Klangstof — Close Eyes to Exit

9 okt 2016 by Niels Christian Juul Dejgaard, No Comments »

klangstof-close-eyes-to-exit

Nor­ske Klang­stof har udgi­vet deres før­ste album. Det pre­sti­ge­fyld­te L.A label, Mind of a Geni­us, blev forel­sket i Klang­stofs blan­ding af dystre trom­me­ma­ski­ner og opløf­ten­de synt­hezi­sers, der score­de Klang­stof en pla­de­kon­trakt. Kvar­tet­tens front­mand, Koen van de Wardt, vok­se­de op langt fra civi­li­sa­tio­nen i Nor­ges mør­ke sko­ve, og det er også her­fra musik­ken har sit afsæt. Det før­te først til en peri­o­de som bas­sist i hol­land­ske Moss, og efter­føl­gen­de begynd­te ban­det Klang­stof at tage form.

Debutal­bum­met, Clo­se Eyes to Exit, er en blan­det omgang, men der er ingen tvivl om, hvor inspira­tio­nen er hen­tet. De dystre og stor­lad­ne num­re med en sfæ­risk bag­grund og opløf­te­de trom­mer brin­ger tan­ker­ne mod Radio­he­ad. Hvor de før­ste par num­re er mere elek­tro­ni­ske og beat­ba­se­re­de, som en mere pop­pet Dark­si­de, bli­ver anden halv­del af pla­den mere episk, opløf­ten­de og skri­gen­de til him­len og åbner op for en udpræ­get cine­ma­tisk dimen­sion, der min­der lidt om Sigur Rós.

Klang­stofs tek­ster hand­ler bl.a. om at føle sig fan­get i sin egen kre­a­ti­vi­tet og været gået i stå. Clo­se Eyes to Exit fører ele­gant lyt­te­ren igen­nem de elek­tro­ni­ske, pop­pe­de num­re og med 11 san­ge er album­met fint afstemt, med man­ge ambi­en­te styk­ker, cat­chy vokal og tun­ge synt­hezi­sers. Det er for­fri­sken­de, at de ikke har fulgt tidens ånd, og bare udgi­vet en EP, men fra start prø­ver kræf­ter med album­for­ma­tet. Ban­det nyder i øje­blik stor suc­ces på hen­holds­vis Soundcloud og Spo­ti­fy, og er alle­re­de på tur­né, og man kun­ne håbe, at de læg­ger vej­en for­bi Danmark.

Klang­stofs musik er et spæn­den­de take på alter­na­tiv pop­mu­sik anno 2016, og det er sjovt, hvor­dan de på bare 11 num­re for­mår at fly­ve fra højtrå­ben­de ambi­en­te sekven­ser, til nær­mest klub­be­de og dj-ven­li­ge num­re. Giv det et lyt.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!