Ny single fra Old Amica efter 2 ½ års pause

19 feb 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den sven­ske lofi-duo Old Ami­ca er en gam­mel Musik Mig Blidt favo­rit. Vi skrev før­ste gang om ban­det, da de udgav deres drøm­men­de debut Debris i for­å­ret 2012:

Old Ami­ca

 

Året efter udkom EP’en The Bur­ning Dot pt. 1, som igen fik en omta­le med på vejen:

Old Ami­ca – The Bur­ning Dot pt.1

 

Og i 2014 fandt san­gen Old Oaken Pond vej til Guld­korn­li­sten i marts:

Guld­korn marts 2014

Duo­en udgav deres sene­ste album Dro­ne and Hum i 2014, der var et instru­men­tal-album, og ellers har der været stil­hed omkring ban­det. Men nu er de til­ba­ge med sing­len Con­den­sa­tion, og det er et glæ­de­ligt gen­hør med den drøm­men­de, sfæ­ri­ske lofi, man ken­der fra bagkataloget.

Det nye num­mer Con­den­sa­tion byg­ger lang­somt op fra den beha­ge­li­ge aku­sti­ske gui­tar, der næsten min­der om José Gon­za­lez, en anden sven­sker, med et godt øre til lækre aku­sti­ske arran­ge­men­ter. Så kom­mer de fløjls­blø­de voka­ler på, og det gam­le kla­ver, der til­fø­jer san­gen noget tek­s­tur, noget orga­nisk, noget næsten mærk­bart. Kla­ve­ret kører i en repe­ti­tiv ryt­me, som giver num­me­ret en nær­mest tran­ce­ag­tig tiltrækning.

Lang­somt men sik­kert sni­ger der sig noget elek­tro­nisk ind i san­gen. I star­ten lig­ger det helt i bag­grun­den og får kun lov til at kom­me til syne i spræk­ker­ne, men efter fire minut­ter bry­der det igen­nem og giver num­me­ret lys som solens strå­ler, der bry­der igen­nem sky­er­ne. Her sam­les de man­ge lag til en enhed, og num­me­ret når sit kli­maks, inden det fader ud. Num­me­ret slut­ter på den anden side af seks minut­ter, men det tæn­ker man slet ikke over, for­di mens man lyt­ter til num­me­ret, mister man nær­mest for­nem­mel­sen af tid og rum. Man dri­ver bare ind i num­me­rets beha­ge­li­ge sfære.

 

Musik­vi­deo­en til num­me­ret er lavet af gam­mel Super 8 video­film, som det ene band­med­lem, Johan, fandt i en gam­mel kas­se, da han besøg­te sit barn­doms­hjem over julen. Det er fil­met af Johans afdø­de far, da han før­ste gang ankom til Sve­ri­ge i 1970’erne.

Old Ami­ca — Con­den­sa­tion from olda­mi­ca on Vimeo.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!