Maskinvåd — Dukkefører (single)

28 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Maskinvåd

Ban­det med det spøj­se navn Maskin­våd har jeg før sat fokus på, da jeg anbe­fa­le­de at fan­ge dem til Uhørt festi­val sid­ste år. Nu er de klar med en ny sing­le Duk­ke­fø­rer, der var­mer op til ban­dets andet album. Num­me­ret emmer af kåd­hed og opti­mis­me og udgør der­med et fint bud på, hvad du skal have i ører­ne mens det spi­ren­de for­år går sin sejrsgang.

I Maskin­vå­ds kre­a­ti­ve værk­sted er de cen­tra­le kræf­ter sangskri­ver­par­ret Mat­hi­as W. Kjeld­sen og Peter Skib­sted, og sam­men for­mår de at ska­be et skævt og inter­es­sant dansk­spro­get univers.

Duk­ke­fø­rer beskri­ver i føl­ge ban­det selv tan­ke­løs­he­den ved en fuld­stæn­dig for­fø­rel­se — og net­op for­å­ret kan i den grad for­fø­re i al dens smit­ten­de livs­be­kræf­ten­de natur, og det er den ene af grun­de­ne til at den skal på dit for­års­so­und­tra­ck. Tjek bare begyn­del­sen på num­me­ret, som lyder:

Kastanj­en er sprun­get ud / og vil­de blom­ster hæn­ger ud i natten. 

For­fø­rel­sen har dog også sin bag­si­de, når man i ren kåd­hed glem­mer for­å­rets omskif­te­lig­hed, især i for­hold til vej­ret, som kan skif­te fra som­mer­ten­den­ser til vin­ter­kul­de på meget kort tid! Og den skuf­fel­se, det med­fø­rer er til at tage at føle på i Maskin­vå­ds tekstunivers:

Jeg slår ud med hån­den / og tager sok­ker­ne på
Ansigt til ansigt / med den rene undergang.

 

Udover at lyrik­ken væk­ker asso­ci­a­tio­ner til for­å­ret, så er sel­ve stem­nin­gen i leve­rin­gen og melo­di­en også en ener­gisk, lys stør­rel­se, der påvir­ker humø­ret i posi­tiv retning.

Gen­re­mæs­sigt bevæ­ger Maskin­våd sig inden­for alter­na­tiv rock, der flir­ter kraf­tigt med popro­ck­gen­rens vir­ke­mid­ler fra 80’erne og f.eks. ikke er bleg for at tage en halvcor­ny saxo­fon i brug. Ban­det skri­ver selv, at de er inspi­re­ret af 80’er kory­fæ­er som Stef­fen Brandt, David Bowie og David Byr­ne, og især Brandt og TV2 synes jeg tyde­ligt kan godt spo­res i lyd­bil­le­det, såvel som i lyrik­kens karakter.

Duk­ke­fø­rer er lavet i sam­ar­bej­de med pro­du­cer Mads Brinch (4 Guys From The Futu­re, Schulz And Fore­ver, Mel­lem­blond mfl.), som også pro­du­ce­rer Maskin­vå­ds andet album, der udkom­mer til September.

I mel­lem­ti­den kan du down­lo­a­de Duk­ke­fø­rer (tryk på down­lo­ad­pi­len oppe i høj­re hjør­ne) eller fan­ge Maskin­våd, når giver kon­cert den 3. maj kl. 16.30 i Musik­hu­sets Lil­le Sal i for­bin­del­se med SPOT-festival.

Eller du kan tjek­ke mere Maskin­våd ud på strea­m­ingtje­ne­ster som Spo­ti­fy eller WiMP, hvor den gro­ovy sang Olie­flod f.eks. kan findes:

 

Maskin­våd | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!