Melodio — United In Sound (LP)

1 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

melodio22

Melo­dio er et dansk band bestå­en­de af Mor­ten Sch­midt (sang, vio­lin, mm.) og Peter Ros­sel Lade­mann (gui­tar, keys, trom­mer, mm.), som fandt sam­men på Ollerup musi­k­ef­ter­sko­le i det syd­fyn­s­ke i 2001. Ban­det har tid­li­ge­re gået under nav­net Solár, der spil­le­de på Roskil­de Festi­val i 2006.

Debutal­bum­met Uni­ted in Sound udkom den 1. janu­ar 2014 og er et album, der fortje­ner langt mere eks­po­ne­ring, end det har fået siden det udkom. Album­mets 12 san­ge er er vok­set frem gen­nem 12 års sam­ar­bej­de og de frem­står da også ekstremt gen­ne­m­ar­bej­det! Der er kælet for detal­jer­ne, melo­di­er­ne sid­der lige i ska­bet og sang­tek­ster­ne er stær­ke.

I sang­tek­ster­ne fin­der man eksi­sten­ti­el­le tema­er, som i san­gen Soul & Heart, der opfor­drer til at hol­de fast i sig selv og i vilj­en til kær­lig­he­den. Expand & Relea­se er som en moder­ne pro­testsang, der opfodrer ver­dens lede­re til at beva­re jord­for­bin­del­sen, og san­gen Wawa er en per­son­lig for­tæl­ling om Peter og Mor­tens ven­skab.

Der er noget befri­en­de eska­pi­stisk over Melo­dios musik. Det emmer af bevæ­gel­se, af rej­se­lyst, af even­tyr­lyst og af opti­mis­me, og luk­ker man øjne­ne bli­ver man let taget til var­me­re him­mel­strøg. Musik­ken er for Melo­dios med­lem­mer et hel­le fra den­ne ver­den — et even­tyr eller en imag­i­nær ø (som ban­det kal­der Can­dor — se pla­decove­ret neden­for!), hvor de er på fuld­stæn­dig bøl­ge­læng­de med hin­an­den via musik­ken. Album­tit­len Uni­ted In Sound afspej­ler også den­ne sym­bi­o­ti­ske til­stand.

front-Cover_Melodio_UiS_small

Sang­tit­ler­ne Move To Move, Aqua, Wil­der­ness, Land­skab, Mel­low Fru­it og Pewts in China peger alle sam­men på den­ne stem­ning af even­tyr og rej­se­lyst. Sam­ti­dig er sel­ve lyt­te­o­p­le­vel­sen en rej­se i sig selv via en meget vari­e­ret instru­men­te­ring, hvor tra­di­tio­nel­le instru­men­ter blan­des med græ­ske og tyr­ki­ske stren­ge­in­stru­men­ter, lap­ste­el, klok­ke­spil, vio­lin, træ­de­or­gel mv. Vi kom­mer med andre ord vidt omkring rent instru­men­talt.

Melo­dio for­tæl­ler selv om album­met:

Melo­dio blev søsat for 12 år siden og vi beslut­te­de os for at dra­ge ud for at ople­ve ver­den. Efter 4 år opda­ge­de vi øen Can­dor som et sted i os. Et sted vi hav­de aldrig set et magen til og føl­te os dybt inspi­re­ret af øen, dens folk og uni­vers. Vi hør­te de uforg­lem­me­li­ge toner, så de hem­me­lig­heds­ful­de male­ri­er og læste de for­tryl­len­de dig­te og histo­ri­er. Vi har drømt om for­sam­lin­ger­ne i sko­ven, hvor fol­ket igen og igen for­tæl­ler hin­an­den øens histo­rie. Vi i Melo­dio føler en dyb kær­lig­hed for alt der er til ste­de på øen og kan ikke andet end at beskri­ve alt hvad vi har set og hørt på øen, gen­nem vores san­ge. Uni­ted In Sound er en invi­ta­tion til hele øen Can­dor, og måske kan I være med til for­sam­lin­ger i sko­ven med bål og dans.”

 

Neden­for kan du lyt­te til album­met via WiMP. Hvis du ikke bru­ger WiMP kan du læn­ge­re nede også strea­me udvalg­te num­re fra album­met og på den måde få en fors­mag.

 

Melo­dio — Move to Move

 

Melo­dio — Pets in China

 

Melo­dio — When

 

Via digibutik.dk er det muligt at købe album­met til down­lo­ad i cd-kva­li­tet samt prin­te cover til eget tryk af CD. Album­met kan også down­lo­a­des på iTu­nes, lånes på Bibzoom og strea­mes på Wimp eller TDC play.

 

Melo­dio | Home­pa­ge
Melo­dio | Face­book

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!