Debutsingle fra danske Ufornia

26 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ufornia

Ufor­nia er et helt nyt band på den dan­ske musiks­ce­ne, men består dog af de erfar­ne med­lem­mer Nico­lai Kor­nerup (Mames Babe­ge­nush, Shang­hai, Han­nah Sch­nei­der, m.fl) og Mor­ten Søgaard (Vam­pi­re Blow, Bil­lie Van, m.fl).

Pro­jek­tet har været hele 3 år under­vejs, og nu er ban­det ende­lig klar til at præ­sen­te­re før­stesing­len Days of Yore, der pla­ce­rer sig lunt i mel­lem blidt bøl­gen­de sho­e­ga­ze og æte­risk drøm­mepop med ver­dens­fjer­ne men alli­ge­vel bevæ­gen­de vokal­har­moni­er. Den smuk­ke og næsten hyp­no­tisk mes­sen­de melo­di males på på bag­grund af et detal­je­ret og halv­p­sy­ke­de­lisk støjta­pet, der til­sam­men ska­ber en beru­sen­de mæt­tet lyd. Num­me­ret fravri­ster sig sit halv­dø­si­ge udtryk til sidst, hvor befri­en­de uuuh uhh uuh sang fun­ge­rer som et effek­tivt klimaks!

Tan­ker­ne ledes uvæ­ger­ligt hen på bands som Cocteau Twins og Bloo­dy Valen­ti­ne og tåler fak­tisk sam­men­lig­nin­gen, synes jeg!

På num­me­ret låner trom­mesla­ge­ren Asker Bjørk (Boho Dan­cer, Cody, m.fl.), samt den nor­ske san­ge­r­in­de Bil­lie Van deres evner.

Den til­hø­ren­de video mat­cher san­gens drøm­men­de og svæ­ven­de karak­ter glim­ren­de. Him­mel og jord synes bog­sta­ve­lig talt at fly­de sam­men! Video­en er pro­du­ce­ret af Ufor­nia selv, i et sam­ar­bej­de med den hol­land­ske per­for­man­ce kunst­ner Michiel Tan­ge Van Leeuwen, foto­gra­fen Jona­tan Mose og klip­per Car­la Luffe.

Sing­len er ind­spil­let og pro­du­ce­ret og udgi­vet af Ufor­nia selv og mixet af Andreas Pal­lis­gaard (Pin­ku­noizu). Den bli­ver digi­talt distri­bu­e­ret gen­nem Pho­no­fi­le og er til­gæn­ge­lig på de fle­ste strea­m­ing- og download-tjenester.

Ufor­nia spil­ler med Sun Glit­ters den 27. april på KB18 i Køben­havn. Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/465475046950056/

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!