8 nov
2010

James Blackshaw

Man skal have øvet sig meget i man­ge timer for at kun­ne spil­le gui­tar som James Bla­cks­haw. Han spil­ler på sin 12 stren­get gui­tar, så det lyder som et lil­le orke­ster.

James Bla­cks­haws musik er ofte repe­ti­tiv i sin struk­tur — til tider nær­mest hyp­no­tisk. Nog­le gan­ge min­der det lidt om et slags klok­ke­spil. Han er efter eget udsagn inspi­re­ret af euro­pæ­i­ske klas­sisk-mini­ma­li­sti­ske kom­po­ni­ster, og jeg synes da også jeg kan høre tyde­li­ge­re refe­ren­cer til en af mine ynd­lings­kom­po­ni­ster inden­for den­ne gren af klas­sisk musik, nem­lig Phi­lip Glass.

Per­son­ligt kan jeg godt lide at læse skøn­lit­te­ra­tur til James Bla­cks­haws fine gui­tar­spil — det egner sig godt til for­må­let af en eller anden grund.

Neden­stå­en­de num­mer er fra album­met The Cloud of Unk­nowing fra 2007, som jeg også anbe­fa­ler, at man star­ter med, hvis man er ble­vet nys­ger­rig efter mere James Bla­cks­haw.

James Bla­cks­haw — The Cloud of Unk­nowing

01 — the cloud of unk­nowing

Selv­om det er pænt svært, at spil­le som James Bla­cks­haw, får han det alli­ge­vel til at se legen­de let ud:

James Bla­cks­haw | Mys­pa­ce

31 okt
2010

Forsmag på Vetos næste udspil

Jeg er svært glad for Vetos Chrus­hing Digits fra 2008, og nu begyn­der fem mands ban­det, med Tro­els Abra­ham­sen i front, ende­ligt så småt at røre på sig igen.

På Vetos hjem­mesi­de frem­går det, at de nu går ind i sid­ste fase ved­rø­ren­de den næste pla­de. For en måneds tid siden uplo­a­de­de de den­ne lyd­bid, som efter­lod mig sul­ten efter at høre mere.

Veto — Snip­pet

snip­pet

For et par dage siden kun­ne man så på deres hjem­mesi­de se en video tea­ser fra stu­di­et. Og tea­ser er det rig­ti­ge ord her — uddra­get er lige som den før­ste lyd­bid ikke langt nok til for alvor at kun­ne vur­de­re det. Øv, hvor er der lang tid til for­å­ret 2011, hvor den nye pla­de efter pla­nen skul­le lan­de.

Veto wor­king in the stu­dio, Octo­ber 2010 from Søren Rye on Vimeo.

Følg med på Vetos hjem­mesi­de for opda­te­rin­ger omkring, hvor­dan det skri­der frem med den nye pla­de.

Mens du ven­ter på nyt fra Veto, kan du jo lige nyde en ynd­ling fra Chrus­hing Digits samt nog­le sprø­de James Braun remixes. Enjoy!

Veto — Sha­ke (Chrus­hing Digits, 2008)

03-veto-sha­ke

Veto — Uni­te (James Braun Remix)

VETO — Uni­te (James Braun Remix)

Veto — Built To Fail (James Braun Remix)

VETO — Built To Fail (James Braun Remix)

Veto — If You Say Yes I Say Yes (James Braun Remix)

VETO — If You Say Yes I Say Yes (James Braun Remix)

Veto — Spit It Out (James Braun Remix)

VETO — Spit It Out (James Braun Remix)

Veto | Mys­pa­ce

31 okt
2010

Goodie Bag #1

Jeg opda­ger nær­mest dag­ligt inter­es­san­te tra­cks og kunst­ne­re, men jeg kan ikke nå at skri­ve om dem alle. Der­for har jeg bestemt mig for den­ne nye instal­la­tion på blog­gen, som jeg kal­der for Goo­die Bag. Som nav­net anty­der, vil den inde­hol­de en hånd­fuld tra­cks — både nye såvel som ældre, som jeg synes fortje­ner opmærk­som­hed.

Tidy Kid — Smell

(UR_015) Tidy Kid — 03 — Smell

Sådan skal en pop­sang skæ­res! Rime­lig rart remix fra Lightsover­La.

Stars — Dead Hearts (Lightsover­LA-Remix)

Stars — Dead Hearts (Lightsover­LA-Remix)

Next up har vi IMA Robot, der har Alex Ebert, måske bed­re kendt som “Edward Shar­pe” fra Edward Shar­pe and the Mag­ne­tic Zeros, som for­san­ger.

IMA Robot — Rut­h­less

02 Rut­h­less

Den­ne sang fra Foals nye­ste album er Epic! Elsker den måde den byg­ger op stil­le og roligt til kli­maks.

Foals — Spa­nish Saha­ra

Foals — Spa­nish-Saha­ra

Jeg luk­ker og sluk­ker for den­ne før­ste omgang Goo­die Bag med et ynd­lings­num­mer fra Sia.

Sia — I Go To Sle­ep

Sia — I Go To Sle­ep

Tidy KidIMA RobotFoalsLightsover­LaStarsSia

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!