Eksklusivt lyt: To nye sange fra Boho Dancer

4 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

boho-551x550

Boho Dan­cers nye album Gemi­ni udkom­mer man­dag den 8. april, og jeg har fået æren af, at præ­sen­te­re Musik Mig Blidts læse­re for to nye san­ge fra album­met inden da helt eks­klu­sivt. Noget, jeg er meget glad for at få mulig­he­den for!

Jeg har smu­ge­lyt­tet til album­met, som inde­hol­der i alt 11 san­ge, og jeg kan godt afslø­re, at det er et stærkt album, der vin­der ved gen­lyt. Der­med ind­fri­er trio­en de for­vent­nin­ger, som er opbyg­get til dem siden de vandt P3’s Kar­ri­e­re­Ka­no­nen i 2011 og udgav EP’en Fur­ry Skin i 2012, der kaste­de en pris for ”Best Alter­na­ti­ve Act” til Under­gro­und Music Awards af sig.

Den fol­ke­de udtryk på en nor­disk klang­bund, som var ken­de­teg­net ved Fur­ry Skin er intakt. Ida Wenø­es over­be­vi­sen­de vokal er lige­le­des sta­dig ner­ven i musik­ken med dens effek­ti­ve veks­len mel­lem sårbar­hed og kraft­fuld­hed — og indi­mel­lem også deci­de­ret vildskab.

Det kan man f.eks. høre på den ene sang, jeg har fået lov at afslø­re, Wai­ting On A Sum­mer (Never To Come), som efter min mening inde­hol­der alle tre karak­ter­træk i løbet af de lidt over fem minut­ter, den varer.

Boho Dan­cer — Wai­ting On A Sum­mer (Never To Come)

Wai­ting On A Sum­mer (Never To Come)

Ida for­tæl­ler om san­gens tilblivelse:

San­gen blev til en meget kold vin­ter­dag, og natur­lig­vis var længs­len mod som­me­rens var­me strå­ler ret pres­se­ren­de. Kong Vin­ter hav­de lagt sine klam­me isen­de hæn­der på min krop og jeg søg­te mod sangskriv­nin­gens trøst ved et fly­gel på Engels­holm højsko­le, hvor sne­en hav­de afskå­ret mig fra resten af ver­den. Det var mørkt, og jeg var mørk.

San­gen hand­ler om udlængsel og vemod, om util­stræk­ke­lig­hed og lam­mel­se. Det er det ene­ste num­mer, jeg har skre­vet på kla­ver, som vi har brugt live i Boho Dan­cer, og det er efter­hån­den ret gam­melt, men jeg er vild med den styr­ke og gal­skab den har. Jeg har vir­ke­lig mulig­hed for at bre­de mig helt ud sam­men med de enk­le dunk­le akkor­der der for mig kan lede tan­ker­ne hen på et Nick Cave’sk univers.”

 

Det andet num­mer, jeg har fået lov at præ­sen­te­re med tit­len The Clerck, er en røren­de, ned­dæm­pet affæ­re, som har en ret spe­ci­elt funk­tion og effekt live — noget jeg var så hel­dig at ople­ve, da Boho Dan­cer spil­le­de på Ide­al Bar for nog­le måne­der siden. Læs neden­for for at bli­ve klogere.

Boho Dan­cer — The Clerck

The Clerk

Ida for­kla­rer om sangen:

Den kære clerk der syste­ma­ti­se­rer dit væsen. Træk­ker tæp­pet væk under dig og siger: Sådan her er du! Jeg har altid haft det lidt svært ved, at andre skul­le gøre sig klo­ge på mig, jeg har tit følt, at jeg er ble­vet angre­bet, når folk har sagt sin mening om mig i den tro, at de ken­der mig. Men når man lige gra­ver lidt under lage­ne i den­ne sang, må man jo spør­ge sig selv hos hvem, pro­ble­met lig­ger? Er det hos besku­e­ren eller det besku­e­de men­ne­ske og dets egen selvopfattelse?

For i vir­ke­lig­he­den hand­ler det om accept, det hand­ler om at være god nok, og til sidst i san­gen kræn­ger jeg da også mit lil­le hjer­te ud, jeg flår det op og leger med dob­belt­be­tyd­nin­gen af “like me” — “lige­som mig” og spørgs­må­let “do you like me” — “kan du lide mig?”, en ting vi har brugt live til at bry­de væg­gen mel­lem os og publi­kum. Jeg går ud blandt publi­kum til toner­ne af sta­ka­to stry­ge­bas og gui­tar og syn­ger uden mikro­fon. Det kan vir­ke ret pro­vo­ke­ren­de på nog­le folk, da man bry­der deres inti­mi­tets­fæ­rer — men det er også hen­sig­ten. Boho Dan­cer er ikke ble­vet sat på den­ne jord for at pak­ke tin­ge­ne ind i cel­lo­fan med lyse­rødt bånd.  Jeg har end­nu ikke prø­vet at folk siger “noooo” til mit “do you like me?”, men jeg ven­ter sta­dig­væk på det sker engang.”

 

Til Idas spørgs­mål “do you like me” har jeg et meget klart svar: Ja, for helvede!

 

Fang ban­det live på deres forårsturné:

02.05 — Sla­gel­se Musik­hus, Slagelse
05.05 — Temp­let, Lyng­by (m/ HighasaKite)
08.05 — BETA, København
16.05 — Radar, Aarhus
17.05 — Huset, Aalborg
18.05 — Posten, Odense

 

Boho Dan­cer | Homepage
Boho Dan­cer | Facebook
Boho Dan­cer | Soundcloud
Boho Dan­cer | Spotify
Boho Dan­cer | Wimp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

2 Comments

  1. Nana siger:

    Skønt! Der er lidt P.J. Har­vey over hen­des fine stem­me. Soft P.J. Har­vey måske :) Vildt lækkert!

  2. […] Hør “Wai­ting On A Sum­mer (Never To Come)” og “The Clerck” hos Musik Mig Blidt. […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!