26 feb
2010

Yukihiro Takahashi

Yuki­hiro Taka­has­hi er en japansk pio­ner inden­for elek­tro­nisk musik, som jeg faldt over efter at have været en tur for­bi Lali Punas hjem­mesi­de, hvor der stod at for­san­ger Vale­rie Tre­bel­ja­hr hav­de sam­ar­bej­det med ham på to san­ge på hans sene­ste album . Jeg kan godt lide Lali Puna, så det­te for mig ukend­te — men seje navn blev jeg nødt til at tjek­ke nær­me­re ud.

Det viser sig, at vi har at gøre med en yderst pro­duk­tiv her­re,  idet det sene­ste album “Page by Page” fra 2009 er hans toogty­ven­de solo­al­bum! Og hans musik er slet ikke så rin­ge! (Man er vel jyde…) Hans musi­ske udtryk har selvsagt udvik­let sig meget i løbet af åre­ne, men de sene­ste udspil er net­op i fami­lie med Lali Puna og andre indi­e­tro­ni­ca-agti­ge kunst­ne­re som The Notwist og dan­ske Peop­le Press Play.

San­gen The Words her­un­der er fea­turing Ami­i­na fra Island  og har en dej­lig melan­kolsk tone som vir­ke­lig tryl­le­bin­der. Taka­has­hi syn­ger selv på num­me­ret — på engelsk og med tyde­lig japansk accent. I star­ten gene­re­de det mig lidt, men efter et par gen­nem­lyt synes jeg egent­lig, det er meget char­me­ren­de. Det hjæl­per også på det, at tek­sten fan­ger med dens bit­ter­sø­de nær­mest barn­ligt ærli­ge poesi omhand­len­de ulyk­ke­lig kærlighed.

Yuki­hiro Taka­has­his mys­pa­ce kan du lyt­te til fle­re san­ge, hvil­ket jeg selv­føl­ge­lig kraf­tigt vil anbefale!

Yuki­hiro Taka­has­hi — The Words

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/02/The-Words1.mp3|titles=The Words] 
23 feb
2010

Dark Mean

Selv om ban­dets navn anty­der noget andet, er cana­di­ske Dark Means musik ikke spe­ci­elt dystert.

Det illu­stre­rer san­gen Hap­py Banjo, som er per­fekt til at star­te en ny dag på, med al tyde­lig­hed.  Num­me­ret er efter min mening det klart stær­ke­ste fra deres 2 gra­tis(!) ep’er som ban­det giver væk helt gra­tis her og her. Meget gav­mildt og helt klart et lyt værd!

Dark Mean — Hap­py Banjo

Dark Mean — Hap­py Banjo

Mys­pa­ce

21 feb
2010

Alcoholic Faith Mission

Hvor­for har jeg ikke hørt om det­te band før lige for­ny­lig? At et så talent­fuldt band er så under­eks­po­ne­ret her­hjem­me er græn­sen­de til kri­mi­nelt, så de får den for­hå­bent­li­ge ære af, at være fokus for mit før­ste indlæg.

Musik­kol­lek­ti­vet Alco­ho­lic Faith Mis­sion er som sagt et rela­tivt ube­skre­vet blad her­hjem­me, hvil­ket er en skam, da de laver fine føl­som­me, melan­kol­ske san­ge med et ofte drøm­men­de udtryk, som under­teg­ne­de er helt pjat­tet med.

De to san­ge her­un­der er fra deres andet album “421 Wyt­he Ave­nue”, der udkom april sid­ste år(!)

Album­met blev skabt i Brook­lyn, New York, som de 5 med­lem­mer har et nært for­hold til. Album­mets mere stø­jen­de og elek­tro­ni­ske islæt  er da også inspi­re­ret af heraf.

Tjek i øvrigt deres Mys­pa­ce for at høre san­ge fra deres før­ste album “Mise­ry Loves Com­pa­ny”, som er mere aku­sti­ske  og afdæm­pe­de og leder tan­ker­ne hen på Iron & Wine og Jozé González.

Deres nye album er lige om hjør­net (5. marts) og kom­mer til at hed­de “Let This Be The Last Night We Care”. De 3 san­ge der er til strea­m­ing på deres Mys­pa­ce lover rig­tig rig­tig godt!

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — We All Have Our Shortcomings

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — We All Have Our Shortcomings

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — Nut In Your Eye

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — Nut In Your Eye

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!