di­en, der lig­ger sig lunt et sted mel­lem afslap­pet­hed og til­ta­gen­de eufori, bli­ver leve­ret til­ba­ge­læ­net sik­kert, og det­te kom­bi­ne­ret med rum­klan­gens alt­om­slut­ten­de væsen over­be­vi­ser mig om, at Pola­roids Of Dead Lovers er et pro­jekt, som er værd at hol­de øje med. Jeg glæ­der mig til at føl­ge PODL’s kom­men­de udgivelser. 

Lyt til num­me­ret her:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!