29 aug
2010

Justin Bieber slowed down 800%

Jeg bry­der mig ikke om Justin Bie­bers sang Smi­le. Men hvis man sæt­ter hastig­he­den ned 8 gan­ge, for­vand­les san­gen på forun­der­lig vis til noget, der lyder som et 35 minut­ter langt sound­tra­ck til  kli­mak­set i en natur­do­ku­men­tar som f.eks.  “Vores Pla­net”, hvor en sæl bry­der van­d­over­fla­den i ultraslo­w­mo­tion. Eller som et meget langt ekko fra havet på en anden pla­net!

Det er musi­ke­ren Nick Pitt­sin­ger, der gan­ske enkelt har brugt det gra­tis pro­gram Paul­stretch til at for­læn­ge Justin Bie­bers sang med, så det nu i høj grad er til at hol­de ud at høre på!

 

Her er ori­gi­na­len:

21 aug
2010

Yuck

Yuck er en Lon­don base­ret kvin­tet, som end­nu ikke har udgi­vet noget album, men ikke desto min­dre alle­re­de gør sig posi­tivt bemær­ket med en stri­be dej­li­ge san­ge.

Dem jeg har valgt her­un­der er nog­le af mine hid­ti­di­ge favo­rit­ter og er ret stil­fær­di­ge og enk­le i deres kom­po­si­tion sam­men­lig­net med nog­le af deres andre san­ge, der er mere stø­jen­de og pro­g­res­si­ve.

De spil­ler i øvrigt på Lop­pen den 10. novem­ber.

Yuck — Daugh­ter

Yuck — Daugh­ter

Yuck — Wea­kend

02 Wea­kend

Yuck — Auto­ma­tic

Yuck-Auto­ma­tic

Yuck | Mys­pa­ce

18 aug
2010

Hankat

Hankat har lavet et utro­lig stem­nings­fuldt num­mer med Be The First. Num­me­ret er at fin­de på den sprit­nye Sound Of Copen­ha­gen vol. 5 com­pi­la­tion.

Hankat har lånt soulsan­ge­ren Gla­dys Knights vokal, hvil­ket gør num­me­ret end­nu mere magisk. Stem­nings­mæs­sigt ram­mer det des­u­den en sjæl­den kom­bi­na­tion mel­lem det dystre og smuk­ke.

Hankat — Be The First (S.O.C. Edit)

Be The First — S.O.C. Edit

Se i øvrigt musik­vi­deo­en for at høre den ful­de ori­gi­na­le ver­sion af Be The First. Jeg elsker mat­chet mel­lem det visu­el­le og audi­ti­ve omkring 00.48!

Hankat | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!