Douglas Dare — Whelm (album)

8 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

douglas dare2

Nav­net Doug­las Dare lyder lidt som et super­hel­te navn, synes jeg. Og selv­om han ikke er en super­helt i tra­di­tio­nel for­stand, besid­der han nog­le nog­le musi­kal­ske evner, der giver ham en lig­nen­de sta­tus hos Musik Mig Blidt.

Doug­las Dare er en Lon­don-base­ret artist, jeg har fulgt med begej­string i et godt styk­ke tid. Han er søn af en kla­ver­læ­rer og begynd­te at kom­po­ne­re instru­men­tal musik i en ung alder, men det var ikke før han begynd­te at stu­de­re popu­lær­mu­sik på uni­ver­si­te­tet i Liver­pool i 2008, at han begynd­te som sangskri­ver. Efter en ekstremt loven­de EP er debutal­bum­met Whelm ende­lig lan­det. Godt nok udkom­mer det ikke offi­ci­elt før den 12. maj, men alle­re­de nu lig­ger det til fuld stream via hans pla­de­sel­skab Era­sed Tapes’ soundcloud!

Album­met er en fryd at lyt­te til fra ende til anden og er i min bog en af de stær­ke­ste udgi­vel­ser hidtil i 2014. Doug­las Dare kom­bi­ne­rer kla­ve­rets unik­ke klang­far­ver med trom­mer, elek­tro­ni­ske finur­lig­he­der og blæ­se­in­stru­men­ter. Sam­ti­dig er Doug­las Dare sin­ger-songwri­ter. Hans vokal smy­ger sig sjæl­fuldt og med en insi­ste­ren­de inten­si­tet og dyb­de om kla­ver­to­ner­ne, så det er svært ikke at bli­ve tryl­le­bun­det. Kom­po­si­tio­ner­ne og tek­ster­ne, der base­rer sig på Dare’s egne dig­te og kor­te prosa, har en ner­ve og en rå og urag­tig kraft, som jeg fin­der ret over­væl­den­de. Blot 22 år gam­mel må man sige, at er det meget over­ve­vi­sen­de og modent udtryk Dog­las Dare har fun­det frem til.

Om album­met og dets titel for­kla­rer Doug­las Dare:

I grew up on the Dor­set coast; the sea was this con­stant thing in my life. And alt­hough I felt an affi­ni­ty with it, I couldn’t swim until I was a tee­na­ger. This equal mea­su­re of joy and uncertain­ty I found in both peop­le and water brought me to Whelm; it feels like a fit­ting tit­le. To be engul­fed. To be buri­ed. To be whelmed.”

 

Num­me­ret Lon­don’s Rose er inspi­re­ret af nog­le uforg­lem­me­li­ge foto­gra­fi­er fra “Lon­don Under­gro­und”, da den blev brugt som beskyt­tel­ses­rum under 2. ver­denskrig. Her i en aku­stisk version:

 

Doug­las Dare gæste­de for­ny­ligt Tivo­li Off­spring Festi­val, men hel­dig­vis ven­der han alle­re­de til­ba­ge til Køben­havn den 20. maj, hvor han giver kon­cert i Huset Det koster blot 60 kr.! Køb bil­let her: http://huset.billetto.dk/douglas-dare-uk

 

Som optakt til kon­cer­ten kan du også høre EP’en Seven Hours:

 

 

Doug­las Dare | Facebook
Doug­las Dare | Homepage
Doug­las Dare | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!