Hooray For Earth — Racy (LP)

5 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

hooray

Ame­ri­kan­ske Hooray For Earth har en sær­lig plads i den pop­pe­de del af mit hjer­te. I 2011 udgav de årets måske stær­ke­ste pop-album True Loves, og siden har jeg ven­tet på nyt fra dis­se mestre i epi­ske melo­di­er og kom­po­si­tio­ner, der får hjer­tet til at svul­me! Ven­te­ti­den er ovre, Hooray For Eart­h’s andet album Racy udkom den 29. september.

Det kva­li­tets­be­vid­ste dan­ske pla­de­sel­skab Tam­bour­hin­o­ce­ros udgi­ver album­met i Skan­di­navi­en. Tam­bou-grund­læg­ger Kri­stof­fers tid­li­ge­re band Oh No Ono del­te sce­nen med Hooray For Earth i Brook­lyns Uni­on Hall. Siden da er det ble­vet til en del min­dre sam­ar­bej­der ved “remix-swap­ping” samt hjælp til at få ban­det til DK, hvor de spil­le­de 2012 udga­ven af Trai­ler­park Festi­val. Så beslut­nin­gen om at udgi­ve Hooray For Eart­h’s nye album er alt­så ikke komet ud af det blå.

Hel­dig­vis står det hur­tigt klart, at magi­en er intakt på man­ge af num­re­ne. Ener­gi­en på num­re som Keys, Say Enough og Racy er sta­dig ekstremt smit­ten­de og man får lyst til at skrå­le med for fuld hals til de smuk­ke og stor­lad­ne melo­di­er. Musik­ken er sta­dig badet i synt­hs, men nu med stør­re bidrag fra støjgu­i­ta­rer, der giver ban­dets lyd en mere beskidt og rock­et tone.

Ene­ste anke er at ikke alle album­mets num­re føles lige ved­kom­men­de, især de sid­ste to num­re vir­ker ret uin­spi­re­re­de. Men bort­set fra det, er Racy et album, fyldt med sto­re livs­be­kræf­ten­de even­tyr. Livet er bare lidt bed­re og “lar­ger than life” når man lyt­ter til Hooray For Earth! Band­nav­net er “Hooray For Earth” er der­med sta­dig en ret præ­cis beskri­vel­se af, hvad ban­dets musik er for en størrelse.

Her er tre stær­ke skæ­rin­ger fra Racy:

Hooray For Earth — Say Enough

 

Hooray For Earth — Racy

 

Hooray For Earth — Keys

 

Racy i sin helhed:

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!