4 jun
2010

Zeds Dead

Lige i øje­blik­ket er Køben­havns elek­tro­ni­ske musik­festi­val Distor­tion i gang, og i den anled­ning skal dine ører have for­nø­jel­sen af noget kva­li­tets dub­step fra cana­di­ske Zeds Dead!

Det er især mak­ker­par­rets melo­di­ske remixes der impo­ne­rer mig. De har flot­te builds up , og når bas­sen ende­lig ind­fin­der sig er det altid med mas­ser af punch og sprød­hed. De adskil­ler de for­skel­li­ge lyd­ele­men­ter ekstremt godt, så alle detal­jer står krystal­klart for trom­me­hin­der­ne, og der er sam­ti­dig bibe­holdt rige­ligt af ori­gi­na­ler­ne, til at gen­ken­del­sens glæ­de er intakt.  Det er lige i ska­bet, og noget af det bed­ste dub­step jeg har hørt!

Jeg har sam­let et udvalg af de bed­ste remixes her.

Bered dig…

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead — Whi­te Sat­in (Cover af The Moo­dy Blu­es’ Nights in Whi­te Sat­in)

Whi­te-Sat­in2

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Subli­me — Doin’ Time (Zeds Dead Sum­mer Gri­me Remix)

Doin-Time-Zeds-Dead-Sum­mer-Gri­me-Remix

The Rol­ling Sto­nes — Gim­mie Shel­ter (Zeds Dead Remix)

Gim­mie-Shel­ter-Zeds-Dead-Remix

Bar­let­ta — Pant­her (Zeds Dead Remix)

Pant­her-ZEDS-DEAD-Remix

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead | Mys­pa­ce

31 maj
2010

Houses

Jeg vil­le ønske, jeg hav­de en hæn­ge­kø­je, når jeg lyt­ter til musik som Hou­ses. Det er nem­lig drøm­men­de musik, der er per­fekt egnet til en dase-tur i sådan en fæt­ter! Num­me­ret End­less Spring giver dig med garan­ti lyst til at luk­ke øjne­ne og bare slap­pe af, mens de lifli­ge toner var­mer dig inde­fra.

Hou­ses — End­less Spring
Hou­ses — End­less Spring

Hou­ses har kun gjort det­te ene num­mer til­gæn­ge­ligt for offent­lig­he­den ind­til vide­re, men der skul­le være et album med nav­net All Night på trap­per­ne på et tids­punkt her i juni.

Hou­ses | Mys­pa­ce

31 maj
2010

These New Puritans

The­se New Puri­tans udgav album­met Hid­den i janu­ar i år, men jeg har først fået lyt­tet til det nu. Jeg har aldrig været begej­stret for for­san­ger Jack Bar­netts stem­me, jeg er fak­tisk i tvivl om han egent­lig kan syn­ge. På Hid­den bli­ver der ikke ændret ved den opfat­tel­se. Men det bri­ti­ske band kan alt­så et eller andet i for­hold den ryt­mi­ske del og lyde, som vir­ker sært dra­gen­de.

I til­fæl­de af, at i ikke har hørt det nye­ste fra ban­det, så kan i høre et par smags­prø­ver her. Før­ste tra­ck er Three- Thous­and, der mik­ser hip hop beat med sværd- og kæde­ras­le­ly­de og dyb bas­un bas som bund (lyder det som om). Det lyder nær­mest som et alter­na­tivt bud på en sørø­ver­hym­ne.

The­se New Puri­tans — Three- Thous­and

03 — Three-Thous­and

Næste num­mer, jeg har valgt, er Atta­ck Music, som med sine insi­ste­ren­de trom­mer vit­ter­ligt lyder som et angreb på ens ører. The­se New Puri­tans benyt­ter sig her blandt andet af obo­er (som går igen på sto­re dele af album­met), kvin­de- og man­de­kor, børn på back­ing vokal, lyden af por­ce­læn, der bli­ver smadret samt end­nu en gang lyden af sværd der flæn­ser igen­nem den tom­me luft. Det er ori­gi­nalt og fun­ge­rer over­ra­sken­de godt!

The­se New Puri­tans — Atta­ck Music

05 — Atta­ck Music

Tjek des­u­den de to fine musik­vi­deo­er til Atta­ck Music og We Want War, der har det til­fæl­les, at de beg­ge er i ultra slo­w­mo­tion og har fokus på men­ne­ske­krop­pens æste­ti­ske kva­li­te­ter.

Husk at væl­ge 720p (HD) for bed­ste kva­li­tet.

The­se New Puri­tans | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!