Marshall Cecil udgiver ny fængende single

25 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Køben­havn­ske Mars­hall Cecil var et af de nye bands, som impo­ne­re­de mig mest på den nyligt over­stå­e­de SPOT Festi­val i Aar­hus. For­san­ger Dani­el Abra­ham leve­re­de en fla­bet og over­be­vi­sen­de per­for­man­ce, og ban­dets øvri­ge med­lem­mer vir­ke­de meget vel­sam­men­spil­le­de. I dag smi­der de en ny sing­le på gaden, og den hol­der 100 %. Tit­len er Visu­a­liza­tions, og san­gen føl­ger stil­mæs­sigt i spo­ret på de fore­gå­en­de sing­ler med en ret unik for­mel, hvor atmos­fæ­risk art­pop møder hip-hop, rock, r’n’b, og hvor der gene­relt er en lege­syg omgang med gen­rer og vokal­ma­ni­pu­la­tio­ner. Den­ne gang er udtryk­ket dog min­dre kon­trast­fyldt og lidt mere direk­te pop­pet end på tid­li­ge­re singler.

Visu­a­liza­tions er en sang om at over­gi­ve sig til kær­lig­he­dens stormagt. Det er en sang om at tur­de lade sig fal­de — og om at fin­de styr­ke i sår­bar­he­den og skrø­be­lig­he­den af det­te… Et opgør med selv­kon­trol”, udta­ler for­san­ger og pri­mær sangskri­ver Dani­el Abraham.

Mars­hall Cecil har på kort tid skabt en del hype i musik­dan­mark, og er udover den før­nævn­te optræ­den på SPOT Festi­val boo­k­et til årets Roskil­de Festi­val samt den nor­ske By:Larm Festi­val. Ban­det har også net­op annon­ce­ret deres før­ste mini DK-tour i lan­dets tre stør­ste byer. Tou­ren fore­går i efter­å­ret og ser såle­des ud:

  • 26.09.2018: Posten, Odense
  • 27.09.2018: Tape, Aarhus.
  • 28.09.2018: Hotel Cecil, København
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!