Palace Winter giver koncert i forbindelse med udgivelsen af flot andet album

18 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I for­bin­del­se med deres flot­te, nyligt udkom­ne album, Nowa­days, spil­ler Pala­ce Win­ter i aften, fre­dag d. 18 maj kon­cert i Pum­pe­hu­set (få bil­let­ter). Her­med en opfor­dring til at købe bil­let, hvis du kan nå det, inden der er udsolgt!

Pala­ce Win­ter er et band, som Musik Mig Blidt i lang tid har haft et godt øje til og har fulgt tæt i en årræk­ke. Det er altid sjovt at føl­ge et band vok­se fra at være et talent­fuldt under­grunds­band til et rela­tivt stort inter­na­tio­nalt aner­kendt navn, som til­fæl­det er med Pala­ce Win­ter i dag. Spe­ci­elt når man selv har en lil­le bit­te aktie i at have været med til at udbre­de kend­ska­bet til ban­det. Musik Mig Blidt var nem­lig et af de før­ste medi­er over­ho­ve­det, der fik øje på Pala­ce Win­ter. Det ske­te, da de før­ste gang i juli 2014 var på min guld­korns­li­ste med deres ener­gi­ske før­stesing­le Time Machine. Det sam­me ske­te et par måne­der efter med duo­ens anden sing­le Woke In The Night, the Pho­ne Was Rin­ging, som jeg kald­te “en læk­ker, til­ba­ge­læ­net, men også majestætisk sang, der bekræf­ter, at duo­en er et navn, man gør klogt i at hol­de øje med fremover!”

Så begej­stret var jeg, at jeg både pege­de på Pala­ce Win­ter til at være blandt de dan­ske upco­m­ing bands, man skul­le hol­de øje med i 2015 og sam­me år udvalg­te dem til at spil­le til “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 2” på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor de gav en fan­ta­stisk kon­cert! Det var i øvrigt ban­dets før­ste live­op­træ­den (hvil­ket igen er lidt sjovt at tæn­ke på, når de i aften opgra­de­rer til et næsten udsolgt Pumpehuset).

Siden er det kun gået fremad for ban­det, kan man vist roligt sige. Året efter spil­le­de de bl.a. på Roskil­de Festi­val og har de sene­re år kun sam­let mere og mere omta­le og hype  — især i udlan­det via sto­re musik­me­di­er som BBC Radio 6 Music, KEXP, KCRW, The Guar­di­an, NME, The Line of Best Fit, New York Times, m.fl. Det nye albums epi­ske før­stesing­le Take Shel­ter blev end­da lov­prist af sel­ve­ste sir Elt­on John i hans pro­gram “Rock­et Hour” på Beats 1.

Nowa­days udkom d. 4. maj. I pres­se­med­del­sen bli­ver det beskre­vet som “et album, der beskæf­ti­ger sig med den men­ne­ske­li­ge til­stand, døde­lig­hed og udfor­drin­ger­ne ved at være til ste­de i en ver­den fuld af distrak­tio­ner. Album­met maler et mang­fol­digt lyd­bil­le­de, der veks­ler mel­lem skrø­be­li­ge bal­la­der, høj-ener­gi­ske, stik­ken­de gui­tar­linjer, tårn­hø­je og atmos­fæ­ri­ske synt­hs samt insi­ste­ren­de beats.”

Den beskri­vel­se kan jeg godt blåstemp­le. Album­met rum­mer også på fle­re num­re smuk­ke stry­ger­te­ma­er (spil­let af den sven­ske vio­li­nist, Pel­le Appe­lin), som sam­men med de stor­lad­ne og atmos­fæ­ri­ske synt­hs til­fø­jer en fil­misk og næsten roman­tisk dimen­sion til duo­ens udtryk.

Pala­ce Win­ter har med andre ord til ful­de ind­fri­et det sto­re poten­ti­a­le, jeg så i dem til­ba­ge i 2014! Så gør dig selv en tje­ne­ste og fang dem til kon­cer­ten i aften eller alter­na­tivt til Mid­som­mer Festi­val d. 15. — 17. juni i Præ­stø. Og hvis du ikke har hørt det nye album end­nu, så giv det et spin (ger­ne i en bil, hvis du har sådan en)!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!