7 mar
2010

Sébastien Schuller

Ahh, hvor var­mer Séba­stien Schul­ler det melan­kol­ske hjør­ne i mit hjer­te!

Séba­stien er oprin­de­ligt klas­sisk uddan­net trom­mesla­ger, men har gen­nem åre­ne lært sig man­ge andre instru­men­ter. Han mik­ser både elek­tro­ni­ske og aku­sti­ske instru­men­ter til en vidun­der­lig cock­tail af efter­tænk­somt og drøm­men­de musik.  Voka­len fun­ge­rer ikke kun som for­mid­len­de instans, men også som et dra­gen­de melo­disk instru­ment.

Her et num­mer fra debutal­bum­met Hap­pi­ness fra 2006:

Séba­stien Schul­ler — Weepi­ng Wil­low

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Weeping-willow.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Weepi­ng wil­low]

Og et fra andet og sene­ste udspil Even­fall fra 2009

Séba­stien Schul­ler — Awa­ke­ning

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Awakening.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Awa­ke­ning]

Da jeg lyt­te­de til Even­fall i sin hel­hed, blev jeg hvirv­let ind i et smukt og melan­kolsk uni­vers, som jeg ikke hav­de lyst til at bli­ve hvirv­let ud af igen.

Tjek fle­re num­re ud på Séba­stien Schul­ler’s Mys­pa­ce.

3 mar
2010

Carla Morrison

Car­la Mor­ri­son er en mexi­kansk san­ge­r­in­de som syn­ger på spansk. Selv­om jeg ikke for­står spansk, ram­mer hun mig alli­ge­vel lige i hjer­tet med Valen­ti­na.

Hun har en ekstrem sød­me i sin stem­me — den har næsten sam­me effekt, som hvis man kær­teg­ne­de én man godt kun­ne li’ med en blød og let fjer. Nogen gan­ge kan søde stem­mer bli­ve lidt kval­men­de, men Car­la Mor­ri­sons vir­ker på mig bare oprig­tig.

Car­la Mor­ri­son — Valen­ti­na

[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/02-Valentina.mp3|titles= Valen­ti­na]

Mys­pa­ce

1 mar
2010

Ben Cooper aka Radical Face & Electric President

Ben Coo­per er en talent­fuld og yderst pro­duk­tiv musi­ker, der laver varm og smuk musik med man­ge lag. Det hele bli­ver ind­spil­let i hans hyg­ge­li­ge lil­le skur, der fun­ge­rer som hjem­mestu­die.

Han har både sit eget sol­opro­jekt Radi­cal Face og ban­det Electric Presi­dent med ven­nen Alex Kane. Beg­ge pro­jek­ter har et meget varmt og hyg­ge­ligt lydu­ni­vers med en dej­lig veks­ling mel­lem det stil­le og det højstem­te, kry­dret med smuk­ke korar­ran­ge­men­ter. Gen­re­mæs­sigt snak­ker vi en kryds­ning mel­lem indie pop, folk og electro­ni­ca med sho­e­ga­ze ele­men­ter.

Electric Presi­dents trej­de album The Vio­lent Blue udkom den 23. febru­ar, og her­un­der kan du høre det meget stem­nings­ful­de titelnum­mer. (husk at væl­ge 720p for bed­ste kva­li­tet)

Her en anden læk­ker­bid­s­ken fra The Vio­lent Blue:

Electric Presi­dent — Safe And Sound

[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/03.-Safe-And-Sound.mp3|titles= Safe And Sound]

Men det­te er bare top­pen af isb­jer­get fra Ben Coo­per i år 2010. Under sol­opro­jek­tet Radi­cal Face udkom­mer han med hele tre albums i 2010! Det før­ste hed­der The Roots og skul­le udkom­me inden læn­ge.

Her­un­der kan du imid­ler­tid høre to af de bed­ste num­re fra Ghosts fra 2007, hvor alle san­ge­ne invol­ve­rer det sam­me tema — huse og spø­gel­ser. Coo­per selv for­kla­rer om album­met:

It was writ­ten with the idea of hou­ses having memo­ri­es, and peop­le leaving ghosts behind whe­ne­ver they move from one pla­ce to the next. An idea that wha­te­ver we do in our homes is col­lected in the walls and might come out and haunt who­e­ver moves in next. So the songs are all short sto­ri­es, tied toget­her with a the­me.”

Radi­cal Face — Welco­me Home, Son

Radi­cal Face — Welco­me Home, Son

Radi­cal Face — Wrap­ped in Pia­no Strings
[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Radical-Face-Wrapped-in-Piano-Strings.mp3|titles=Radical Face — Wrap­ped in Pia­no Strings]

 

 

Ben Coo­per og hans musik-ven­ner er i det hele taget nog­le lege­sy­ge typer, der også opstil­ler dog­mer for deres kre­a­ti­vi­tet i et pro­jekt, de kal­der Mot­hers base­ment , hvil­ket har udmun­det i for­skel­li­ge eks­pe­ri­men­ter. Body song er såle­des en kom­po­si­tion, hvor kun krop­pen og stem­men måt­te benyt­tes som instrumenter/lyde. Det er der kom­met et utro­ligt smukt num­mer ud af:

Body Song

[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Patients-Body-Song.mp3|titles=Patients — Body Song]

Du kan høre alle Mot­hers base­ment eks­pe­ri­men­ter­ne her

Som du nok kan høre, har vi at gøre med en musi­ker, der slet ikke kan lade vær med at kaste sig ud i alver­dens musi­kal­ske eks­pe­ri­men­ter, og hvis du ikke er mæt end­nu, kan du med for­del tjek­ke alle hans pro­jek­ter ud her.

Electric Presi­dent Mys­pa­ce

Radi­cal Face Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!