Musik Mig Blidt søger skribenter!

17 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt søger skribenter

Kære føl­ge­re af Musik Mig Blidt!

Nog­le af jer har måske bemær­ket, at der nogen gan­ge går en del tid imel­lem mine ind­læg på blog­gen. Det skyl­des, at min tid og over­skud til blog­gen desvær­re er ble­vet min­dre, idet jeg har fået nyt fuldtidsarbejde.

Musik Mig Blidt har siden sin lan­ce­ring i 2010 været et enmands­fo­re­ta­gen­de, men det er i sti­gen­de grad ble­vet svært at køre blog­gen med kun et sæt ører og hæn­der at skri­ve med. Det bety­der desvær­re, at kun en brøk­del af alt det musik, jeg egent­lig ger­ne vil­le skri­ve om, rent fak­tisk ender på blog­gen, og det ærg­rer mig gru­somt. Der er mas­ser af spæn­den­de musik der­u­de, og antal­let af dag­li­ge hen­ven­del­ser fra kunst­ne­re og andre folk i musik­bran­chen, der skri­ver i håb om at kom­me ud via Musik Mig Blidt er sti­gen­de. Jeg kun­ne beskæf­ti­ge mig selv på fuld tid, hvis jeg ellers hav­de tiden og øko­no­mi­en til det, så poten­ti­a­let for at udvi­de blog­gen er i den grad til stede.

Der­for søger jeg enga­ge­re­de, nys­ger­ri­ge og dyg­ti­ge musiks­kri­ben­ter, der har lyst til at bidra­ge til, at Musik Mig Blidt kan bli­ve ved med at hol­de dam­pen oppe. Ja, måske end­da skrue op for dam­pen! Des­u­den synes jeg, det kun­ne være hyg­ge­ligt at dri­ve blog­gen i fæl­les­skab med andre, der bræn­der for musik.

Som skri­bent for Musik Mig Blidt bli­ver du en del af en prisvin­den­de og sta­dig mere ind­fly­del­ses­rig spil­ler i musik­bran­chen, med unik adgang til, hvad der rører sig i under­grun­den. Du får mulig­hed for at kom­mu­ni­ke­re med både sto­re og små aktø­rer i bran­chen, f.eks. book­ing­bu­reau­er, pla­de­sel­ska­ber, musik­festi­val­ler eller i form af inter­views med dine ynd­lings­bands. Dine artik­ler vil bli­ve læst af både musikin­ter­es­se­re­de såvel som aktø­rer i bran­chen, som hol­der øje med Musik Mig Blidt.

Det er vig­tigt for mig, at du ken­der Musik Mig Blidts pro­fil og musiks­mag, og kan iden­ti­fi­ce­re dig med den. Du skal have lyst til at for­mid­le din begej­string for musik­ken og sæt­te ord på, hvil­ken ople­vel­se den giver dig. Det kan være gen­nem ind­læg, der anbe­fa­ler og intro­du­ce­rer nye spæn­den­de kunst­ne­re, gen­nem (foto)reportager, kon­certan­mel­del­ser, festi­valgu­i­der, temaind­læg, play­li­ster, inter­views m.m.

Lyder det som noget for dig, og kan du iden­ti­fi­ce­re dig med Musik Mig Blidts uni­vers? Så send mig en ufor­mel ansøg­ning, hvor du for­tæl­ler lidt om dig selv, og hvor­for du ger­ne vil være en del af Musik Mig Blidt.

Jeg har der­u­d­over nog­le få krav til din ansøgning:

  • Ved­læg et eller to musik­re­la­te­re­de tek­ster, du har skre­vet. Ger­ne noget aktuelt.
  • Link til et par play­li­ster med musik, du trip­per over! Det kan være på Spo­ti­fy, soundcloud eller Tidal/Wimp. Det kan være med nye kunst­ne­re eller all-time favo­ri­tes eller lig­nen­de. Noget, der giver et ind­blik i dine musi­kal­ske præferencer.

Send din ansøg­ning til mail@musikmigblidt.dk sene­st den 1. marts og skriv “Ansøg­ning til Musik Mig Blidt” i emnefeltet.

Jeg glæ­der mig til at høre fra dig!

Søren/Musik Mig Blidt

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!