14 apr
2010

NiT GriT

Hvis det skul­le have gået hen over hove­d­et på nogen læse­re, hører jeg ikke kun “blidt” musik, men har også en stor kær­lig­hed til hård, beskidt, elek­tro­nisk musik — her­un­der dub­step. NiT GriT laver lige præ­cis den slags musik, og num­me­ret Squits and Gig­g­les er sær­de­les velud­ført tra­ck, der fortje­ner dine ørers opmærksomhed.

Squits and Gig­g­les by NiT GriT

Sørg for at høre det på nogen ordent­li­ge højta­le­re eller hørebøf­fer — helst med en god bas­gen­gi­vel­se — for at få det mak­si­ma­le ud af bas­sens bad ass effekt!

NiT GriT | Bandcamp (hvor du også kan købe hans musik)

NiT GriT | Soundcloud

10 apr
2010

Mint Julep, Helios & Keith Kenniff

Efter en læn­ge­re pau­se fra blog­gen pga. kær­lig­heds­kva­ler og døds­fald i fami­li­en er jeg nu så småt til­ba­ge i blogs­fæ­ren. Den­ne gang skal det hand­le om Keith Ken­niff, som laver musik under fle­re navne.

Ét af dem er Mint Julep, der består af Keith Ken­niff og hans kone Hol­lie Ken­niff. Jeg opda­ge­de duo­en, for­di jeg godt kan lide Heli­os, som er et af Keit­hs enmand­spro­jek­ter, og Mint Julep var sjovt nok en af Heli­os’ Mys­pa­ce venner.

Gen­re­mæs­sigt er vi nok engang ovre i sho­e­ga­zing og en snært af post rock — men nok snak. Lyt selv.

Mint Julep — Answers Come Last (Songs About Snow, 2008)

Mint_Ju­lep-Answer­s_Co­me_Last

Mint Julep — Aristea (Songs About Snow, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/mint-julep-stay.mp3|titles=Mint Julep — Aristea]

Mint Julep — Cher­ry Radio (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Mint-Julep-Cherry-Radio.flv.mp3|titles=Mint Julep-Cher­ry Radio]

Mint Juleps andet album kom­mer sene­re i år og kom­mer til at hed­de Save Your Sea­son.

Hvis man er til drøm­men­de ambi­ent, elek­tro­nisk musik med kni­tren og smuk­ke guitar/klaver klan­ge, så anbe­fa­ler jeg også Heli­os på det var­me­ste. Her er et par smagsprøver.

Heli­os — Hope Val­ley Hill (Cae­su­ra, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/01-Hope-valley-hill.mp3|titles=01 Hope val­ley hill]

Heli­os — Back Light (Cae­su­ra, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/05-Backlight.mp3|titles=05 Back­light]


Keith Ken­niff har også en mys­pa­ce kanal, hvor han bare hed­der sit egen navn. Her er hans vokal og gui­ta­ren et mere bæren­de ele­ment i musik­ken. Det vir­ker dog mest som fore­lø­bi­ge skit­ser, da num­re­ne er ret korte.

Keith Ken­niff — The Fine­st Examp­le (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-The-Finest-Example.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-The Fine­st Example.flv]

Keith Ken­niff — For You (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-For-You.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-For You.flv]

Keith Ken­niff — Soft Col­la­red Neck (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-Soft-Collared-Neck.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-Soft Col­la­red Neck.flv]

Hvis du kan lide noget af det, du har hørt, har Keith Ken­niff sin egen Webs­hop, hvor du hand­ler direk­te med ham. Da jeg køb­te min Mint julep cd, var der ved­lagt et kort, hvor der stod at han håbe­de, jeg vil­le nyde hans musik — det må da siges at være en per­son­lig han­del! Me like!

Her­un­der har jeg listet alle hans Mys­pa­ce pro­fi­ler, så du selv kan tjek­ke dem ud, jeg ikke har omtalt her.

Mint Julep | Myspace

Heli­os | Myspace

Keith Ken­niff | Myspace

Gold­mund | Mys­pa­ce

Unse­en | Myspace

25 mar
2010

Jon Hopkins

Jon Hopkins laver drøm­men­de og melo­disk elek­tro­nisk musik, der invi­te­rer til reflek­sion. Han er vok­set op i Lon­don, hvor han star­te­de med at spil­le kla­ver som 5 årig. Da han var 12 år, begynd­te han at stu­de­re kla­ver på Lon­don’s Roy­al Col­le­ge of Music, og som 19 årig udgav han sit før­ste album Opa­les­cent, hvor num­me­ret Cold Out The­re — et læk­kert visu­elt num­mer, stam­mer fra.

Det er visu­elt på den måde, at man for sit indre blik ser noget fan­ta­stisk og mystisk, der skal til at åben­ba­re sig eller udfol­de sig meget lang­somt. Eller sådan har jeg det i hvert fald. Men hør selv og find ud af, hvil­ke bil­le­der du får på nethinden.

Jon Hopkins — Cold Out There

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Jon-Jopkins-Cold-Out-There.mp3|titles=Jon Jopkins — Cold Out There]

Det er dog især på det nye­ste album Insi­des fra 2009 at Jon Hopkins for alvor viser sit sto­re talent. Det er et meget vari­e­ret album som gør brug af kni­tren­de lyde, sprød bas, væven­de klang­fla­der og blid kla­ver­spil — ofte cen­tre­ret om en enkel men stærk melodi.

Tag bare det på én og sam­me tid smuk­ke og hårdt­slå­en­de num­mer Ves­sel.

Jon Hopkins — Vessel

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Jon-Hopkins-Vessel.mp3|titles=Jon Hopkins — Vessel]

Eller den opti­mi­sti­ske og hyp­no­ti­se­ren­de Light Through The Veins.

Jon Hopkins — Light Trough The Veins

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/06-Jon-Hopkins-Light-Through-The-Veins.mp3|titles=06 — Jon Hopkins — Light Through The Veins]

Insi­des lyder meget moder­ne, men er alli­ge­vel tid­løs i sit udtryk — måske for­di det træk­ker på struk­tu­rer og har­moni­er fra den klas­si­ske musik. Hvis du kan lide dis­se to smags­prø­ver fra album­met, vil du ikke bli­ve skuf­fet over album­met som hel­hed. Alle num­re har sam­me høje kvalitet.

Det bil­lig­ste sted, du kan købe det, er direk­te fra pla­de­sel­ska­bet Domi­no Records. Her koster det £9,50 sva­ren­de til ca. 80 kr. Hvis du kan fin­de det bil­li­ge­re, hører jeg ger­ne fra dig!

Mys­pa­ce | Jon Hopkins

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!