Lynkonkurrence: Vind billetter til Bon Ivers efterårskoncert i Royal Arena!

14 jul 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bon Ivers debutal­bum For Emma, Fore­ver Ago er en klas­si­ker hos Musik Mig Blidt. Intet min­dre. Der kan gå langt i mel­lem jeg sæt­ter album­met på, men når jeg gør, er det som at møde en gam­mel ven igen.

Album­met er gan­ske vist meget melan­kolsk og emmer af ensom­hed og iso­la­tion. Men det besid­der sam­ti­dig en styr­ke, som bety­der, at det aldrig bli­ver selvyn­ken­de. Effek­ten er trods det hjer­teskæ­ren­de ind­hold intim og trø­sten­de, som at sid­de tæt på en tændt kamin, hvor man nyder at bli­ve skå­net fra den isnen­de kul­de uden­for. Siden debutal­bum­met har hove­d­ar­ki­tek­ten bag Bon Iver, Justin Ver­non, til­fø­jet et band og er gene­relt gået i mere eks­pe­ri­men­te­ren­de og elek­tro­ni­ske ret­nin­ger, dog uden at at miste den stær­ke, reflek­si­ve og melan­kol­ske ker­ne i musikken.

Til efter­å­ret, nær­me­re bestemt den 28. okto­ber, giver Bon Iver kon­cert i Roy­al Are­na i Køben­havn. Det er den før­ste inden­dørs kon­cert i seks år (!), så jeg tæn­ker der må være nog­le sult­ne fans derude!

I den for­bin­del­se har jeg den sto­re for­nø­jel­se at kun­ne udlod­de 1x2 bil­let­ter i en kon­kur­ren­ce. Alt hvad du skal gøre for at del­ta­ge er at hop­pe over på Musik Mig Blidts face­book­si­de eller ins­ta­gram­pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kon­kur­ren­ce­op­sla­get, så del­ta­ger du i lodtrækningen!

Kon­kur­ren­cen løber i 36 timer, så dead­li­ne for del­ta­gel­se er søn­dag d. 15. juli kl. 22.00. Vin­de­ren bli­ver kon­tak­tet umid­del­bart efter deadline.

Køb evt. bil­let­ter her.

Lyt til nog­le af mine per­son­li­ge Bon Iver favo­rit­ter herunder:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!