Musik Mig Blidt præsenterer — Vol. 3 (vind billetter)

9 okt 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

MMB vanløse vol. 3

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­overe ny og spæn­dende musik fra den dan­ske under­grund. Musik onli­ne er en dej­lig ting (jeg dri­ver jo trods alt en musik­blog!), men kon­cer­ter i den vir­ke­li­ge ver­den mani­feste­rer sig i krop og sind på en helt anden måde.

Fre­dag den 16. okto­ber kl. 20.30 (døre­ne åbner 19.30) på Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse kura­te­rer Musik Mig Blidt såle­des for tred­je gang i sam­ar­bejde med Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse en kon­certaf­ten, hvor tre af de mest lysen­de talen­ter lige nu fra den dan­ske under­grund (dog den­ne gang med et svensk indslag også) optræ­der. Det bli­ver helt igen­nem magisk, og du er inviteret!

Bil­let­ter kan købes her.

Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/1623281937955097/

Livemu­sik er ofte en mere intens ople­vel­se, idet man foku­se­rer al sin opmærk­som­hed på musik­ken og de optræ­den­de, og det giver mulig­hed for at for­svin­de ind i musik­ken på en måde, som sjæl­dent kan lade sig gøre i en travl hver­dag, hvor tusind ting kæm­per om ens opmærk­som­hed. Plus det er bare fedt at føle ener­gi­en fra musi­ker­ne og dele en musi­kalsk ople­vel­se med ven­ner eller familie.

Det­te er blot nog­le af årsa­ger­ne til, at jeg under Musik Mig Blidt-fanen med glæ­de inve­ste­rer tid og ener­gi i at stab­le det­te live event på bene­ne i sam­ar­bej­de med Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se. Til jer der ikke har været der før, kan jeg oply­se, at det lig­ger lige ved siden af metro­ens ende­sta­tion Van­lø­se ca. 10–15 minut­ter med metro fra Nør­report, så det er super­nemt og hur­tigt at kom­me til, hvis man bor i Kbh. Der er i øvrigt altid pis­se fed lyd på spil­le­ste­det! Noget som desvær­re langt fra er en selv­føl­ge til man­ge af de kon­cer­ter, jeg går til.

De tid­li­ge­re udvalg­te bands har været Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Tusind­fald, Swe­et Tem­pe­st, Pala­ce Win­ter (som lige nu bli­ver hypet mas­sivt i udlan­det), Late Bloo­mers. Den­ne gang står menu­en på: Flod, Fei­vel og PFAU

 

Flod

10572066_10152276902907344_3523546188912744131_o

Flod har ind­til vide­re kun udgi­vet en for­nem EP i 2014 med tit­len Kurs. I en anbe­fa­ling af EP’en, som efter min mening fik alt for lidt opmærk­som­hed fra musikpres­sen i DK, skrev jeg bl.a.:

EP’en byder på en smuk og kon­trast­fuld rej­se og er en skøn blan­ding af melan­kolsk orke­stral pop, episk post-rock, intel­li­gent brug af electro­nica og et frisk pust af ori­en­talsk mystik. Her er både bul­drende trom­mer, der giver asso­ci­a­tio­ner af rasen­de storme der bli­ver kastet frem og til­bage mel­lem bjergsi­der samt stil­le, røren­de øje­blik­ke, som befandt man sig i en fro­dig grøn dal, hvor mor­gen­dug­gen glim­ter i lyset fra den opstå­ende sol (måske går der oven i købet nog­le kine­sere rundt og arbej­der i ris­mar­ker­ne). Lige­gyl­digt hvil­ke bil­le­der man får på net­hin­den under­vejs, bli­ver man som lyt­ter trans­por­te­ret til det ene spr­ud­lende far­ve­rige og nær­mest even­tyr­lige lydu­ni­vers efter det andet.

Flod bryg­ger for tiden på nyt mate­ri­a­le, og jeg har fået at vide af ban­det, at de spil­ler deres nye kom­men­de sing­le på aftenen!

