9 mar
2010

Professor Kliq

Det er ble­vet tid til lidt noget ube­tin­get glad musik! Det er nær­mest en umu­lig opga­ve for mig at hol­de fød­der­ne i ro til det­te spr­ud­len­de elek­tro­ni­ske tra­ck kom­po­ne­ret af kunst­ne­ren Pro­fes­sor Kliq.

Pro­fes­sor Kliq — Pla­stic and Flas­hing Lights

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Professor-Kliq-Plastic-and-Flashing-Lights.mp3|titles=Professor Kliq-Pla­stic and Flas­hing Lights]

Pro­fes­sor Kliqs bor­ger­li­ge navn er Mike Else — en musik­s­tu­de­ren­de bosid­den­de i Chi­ca­go, der sta­dig er ved at fin­de sit udtryk.

Hele hans bag­ka­ta­log er til gra­tis down­lo­ad på hans hjem­mesi­de.

9 mar
2010

Cults

Hvem? Hvis du ikke har hørt om Cults før, er det ikke så mær­ke­ligt end­da. Pro­jek­tet er nem­lig meget pas­sen­de i for­hold til nav­net omgær­det af en del mystik. Fak­tisk er det nær­mest et helt ube­skre­vet blad, hvil­ket er sjæl­dent i det­te her­sens infor­ma­tions­sam­fund, vi lever i.  Musik­ma­ga­si­net Pit­ch­fork har dog fun­det ud af, at der bag nav­net gem­mer sig en pige og en dreng — beg­ge filmstu­de­ren­de fra New York. Det er sådan set, hvad vi ved ind­til videre.

Hvor­dan lyder det så? Det kan nok bedst beskri­ves som pop med et skud 60’er lydæ­ste­tik og klokkespil.

Num­me­ret Go Out­si­de er en vaske­æg­te pop per­le, som som får én til at tæn­ke på var­me­re tider. Gan­ske vist er der lidt tid til som­mer, men der kan vel ikke ske noget ved at tage forskud på glæ­der­ne. Under alle omstæn­dig­he­der er den selvskre­vet til mit sommersoundtrack!

Jeg er over­be­vist om, at den­ne duo går en lys frem­tid i møde.

Cults — Go Outside

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Cults-Go-Outside.mp3|titles= Go Out­si­de]

Go Out­si­de er en del af ep’en 7″ med 3 num­re på, som kan hen­tes gra­tis på Cults’ Bandcamp side

7 mar
2010

Sébastien Schuller

Ahh, hvor var­mer Séba­stien Schul­ler det melan­kol­ske hjør­ne i mit hjerte!

Séba­stien er oprin­de­ligt klas­sisk uddan­net trom­mesla­ger, men har gen­nem åre­ne lært sig man­ge andre instru­men­ter. Han mik­ser både elek­tro­ni­ske og aku­sti­ske instru­men­ter til en vidun­der­lig cock­tail af efter­tænk­somt og drøm­men­de musik.  Voka­len fun­ge­rer ikke kun som for­mid­len­de instans, men også som et dra­gen­de melo­disk instrument.

Her et num­mer fra debutal­bum­met Hap­pi­ness fra 2006:

Séba­stien Schul­ler — Weepi­ng Willow

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Weeping-willow.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Weepi­ng wil­low]

Og et fra andet og sene­ste udspil Even­fall fra 2009

Séba­stien Schul­ler — Awakening

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Awakening.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Awa­ke­ning]

Da jeg lyt­te­de til Even­fall i sin hel­hed, blev jeg hvirv­let ind i et smukt og melan­kolsk uni­vers, som jeg ikke hav­de lyst til at bli­ve hvirv­let ud af igen.

Tjek fle­re num­re ud på Séba­stien Schul­ler’s Mys­pa­ce.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!