9 mar
2010

Cults

Hvem? Hvis du ikke har hørt om Cults før, er det ikke så mær­ke­ligt end­da. Pro­jek­tet er nem­lig meget pas­sen­de i for­hold til nav­net omgær­det af en del mystik. Fak­tisk er det nær­mest et helt ube­skre­vet blad, hvil­ket er sjæl­dent i det­te her­sens infor­ma­tions­sam­fund, vi lever i.  Musik­ma­ga­si­net Pit­ch­fork har dog fun­det ud af, at der bag nav­net gem­mer sig en pige og en dreng — beg­ge filmstu­de­ren­de fra New York. Det er sådan set, hvad vi ved ind­til vide­re.

Hvor­dan lyder det så? Det kan nok bedst beskri­ves som pop med et skud 60’er lydæ­ste­tik og klok­ke­spil.

Num­me­ret Go Out­si­de er en vaske­æg­te pop per­le, som som får én til at tæn­ke på var­me­re tider. Gan­ske vist er der lidt tid til som­mer, men der kan vel ikke ske noget ved at tage forskud på glæ­der­ne. Under alle omstæn­dig­he­der er den selvskre­vet til mit som­mer­so­und­tra­ck!

Jeg er over­be­vist om, at den­ne duo går en lys frem­tid i møde.

Cults — Go Out­si­de

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Cults-Go-Outside.mp3|titles= Go Out­si­de]

Go Out­si­de er en del af ep’en 7″ med 3 num­re på, som kan hen­tes gra­tis på Cults’ Bandcamp side

7 mar
2010

Sébastien Schuller

Ahh, hvor var­mer Séba­stien Schul­ler det melan­kol­ske hjør­ne i mit hjer­te!

Séba­stien er oprin­de­ligt klas­sisk uddan­net trom­mesla­ger, men har gen­nem åre­ne lært sig man­ge andre instru­men­ter. Han mik­ser både elek­tro­ni­ske og aku­sti­ske instru­men­ter til en vidun­der­lig cock­tail af efter­tænk­somt og drøm­men­de musik.  Voka­len fun­ge­rer ikke kun som for­mid­len­de instans, men også som et dra­gen­de melo­disk instru­ment.

Her et num­mer fra debutal­bum­met Hap­pi­ness fra 2006:

Séba­stien Schul­ler — Weepi­ng Wil­low

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Weeping-willow.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Weepi­ng wil­low]

Og et fra andet og sene­ste udspil Even­fall fra 2009

Séba­stien Schul­ler — Awa­ke­ning

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Awakening.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Awa­ke­ning]

Da jeg lyt­te­de til Even­fall i sin hel­hed, blev jeg hvirv­let ind i et smukt og melan­kolsk uni­vers, som jeg ikke hav­de lyst til at bli­ve hvirv­let ud af igen.

Tjek fle­re num­re ud på Séba­stien Schul­ler’s Mys­pa­ce.

3 mar
2010

Carla Morrison

Car­la Mor­ri­son er en mexi­kansk san­ge­r­in­de som syn­ger på spansk. Selv­om jeg ikke for­står spansk, ram­mer hun mig alli­ge­vel lige i hjer­tet med Valen­ti­na.

Hun har en ekstrem sød­me i sin stem­me — den har næsten sam­me effekt, som hvis man kær­teg­ne­de én man godt kun­ne li’ med en blød og let fjer. Nogen gan­ge kan søde stem­mer bli­ve lidt kval­men­de, men Car­la Mor­ri­sons vir­ker på mig bare oprig­tig.

Car­la Mor­ri­son — Valen­ti­na

[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/02-Valentina.mp3|titles= Valen­ti­na]

Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!