 

Feivel

10974520_819712824767232_2208546309767998467_o

Fei­vel er Elin Hör­berg, der også er med i ban­det Skil­la og spil­ler med Syl­ve­ster Schle­gel er fra Mal­mø og har altid spil­let musik. Hun udgav en debut-EP i slut­nin­gen af 2014 og fulg­te alle­re­de op med en ny af slagsen (Walls) i 2015. Beg­ge var ret så frem­ra­gen­de, ful­de af char­me­ren­de, bit­ter­sø­de pop­san­ge, der af og til går all in og maler stor­lad­ne musik­land­ska­ber, der klin­ger umi­sken­de­ligt nor­disk. På før­ste EP er sær­ligt num­me­ret Fri­end værd at frem­hæ­ve, mens num­me­ret Get My Way With You fra anden EP, som hol­der ellers er stærk fra ende til anden ram­mer plet med en lige dele flot melo­di og kom­po­si­tion for ikke at tale om den bram­frie tekst (den hand­ler om one­night stands — med en ven måske?):

Let me buy you a beer / So you can’t see my clear­ly / I don’t like this shirt /But you smi­le when I wear it / So for­get it let’s toast / Let me drink in the most of you / I can see that you want me / See that’s why I’m hunted / It’s stupid and ran­dom / Dont care / I still want too / It’s a drug / I’m the pray /And I just want my way with you.”

Num­me­ret kul­mi­ne­rer i sid­ste halv­del af eks­plo­siv, nær­mest postro­ck­et stø­jen­de skøn­hed, som i den lyri­ske kon­tekst sen­der tan­ker­ne i ret­ning af — ja du gæt­te­de det, en orgas­me. Den­ne given efter for drif­ter­ne er dog ikke uden tøven i for­hold omkost­nin­ger­ne for forholdet:

I know this is dan­gerous / Know this is bad / And I’m certain tomor­row will lea­ve us qui­et sad / But I also know staying will get me my way with you.”

 

PFAU

10854217_1585022361713729_4106317190913817551_o

Det er ikke før­ste gang jeg anbe­fa­ler PFAU. De var blandt mine anbe­fa­lin­ger, da DRs Kar­ri­e­re­ka­no­nen bad mig udvæl­ge drøm­men­de og psy­ke­de­li­ske toner fra deres sto­re kata­log, hvor kunst­ne­re og bands fra vækst­la­get løben­de sen­der musik ind.

PFAU er en dansk art-pop/ro­ck grup­pe fra Køben­havn, dan­net i 2014 og inspi­re­ret af den sene 60’s tyske expe­ri­men­tale rock, 80’ernes smoo­th sin­ger-songwri­ters, ekpe­ri­men­te­ren­de vide­opro­jek­tion, film noir, ambi­ent musik og New Yor­ks musiks­ce­ne omkring CBGB (legen­da­risk spil­le­sted i East Vil­la­ge, New York). Ban­det udgø­res af en trom­mesla­ger, en saxofonist/percussionist, en bas­sist, en synt­he­sizer, samt front­mand og lyd­kunst­ner Ken­neth Lorentzen. PFAU pro­du­ce­rer og ind­spil­ler deres musik selv.

Jeg er fal­det pla­dask for PFAUs lyd, der bag mono­to­ne og labyrin­ti­ske ulve­klæ­der sta­dig gem­mer på gode melo­di­er. Via de kraut­ro­ck inspi­re­re­de-ele­men­ter, der blan­der sig ube­svæ­ret med det synt­hpop­pe­de opstår lækre smoo­th og til­ba­ge­læ­ne­de psy­ke­de­li­ske drøm­me. Ban­det er hel­ler ikke bleg for at bru­ge nær­mest cor­ny saxo­fon som trum­f­kort. Ban­dets tre til­gæn­ge­li­ge san­ge onli­ne er ste­ne­de, hyp­no­ti­ske og dra­gen­de på én gang, og jeg glæ­der mig til at høre dem og nye san­ge opført live!

 

Kon­kur­rence

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot smi­de en kom­men­tar til kon­kur­ren­ce­op­sla­get der lin­ker her­til på arran­ge­men­tets Face­book-begi­ven­hed eller alter­na­tivt sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Musik Mig Blidt aften” og skri­ve dit ful­de navn i sel­ve mai­len. Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag den 15. oktober.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!