Forpremiere på ny stemningsmættet single fra Death Machine!

13 sep 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Dan­ske Death Machine er i mor­gen ude med en ny sing­le, men du kan eks­klu­sivt hør den her på Musik Mig Blidt en dag før!

Sing­len hed­der Isle Of Mine og er før­ste num­mer fra ban­dets tred­je album, der føl­ger op på sid­ste års Cocoon, som jeg var meget begej­stret for og af sam­me grund hav­de på min liste over de bed­ste dan­ske albums fra 2017.

Death Machine viser end­nu en gang på den­ne nye sing­le, hvor gode de er til at ska­be en hel­støbt, drøm­men­de og efter­tænk­som stem­ning. Et stø­vet, nær­mest stam­me­ag­tigt ryt­mespor sæt­ter en hyp­no­tisk sce­ne, mens gui­tar og stil­le kla­ver til­fø­jer intim (lejrbåls)stemning. For­san­ger Jes­per Mogen­sens karak­te­ri­sti­ske stem­me er ner­ven i num­me­ret og veks­ler mel­lem det afdæm­pe­de hvi­sken­de og mere insi­ste­ren­de højstem­te. Ende­lig er der de stø­ve­de og tåge­horns­ag­ti­ge blæ­se­re samt uhh uhh-koret, som hyl­der num­me­ret i mystik, og giver det en stør­re og mere fil­misk dimension.

Jeg glæ­der mig til at høre mere fra det kom­men­de album!

 

Efterårskoncerter

Death Machine kan over efter­å­ret ople­ves her:

  • 18.10 – Ide­al Bar, Vega (Køben­havn)
  • 19.10 – Von Hat­ten (Ran­ders)
  • 20.10 – Kulis­selag­ret (Hor­sens)
  • 16.11 – Mantzi­us (Bir­ke­rød)

Her­ef­ter går turen til Tys­kland, Østrig og Schweiz, hvor Death Machine spil­ler 15
koncerter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!