15 sep
2010

Newbees Festival 2010 + Vind 2 billetter!

Fra den 23.–25. sep­tem­ber vil­le jeg ønske, jeg boe­de (eller blot var på besøg) i Århus, for der er i den grad noget at smi­le af i smilets by i dis­se dage.

Musik­festi­va­len New­be­es Festi­val 2010 løber af stab­len for 3. gang og præ­sen­te­rer i den­ne for­bin­del­se en ræk­ke kunst­ne­re fra det dan­ske vækst­lag på tværs af indie/rock, elek­tro­nisk og den mere pop­pe­de ende af ska­la­en:

Lige­som de to fore­gå­en­de år, præ­sen­te­rer vi et bredt, men kva­li­ta­tivt, udsnit af nye dan­ske kunst­ne­re, hvor det for nog­les
til­fæl­de er tale om fly­ve­fær­di­ge kunst­ne­re, mens vi i andre ser et poten­ti­a­le på læn­ge­re sigt”.

Årets lineup ser såle­des ud:

Tre­e­fight For Sun­light | Seba­sti­an Lind | Ignuk | Eumig & Chin­on | Eim Ick | Wal­do and Marsha | Dad Rocks! | Lucky Bird | LeKlik | Bil­low | My Name Is Legion | Erne­st Bla­ck­well | Pen­ny Poli­ce | Dro­ne | Mesca­lin, baby

Spil­le­pla­nen offent­lig­gø­res fre­dag d. 17. sep­tem­ber.

Bil­let­ter til New­be­es Festi­val sæl­ges kun i døren, og entréen lyder på kun 40 kr. per aften. Fol­ke­ne bag har sat den­ne ekstremt lave pris for at til­go­de­se både kunst­ne­re og publi­kum.

New­be­es Festi­val 2010 præ­sen­te­res i sam­ar­bej­de med Stu­den­ter­hus Århus og Dan­ske Bank. Stu­den­ter­hus Århus er flyt­tet ud af loka­ler­ne på Århus havn, kendt som ”Pak­hu­set”, og op i Stakla­den ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor der er inve­ste­ret en stor sum pen­ge på aku­stik, lyd og lys. New­be­es Festi­val 2010 bli­ver der­med et af de før­ste arran­ge­men­ter på det nye spil­le­sted.

Her er lidt lyds­na­cks fra kunst­ne­re, jeg per­son­ligt vil­le tjek­ke ud:
Band 2 by Eim Ick

Dad Rocks! — Not­hing Keeps Up

Dad Rocks! — Not­hing Keeps Up

Tre­e­fight For Sun­light — What Beca­me of You and I?

Tre­e­fight For Sun­light — What Beca­me of You and I

Lucky Bird — Walk In The Woods

Lucky Bird — Walk In The Woods

Eumig & Chin­on — KASCHOW

Eumig & Chin­on — KASCHOW

Vind 2 bil­let­ter!

I sam­ar­bej­de med New­be­es Festi­val udlover Musik Mig Blidt 5 x 2 bilet­ter til festi­va­len. Jeg tænk­te, det kun­ne være sjovt, hvis i læse­re send­te mig et eller andet kre­a­tivt, eller noget du synes er skørt, sjovt, tan­ke­væk­ken­de, wha­te­ver. Det kan både være ana­logt eller digi­talt.

  • Det kun­ne f.eks. være en teg­ning, ani­ma­tion (Er f.eks. træt af Musik Mig Blidts lidt ano­ny­me logo), et bil­le­de, en histo­rie, et digt, et mixta­pe, eller et link til en fed hjem­mesi­de.
  • Det kan både være noget du selv har lavet, eller noget andre står bag.
  • Det kan være alt fra en mær­ke­lig sten, du har fun­det til noget så nemt som et link til noget, du fin­der inter­es­sant på net­tet. Så det er nær­mest kun fan­ta­si­en der sæt­ter græn­ser! — Det må næsten være heri, det svæ­re består!?

Sene­st den 22. sep­tem­ber udvæl­ger jeg de 5 bed­ste indslag.

E‑Mail:            mail@musikmigblidt.dk

Snail­mail:      Søren Lund Kors­gaard, Mila­novej 1, 3.th, 2300 Køben­havn S

9 sep
2010

Nyt Houses track!

Hou­ses’ End­less Spring er klart et af mine abso­lut favo­rit tra­cks i 2010 (hør det i mit tid­li­ge­re ind­læg) og nu er der nyt fra kære­ste­par­ret Dexter Tort­o­ri­el­lo og Megan Mes­si­na, der til sam­men udgør Hou­ses.

Mine for­vent­nin­ger har været tårn­hø­je, men hel­dig­vis skuf­fer det nye num­mer Soak It Up ikke! At lyt­te til Hou­ses er fort­sat sådan ca. som at mær­ke en mild bri­se kær­teg­ne ens ansigt fra en skyfri him­mel.

Hou­ses — Soak It Up

Hou­ses — Soak It Up

Debut album­met All Night udkom­mer 19. okto­ber på Lef­se Records. Du kan for­ud­be­stil­le her.

Om pla­den for­tæl­ler Dexter, at den blev til over et par måne­der i en lil­le pri­mi­tiv hyt­te et afsi­des sted på Hawaii: We drank, showe­red and coo­k­ed with rain water. In our down­ti­me, she would paint and I would record. (…) We inspi­red each other a lot out the­re, and I think it shows on the album. Læs hele beskri­vel­sen her.

Mens du ven­ter på All Night kan du for­nø­je dig med en læk­ker kol­la­bo­ra­tio­ner mel­lem Hou­ses og Teen Daze.

Hou­ses & Teen Daze — Desti­ny

Hou­ses & Teen Daze — Desti­ny

Hou­ses | Mys­pa­ce

Hou­ses | Blog

7 sep
2010

Arms

Arms faldt jeg ret til­fæl­digt over i min sur­fen på det sto­re Inter­net. De spil­ler rime­lig straight forward indie rock, men der er noget ved for­san­ger Todd Gold­ste­ins stem­me og ban­dets melan­kol­ske islæt, der fan­ger mig.

Dis­se to num­re er fra en ny EP kal­det EP (hvor­for gøre det svæ­re­re end nød­ven­digt!).

Arms — Heat & Hot Water

02 Heat & Hot Water

Arms — High Heels

03 High Heels

Du kan down­lo­a­de den omtal­te EP bestå­en­de af i alt 5 vel­lyk­ke­de san­ge helt gra­tis fra ban­dets Bandcamp, i det for­mat du måt­te ønske.

Arms | Mys­pa­ce

Arms | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!