Lynkonkurrence! Vind VIP-billetter til #Regenerate14

5 aug 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

generator

Den hip­pe design-hostelkæ­de Gene­ra­tor, der fin­des i fle­re euro­pæ­i­ske stor­by­er, her­i­blandt Køben­havn, og det lige­så hip­pe mode og kunst-maga­sin The Lab Maga­zi­ne byder i sam­ar­bej­de på god musik og kunst fre­dag og lør­dag den 9. 0g 10. august.

Arran­ge­men­tet fin­der sted på Hostel Gene­ra­tor, Adel­ga­de 5–7 , 1304 Køben­havn og er gra­tis. Det er tænkt som en inter­ak­tiv ople­vel­se omkring kon­cep­tet “sha­red spa­ces” — hvor­dan vi lever og arbej­der ved siden af ​​hin­an­den. Nøg­le­or­de­ne er kunst, inter­ak­ti­ve instal­la­tio­ner, live musik, wor­ks­hops, pop up kon­cer­ter, tema-rum, mad, drik­ke, tag­te­ras­ser, lyd­land­ska­ber og godt sel­skab. Det lyder da meget godt, ikke?

Noget lig­nen­de gik for sig i Ber­lin i juli måned, og det såle­des ud:

 

På musikfron­ten kan du høre Unkwon, Bro­ke, Shiny Darkly og Dark­ness Falls mens pro­mi­nen­te nav­ne som Chri­sti­an d’Or, Bor­neland og Ken­ton Slash Demon giver den som DJs. 

Jeg har kom­pi­le­ret en lil­le play­li­ste i til­fæl­de af, at du ikke ken­der en eller fle­re af dis­se kunst­ne­re. Kva­li­te­ten fejl­er ikke noget skul­le jeg hil­se og sige!

 

Per­for­man­ce- og instal­la­tions­kunst er ikke den­ne blogs fokus, men du kan selv under­sø­ge kunst­ner­ne Obscu­raJakob KvistBeka HoopLacy Bar­ryTat­suru, og David Ogle nær­me­re ved at tryk­ke på link­se­ne, hvis du har lyst.

 

Det ful­de pro­gram ser såle­des ud:

FRIDAY

7:00 p.m — 8:00 p.m — Music, Per­for­man­ce, Art.
8:00 p.m — 10:00 p.m — Dj Chri­sti­an d’Or (DJ set)
www.soundcloud.com/chri­sti­an-dor
10:00 p.m — 11:00 p.m — Bor­neland (DJ set)
www.borneland.com
11:00 p,m — 12:00 a.m ‑Unkwon
www.soundcloud.com/unkwon-sound
12:00 a.m — 1:30 a.m — Esben Wei­le Kjær (DJ set)
www.soundcloud.com/esbenwei­le
1:30 — 2:30 — Bro­ke (Live Band) 
www.brokecph.com


SATURDAY

7:00 p.m — 9:00 p.m — Music, Per­for­man­ce, Art. 
9:00 p.m — 11:00 p.m — DJ Andreas B. (DJ set)
www.mixcloud.com/andreas­be­raha
11:00 p.m — 12:00 p.m — Shiny Darkly (Live Band) 
www.shinydarkly.bandcamp.com
12:30 a.m — 1:30 a.m — Dark­ness Falls (Live Band) 
www.darknessfallsmusic.com
1:30 a.m — 3:00 a.m — Ken­ton Slash Demon (DJ set)
www.soundcloud.com/ken­tonslas­h­de­mon

 

SUNDAY

2pm – 6pm – Exhi­bi­tion Open

 

Face­book event: http://tinyurl.com/leg8dld

 

Konkurrence

Jeg har fået lov at udlod­de 1x2 2x2 adgangs­bil­let­ter til det såkald­te “pri­va­te viewing event”, der fin­der sted mel­lem kl. 19–21 fre­dag den 8. august.

Det er desvær­re end­nu lidt uklart hvad der præ­cis skal fore­gå til det­te pri­va­te arran­ge­ment — måske vil et hem­me­ligt navn spil­le, måske lidt gra­tis for­frisk­nin­ger — jeg ved det ikke. Men hvis du i for­vej­en synes, det lyder som et spæn­den­de arran­ge­ment, så synes jeg da, du skul­le del­ta­ge og få mulig­he­den for at fin­de du af det — hvem ved måske bli­ver du posi­tivt overrasket!

Hvad skal du gøre for at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen? Det er ikke så svært, du skal bare fin­de nyhe­den på Musik Mig Blidts Face­book­pro­fil, der lin­ker til det­te ind­læg og skri­ve dit ful­de navn og nav­net på den per­son du vil tage med i kom­men­tar­fel­tel­tet. OBS: Dead­line er alle­re­de i mor­gen den 6. august kl. 20. Der­ef­ter træk­ker jeg lod, og vin­de­ren får besked.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!