D Vitamin x Distortion Streetparty

29 maj 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

d-vitmain2

Musik Mig Blidt tager af og til en anden musik­ka­sket på i form af en, der står Musik Mig Hårdt på. Den kasket har jeg i den grad på på ons­dag den 1. juni kl. 16, hvor jeg er med til at arran­ge­re D Vita­min x Distor­tion Stre­et­par­ty sam­men en grup­pe dyg­ti­ge men­ne­sker, der bræn­der lige så meget for musik som jeg selv! Det fore­går lige på den anden side af Dron­ning Lou­i­ses Bro på Nør­re­bro­ga­de 9A — en af årets stør­ste DISTORTION-fester!

Lineup­pet er pænt blæ­ret: Ken­ton Slash Demon, Kas­per Marott, FAE, STRANGLR, O/RIOH og ikke mindst Far­ve­blind, som for­ny­lig tog publi­kum med storm på SPOT-festi­val! Sound­Boks leve­rer lyd via en væg af 20 sam­men­kob­le­de Sound­bok­se og Roy­al Beer sør­ger for lækre grøn­ne øko-drik­ke til ganer­ne! Kom og tag del i de gode vibes!
Face­book-event: https://www.facebook.com/events/877988598979228/

D VITAMIN er den før­ste fest, du ram­mer på Nør­re­bro­ga­de, og her bli­ver du mødt af et livs­be­kræf­ten­de uni­vers, der emmer af sol, som­mer, kær­lig­hed og good vibes. Du vil bli­ve dra­get som en bi, der får øje på en strå­len­de, nekt­ar­bug­nen­de blomst. Dine trom­me­hin­der vil bli­ve for­kælet med musik­gen­rer, der uan­fæg­tet vej­r­g­u­der­nes humør, trans­por­te­rer dig til ste­der med som­mer og solskin i lår­tyk­ke strå­ler. Musik­ken bli­ver bun­det sam­men af vores resi­dent DJ, der sør­ger for at hol­de festen og de gode vibra­tio­ner køren­de non-stop.

Som timer­ne skri­der frem vil tem­po­et sti­ge og stem­nin­gen bli­ve mere og mere intens og euforisk. Når din puls nær­mer sig sit maks og dit D VITA­MIN-depot er prop­pet til ran­den, top­per vi den af med en beru­sen­de fina­le, hvor det hele eks­plo­de­rer i en regn af blom­ster­bla­de, kon­fet­ti og ekstase!

Kenton Slash Demon

Køben­hav­ner­ba­se­re­de Ken­ton Slash Demon spil­ler hyp­no­tisk og for­før­en­de tech­no af den bed­ste kali­ber. Med melo­di­ske bas­gan­ge, mas­si­ve trom­mer og tran­che­lig­nen­de melo­distyk­ker sæt­ter Ken­ton Slash Demon bar­ren utro­ligt højt for den dan­ske tech­no scene.

Kasper Marott

Den køben­havn­ske DJ og pro­du­cer er efter­hån­den et kendt navn i hoved­sta­dens under­grunds­mil­jø. Med en drøm om at pro­du­ce­re musik er han siden gym­na­si­et gået all in på at dyg­tig­gø­re sig i faget og var sid­ste år et af de få talen­ter, der gik på Red Bull Music Aca­de­my i Paris. Hans lyd er som skabt til dan­se­gul­vet og til VITAMIN D vil han diske op med et for­ry­gen­de DJ-set.

FAE

Den 10 minut­ter lan­ge rave sing­le ”ROUK”, der efter en lang optrap­ning ender ud i tech­no-ekst­a­se i yder­ste potens, har MTV IGGY udråbt den elek­tro­ni­ske duo til et af de dan­ske bands, de bare ikke kan få nok af. FAE er et pro­jekt, der leger med refe­ren­cer og udfor­drer de gængse gen­re­ram­mer — det er et sam­men­stød mel­lem art­pop og rave. FAE beun­drer kær­lig­he­den, rusen, ånden, vild­ska­ben, ung­dom­men og alderdommen.

Resident DJSTRANGLR

En ener­gi­fyldt DJ/producer med pul­se­ren­de hou­se­be­ats, der spar­ker en hver fest i gang. Tid­li­ge­re har han spil­let til Mejl­ga­de For Mang­fol­dig­hed, Fol­ke­mø­det på Born­holm og Bre­men’s berøm­te NATBAR.

O/RIOH

Pop­mu­sik med spænd­te knyt­næ­ver og 4 i gul­vet, præ­cis når det skal være der. Det er hip­POP — elek­tro­nisk musik med hip­ho­pat­ti­tu­de, auto­tu­ne og sto­re visio­ner. Que­er up your dan­ce floor oh oh!

Farveblind

En elek­tro­nisk duo fra den nord­li­ge del af Dan­mark, født ud af det mør­ke under­grunds­mil­jø, søgen­de efter at leve­re fore­vi­gen­de sen­sa­tio­ner af fest­lig­hed, lyst og at være en kata­ly­sa­tor for dyri­ske instink­ter. For­vent tun­ge aku­sti­ske beats kom­bi­ne­ret med højt­pit­che­de synt­h­me­lo­di­er og gør klar til at bli­ve invol­ve­ret i en fest som aldrig før.

 


Bag D VITAMIN står del­ta­ger­ne på Roy­al­ties, der er et music2business/iværksætterforløb. www.royalties.dk

Grup­pen består af for­skel­li­ge folk med en lang ræk­ke erfa­rin­ger fra den dan­ske musik­bran­che. Grup­pen tæl­ler blandt andet musi­ke­re, pro­du­ce­re, boo­k­e­re, mana­ge­re, kon­certar­ran­gø­rer, pro­jekt­le­de­re, pr-folk og bloggere.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!