23 jul
2010

The Title Sequence

Mon ikke 2010 er året, hvor The Tit­le Sequen­ce (tid­li­ge­re The Sound Of Bailey)  får deres gen­nem­brud? Sene­re på som­me­ren ram­mer deres debut album nem­lig fast grund.

The Tit­le Sequen­ce har eksi­ste­ret siden 2007 og består af barn­doms­ven­ner­ne David Bailey og Nick Crofts. Den engel­ske duo har dog ikke fået meget opmærk­som­hed ind­til vide­re, hver­ken i deres hjem­land eller på Inter­net­tet, hvil­ket er alde­les ufortjent.

Det skyl­des jo nok, at de ikke har noget deci­de­ret album ude end­nu, men kun har lagt nog­le san­ge ud på deres Mys­pa­ce pro­fil og Soundcloud pro­fil. Alli­ge­vel undrer det mig, at kend­ska­bet til duo­en er så lil­le, som det er til­fæl­det.

I nuti­dens digi­ta­le tidsal­der er det ellers mit ind­tryk at kva­li­tets­mu­sik, der oven i købet fæn­ger ret hur­tigt — som The Tit­le Sequen­ce gør, ple­jer at bli­ve sam­let op og hyped af diver­se musik blogs og der­med får et publi­kum.

For­hå­bent­lig kan det­te blo­gind­læg sæt­te lidt gang i hypen omkring duo­en. Over­ve­je­de fak­tisk mens jeg skrev på det­te ind­læg, om jeg skul­le begyn­de at skri­ve på engelsk for nem­me­re at få fat i de læse­re, som ikke er fra lil­le Danmark..En trans­la­te knap er trods alt ikke helt opti­malt. Det må jeg lige over­ve­je nær­me­re.

Nå, det var et sidespring — til­ba­ge til musik­ken. The Tit­le Sequen­ce lyder vis­se ste­der lidt som Kings Of Con­ve­ni­en­ce, men har sta­dig deres egen distink­te lyd, der nog­le gan­ge ind­dra­ger elek­tro­ni­ske ele­men­ter.

Baileys stem­me er læk­ker fløjls­blød og ven­ligt klin­gen­de og num­re­nes ker­ne­stem­nin­ger veks­ler mel­lem reflek­te­ren­de melan­ko­li og glad højstemt­hed. Musik­ken har gene­relt en ibo­en­de visu­el kva­li­tet, og der­for er det egent­ligt gan­ske pas­sen­de, at duo­ens navn refe­re­rer til den måde, en film præ­sen­te­rer sig selv på.

Den før­ste san­ge jeg vil præ­sen­te­re, har i høj grad visu­el­le kva­li­te­ter og melan­kol­ske under­to­ner.

The Tit­le Sequen­ce — Sound

The Tit­le Sequen­ce — Sound

The Tit­le Sequen­ce — Eve­nings Spend With You

The Tit­le Sequen­ce — Eve­nings Spent With You

Og her 3 san­ge der viser en mere ube­kym­ret og højstemt side af The Tit­le Sequen­ce.

The Tit­le Sequen­ce — You Belong To Me

The-Title-Sequence-–-You-Belong-To-Me

The Tit­le Sequen­ce — Dinosaurs

The Tit­le Sequen­ce — Dinosaurs

The Tit­le Sequen­ce — Lovers (Som er før­ste sing­le fra det kom­men­de album)

The Tit­le Sequen­ce — Lovers

Duo­en har des­u­den bidra­get med tre live san­ge til The Crypt ses­sions, som du kan tjek­ke ud her:

The Tit­le Sequen­ce — “Fal­ling” from knuckle.tv on Vimeo.

The Tit­le Sequen­ce — “Jigs­aw Days” from knuckle.tv on Vimeo.

The Tit­le Sequen­ce — “Lovers” from knuckle.tv on Vimeo.

The Tit­le Sequen­ce | Mys­pa­ce

The Tit­le Sequen­ce | SoundCloud

18 jul
2010

Jonathan Boulet

Unge Jonat­han Bou­let stod bag en af de san­ge, som sid­ste år stod for­re­st i køen, når jeg skul­le høre noget musik, der gjor­de mig i godt humør. San­gen var A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Annou­ce­ment. For­ny­lig blev jeg klar over, at han har lavet end­nu et geni­alt num­mer, som spil­ler på ander­le­des melan­kol­ske stren­ge og går lige i hjer­tet på mig.

Jonat­han Bou­let — North To South East To You

North-To-South-East-To-You

Tjek også musik­vi­deon, der består af én lang col­la­ge af krop­pe der stø­der sam­men.

Du skal da hel­ler ikke sny­des for den førsteo­m­tal­te geni­a­li­tet samt et læk­kert til­ba­ge­læ­ne­tre­mix af nog­le andre ynd­lin­ge — The Album Leaf.

Jonat­han Bou­let — A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Anno­un­ce­ment

A‑Com­mu­ni­ty-Ser­vi­ce-Annou­ce­ment

Jonat­han Bou­let — A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Anno­un­ce­ment (The Album Leaf Remix)

Jonat­han Bou­let — A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Anno­un­ce­ment (The Album Leaf Remix)

Jonat­han Bou­let | Mys­pa­ce


17 jul
2010

Baths

Bat­hs er den 21-åri­ge Will Wie­sen­feld fra Cali­fo­ni­en. Han laver glit­chet new wave pop med chil­le­de og drøm­men­de vibes. Ryt­mer­ne er nær­mest “bob­len­de” i deres udtryk, og i det hele taget besid­der musik­ken en dej­lig lege­syg kva­li­tet, ikke mindst på de par num­re jeg har valgt at dele her. Hans nyud­kom­ne album Ceru­le­an kan købes her.

Bat­hs — Love­ly Blood­flow

02 — Love­ly Blood­flow

Bat­hs — Ani­mals

06 — Ami­nals

Bat­hs | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!